ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
+380 43 2611728 - організаційний відділ +380 43 2530019 - методичний відділ

ВІННИЦЬКИЙ ЦППК - регіональний лідер вдосконалення публічного управління.

МІСІЯ ЦППК
професійний розвиток кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування, спрямований на підвищення їхньої професійної компетентності щодо здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ.

Основні напрями діяльності:
Надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування на принципах:
- цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру підвищення кваліфікації публічних службовців;
- інноваційності та практичної спрямованості, гнучкості та мобільності, що передбачають своєчасні зміни відповідно до вимог сучасних систем управління державою, місцевого самоврядування;
- індивідуалізації та диференціації підходів до формування нових професійних компетентностей публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи у сучасних умовах професійної діяльності;
- професіоналізму, конкурентоспроможності та результативності у наданні освітніх послуг;
- відкритості та академічної доброчесності;
- співробітництва з органами державної влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, науковими, освітніми центрами, іншими інституціями;
- забезпечення механізму безперервної освіти у системі підвищення кваліфікації публічних службовців на основі компетентнісного та клієнто-орієнтованого підходах у галузі публічного управління та адміністрування на рівні кращих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів.

Надання високоякісних послуг з післядипломної освіти публічним службовцям, що включає підвищення кваліфікації за такими видами:
- навчання за загальними професійними (сертифікатними) програмами;
- навчання за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами;
- загальні тематичні короткострокові семінари;
- спеціальні тематичні короткострокові семінари.

Надання науково-методичної, інформаційної, консультативної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Освітні програми провайдера:

Запобігання та виявлення корупції на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми полягає в необхідності чіткого з’ясування слухачами механізмів реалізації Закону України “Про запобігання корупції” та засвоєння знань із забезпечення антикорупційних заходів.

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Електронне урядування та основні напрямки вдосконалення сфери надання якісних адміністративних послуг населенню

Спеціальна короткострокова програма

Мета: формування комплексу професійної компетентності, щодо системи електронного урядування з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, за для покращення рівня і якості надання адміністративних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної служби.

нема набору

Впровадження змін стосовно правових та кадрових питань в ОТГ

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: трансформація функціоналу фахівців з управління персоналом органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади від виконання ними традиційних функцій з кадрового адміністрування до системи сучасного HR-менеджменту через формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації та психологічних установок HR-фахівця....

нема набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації керівників органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної держадміністрації

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері соціальної та молодіжної політики, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й...

нема набору

Кращі практики Центрів безпеки: вітчизняний та регіональний досвід

Спеціальна короткострокова програма

Мета: розвиток професійних компетентностей та формування знань щодо забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються населенню територіальної громади в сфері безпеки життєдіяльності - передусім забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, дотримання громадської безпеки, своєчасної медичної допомоги на...

нема набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації спеціалістів управління інформаційних систем та електронних реєстрів управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері інформаційних систем та електронних реєстрів управлінь Пенсійного фонду України; вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та...

нема набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації керівників (спеціалістів) районних управлінь Головного управління Держспоживслужби у Вінницькій області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері захисту прав споживачів та безпечності харчових продуктів і ветеринарної...

нема набору

Дотримання нових вимог в українському правописі

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: оновити базові знання з ділової української мови відповідно до нових вимог в українському правописі, удосконалити писемне й усне ділове мовлення для підготовки...

нема набору

Етика управлінської діяльності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: формування комплексу професійних компетентностей щодо основ психологічних аспектів управлінської діяльності, професійного діагностування та вироблення індивідуальної тактики професійного самовдосконалення, а також сприятливого морально-психологічного клімату для ділових взаємовідносин, взаємної поваги і вимогливості у колективі.

нема набору

Гендерна політика в Україні на шляху побудови суспільства рівних можливостей. Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: формування комплексу професійних компетентностей щодо гендерних аспектів публічної служби в Україні, оволодіння знаннями та навичками гендерного аналізу державної політики, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі.

нема набору

Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Мета семінару:

– підвищення рівня професійної компетентності...

нема набору

Ведення бухгалтерського обліку та звітності в державному та місцевому секторі. Впровадження електронного документообігу

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: формування комплексу професійних компетентностей щодо організації ведення бухгалтерського обліку та формування звітності в державному секторі; удосконалення умінь та навиків щодо техніки та методики організації обліку згідно зі специфікою діяльності органів державної влади в умовах реформи децентралізації фінансової системи...

нема набору

Призначення адресних допомог органами соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: розвиток професійних компетентностей та поглиблення знань щодо призначення адресних допомог органами соціального захисту населення

Форма навчання: очна (денна)

нема набору
5

HR-менеджмент в органах публічної влади

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: трансформація функціоналу фахівців з управління персоналом органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади від виконання ними традиційних функцій з кадрового адміністрування до системи сучасного HR-менеджменту через формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації...

нема набору

Створення та організація роботи молодіжних центрів, молодіжних рад, сприяння створенню НГО

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: розвиток професійних компетентностей та формування знань щодо створення та організації молодіжних центрів, молодіжних рад, НГО з метою реалізації потенціалу активної молоді для втілення суспільно – корисних ініціатив.

нема набору

Запровадження європейських стандартів належного адміністрування в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: формування в учасників професійного навчання сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань щодо європейських стандартів публічного адміністрування, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати управлінську діяльність...

нема набору

HR-менеджмент в органах публічної влади

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: трансформація функціоналу фахівців з управління персоналом органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади від виконання ними традиційних функцій з кадрового адміністрування до системи сучасного HR-менеджменту через формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації...

нема набору

Запобігання конфлікту інтересів під час здійснення повноважень публічними службовцями. Особливості електронного декларування 2020

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми полягає в необхідності чіткого з’ясування слухачами механізмів реалізації Закону України "Про запобігання корупції" та засвоєння знань із забезпечення антикорупційних заходів

Форма навчання: очна (денна).

нема набору

Реалізація національної стратегії у сфері прав людини та захисту дитинства

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: Формування
комплексу професійних компетентностей 
щодо законодавчих основ захисту прав людини та з питань соціального захисту та забезпечення прав дітей, що
перебувають у складних життєвих обставинах.

нема набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації спеціалістів органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, відповідальних працівників сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері соціального захисту населення, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов'язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й проведення...

нема набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для спеціалістів структурних підрозділів з пенсійного забезпечення управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері пенсійного законодавства управлінь ПФУ у Вінницькій області, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов'язків, здійснення професійної діяльності в умовах...

нема набору