МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ІНВЕСТИЦІЇ ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Місцевий економічний розвиток. Інвестиції та міжнародна діяльність

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Розвиток територіальних громад

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Розвиток наскрізних професійних компетентностей учасників навчання для забезпечення ефективного управління місцевим економічним розвитком, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й проведення системних реформ

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати

знання:

щодо принципів, моделей та інструментів місцевого економічного розвитку, їх застосування у конкретних ситуаціях;

підходів модернізації публічного управління на засадах демократичного належного врядування, конституційності і законності, відкритості і прозорості;

шляхів реалізації стратегічних підходів у забезпеченні реалізації реформ на місцевому рівні, володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для розвитку адміністративно-територіальних одиниць в Україні;

методів збору даних для моніторингу й оцінки (оцінювання процесу і оцінювання впливу) місцевого економічного розвитку;

регулювання проходження державної служби;

нормативно-правових актів антикорупційного законодавства України;

основних засад формування місцевих бюджетів та гендерного бюджетування

шляхів реалізації Стратегії державної кадрової політики та особливостей реформування інституту державної служби в умовах децентралізації;

основних технік ефективної комунікації

уміння:

ідентифікації факторів, що впливають на економічний розвиток на місцевому рівні; визначення готовності громади до місцевого економічного розвитку (МЕР); встановлення зацікавлених сторін та установ, які потрібно залучити до МЕР;

виявлення інструментів МЕР, що вплинули на конкурентоспроможність міста/громади за останні роки; визначення основних перешкод у діяльності інституцій МЕР;

практичного використання можливостей інструментів маркетингу при підготовці управлінських рішень, визначення параметрів місцевої ідентичності, розробки бренд-платформи й концепції бренду території;

здатність вирішувати проблеми щодо наповнення та ефективного використання місцевих бюджетів, пошуку джерел додаткових ресурсів для вирішення проблем місцевого економічного розвитку;

оволодіння системою знань і умінь, які складають основу професійної компетентності керівників-лідерів та забезпечують здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, організації ефективної командної роботи та застосування інноваційних підходів, здійснювати самоменеджмент та розвиток лідерського потенціалу;

реалізовувати завдання та вимоги законодавства про державну службу;

дотримуватися засад етичної поведінки та доброчесності на державній службі;

супроводжувати інфраструктурні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

проводити діагностування та самооцінювання комунікативних здібностей, стилів поведінки у конфліктних ситуаціях;

попереджати та розв'язувати конфліктні ситуації, запобігати професійному вигоранню

навички:

моніторингу й оцінки (оцінювання процесу і оцінювання впливу) місцевого економічного розвитку;

формулювання цілей і завдань, орієнтованих на результат;

здійснення гендерного бюджетного аналізу;

активного прийняття змін та інновацій;

ефективної роботи з інформацією;

успішного застосування креативних методів обговорення та розв’язання проблем;

володіння принципами щодо здійснення управління в умовах інтеграційних процесів;

застосовування комунікаційних та інформаційних технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень.

Додаткова інформація:

Навчання для державних службовців категорій «Б» та «В»  Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку  Вінницької облдержадміністрації  та посадових осіб районних рад, сільських, селищних міських рад територіальних громад Вінницької області є безкоштовним.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади ( НАВЧАННЯ ПЛАТНЕ). За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами: 0432-53-00-19 - методвідділ, 0432-67-33-82 - бухгалтерія


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Вінниця, вул. Театральна,15

Вінницька