ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
dist.kbuapa@gmail.com - відділ дистанційного навчання та інформатизації ХарРІ НАДУ

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України - провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу – пiдготовку професiйно компетентного керiвника нової генерацiї, орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I–IV категорiй.
Відділ підвищення кваліфікації кадрів Харківського регіонального інституту надає послуги з післядипломної освіти головам місцевих державних адміністрацій, їх першим заступникам та заступникам, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам державних підприємств, установ і організацій

Освітні програми провайдера:

Основні напрямки децентралізації влади в Україні

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

розвиток
професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, оновлення та розширення їх знань...

нема набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації перших заступників та заступники голів райдержадміністрацій; державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадові особи місцевого самоврядування ІV категорії посад

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Метою загальної
професійної (сертифікатної) програми
є навчити
слухачів творчо та відповідально підходити до виконання своїх обов’язків,
розширити професійну підготовку за спеціалізацією відповідно до потреб
професіоналізації державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування, оновити та розвинути знання, вміння...

нема набору

Культура ділового мовлення як складова корпоративної культури

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

підвищення слухачами рівня
загальномовної культури як складника адміністративної та корпоративної культури,
комунікативної компетентності, практичне оволодіння...

нема набору

Європейська та євроатлантична інтеграція України

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

удосконалення професійної
компетентності слухачів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та
забезпечення здатності вирішувати питання,...

нема набору

Основні напрями формування та реалізації соціальної політики вУкраїні

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

оволодіння
теоретичними знаннями з питань державної соціальної політики; підвищення
загального рівня обізнаності державних службовців та...

нема набору

Лідерство та методи управління персоналом в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

систематизація та поглиблення
знань щодо сутності поняття «лідерство», його основних складових та...

нема набору

Реалізація державної кадрової політики

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

сформувати цілісне уявлення про публічну службу як
публічно-правовий інститут та різновид управлінської діяльності; дати уявлення
про...

нема набору

Об’єднані територіальні громади: створення та розвиток

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

ознайомлення із нормативно-правовими документами, що
стосується утворення та діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні; удосконалення
професійної...

нема набору

Сучасні технології та форми ділового спілкування

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

підвищення слухачами рівня загальномовної культури, комунікативної компетентності, практичне оволодіння засобами офіційно-ділового стилю української мови, що забезпечить професійне спілкування на...

нема набору

Законодавство України про державну службу

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

підвищення слухачами рівня обізнаності щодо норм законодавства про державну службу, особливостей її проходження та припинення, 

нема набору

Управління персоналом в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

систематизація та поглиблення знань щодо управління персоналом,
основних соціально-психологічних аспектів управлінської діяльності та
формування професійної компетенції...

нема набору

Запобігання проявам корупції в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

– оновлення
знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань
професійної діяльності щодо запобігання...

нема набору

Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

вивчення і обговорення в інтерактивному форматі теоретичних
і практичних аспектів конфліктної...

нема набору

Сучасна гендерна політика: міжнародний вимір та Україна

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

систематизація та поглиблення знань щодо сутності та
основних складових гендерної політики як напряму державної діяльності, а...

нема набору

Публічне управління та адміністрування

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра

Освітньо-професійна програма
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти...

нема набору