ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра

Опис програми:

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблена відповідно до пунктів 2 і 3 статті 10 Закону України «Про вищу освіту» на підставі Національної рамки кваліфікацій та з урахуванням стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.


Тип диплому та обсяг освітньої програми – Диплом магістра, одиничний, термін навчання – 16 місяців.

Наявність акредитації – Сертифікат про акредитацію НД №2193314 до 1 липня 2022 р.

Цикл/рівень – НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови  Наявність ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Мова(и) викладання  Українська.


Мета освітньої програми  Забезпечити розвиток компетентностей у здобувачів вищої освіти, необхідних для успішного розв’язання комплексних проблем в галузі публічного управління та адміністрування або дослідницько-інноваційної діяльності, шляхом формування динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей.


Основний фокус освітньої програми    Загальна освіта в сфері публічного управління та адміністрування.


Особливості програми   Вимагає спеціальної практики в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, інших державних органах, організаціях, установах, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».


Програмні компетентності:

Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.


Загальні компетентності (ЗК) - 

1.    Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення.

2.    Здатність працювати в команді, мотивувати людей і досягати спільних цілей.

3.    Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

4.    Здатність спілкуватися державною мовою і однією з офіційних мов Ради Європи.

5.    Здатність до планування та розподілу часу.

6. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

7.    Здатність навчатися та самонавчатися.

8.    Здатність до розроблення та управління проектами.

9. Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх походження та особливостей культури, повага до різноманітності. 

10. Здатність застосовувати знання на практиці.


Фахові компетентності спеціальності (ФК) - 

1.  Здатність формувати та реалізовувати публічну політику у різних галузях і сферах суспільного життя за умов глобалізації,  євроінтеграції та національної безпеки.

2. Здатність до стратегічного управління суспільним, галузевим, територіальним, організаційним розвитком, прийняття відповідних управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків.

3. Здатність до економічного врядування, управління публічними фінансами, майном, контролю щодо їх ефективного використання.

4. Здатність до забезпечення реалізації форм прямого і представницького народовладдя, реалізації функцій, пов’язаних із законодавчою діяльністю, здійснення місцевого самоврядування.

5.   Здатність аналізувати нормативно-правові акти та документи, готувати їх проекти і пропозиції щодо удосконалення.

6.   Здатність здійснювати інституціональне забезпечення системи та зокрема органів публічної влади

7.   Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю при реалізації соціальної та гуманітарної політики.

8.   Здатність до здійснення цифрового врядування.

9. Здатність демонструвати концептуальні знання і розуміння парламентаризму, критично осмислювати основні політичні інститути та процеси.

    10. Здатність здійснювати адміністрування та управляти персоналом у структурах публічного управління.


Програмні результати навчання:

1.       Уміння аналізувати проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, формулювати важливі управлінські завдання, для їх розв’язання збирати необхідну інформацію та генерувати й відбирати нові ідеї, моделювати з їх урахуванням публічно-управлінські рішення.

2.   Уміння працювати результативно в команді з людьми, мотивуючи їх досягати спільних цілей, беручи до уваги різні знання та розуміння своїх колег до визначених завдань, відіграючи провідну роль.

3. Уміння брати участь в публічних дискусіях, дебатах, слуханнях, обговореннях проблематики публічного управління та адміністрування, представляти ефективно професійну діяльність в усній та письмових формах перед фаховою і нефаховою аудиторією державною мовою і однією з офіційних мов Ради Європи.

4.       Уміння планувати та розподіляти час відповідно до професійних потреб і згідно найкращих рекомендацій науки й практики.

5.       Знання технік пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, цифрових технологій та методів електронного врядування, вміння готувати відповідні аналітичні матеріали та обґрунтовувати пропозиції щодо їх практичного застосування.

6.  Уміння проводити критичний огляд особистих лідерських та управлінських навичок для розробки власного плану дій та індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання службової діяльності.

7.    Знання проектної методології, вміння ефективно працювати над проектом, підбирати проектну команду та очолювати її роботу, забезпечуючи досягнення поставлених цілей за умов використання обмежених ресурсів.

8.  Уміння будувати конструктивні відносини та взаємодію з органами публічної влади, бізнесом, засобами масової інформації, громадськістю, з особами, сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб та побажань.

9. Уміння демонструвати систематичне сприйняття та розуміння знань, які містяться в галузі публічного управління та адміністрування та є корисними для професійної практики.

10.  Знання етапів, підходів та принципів формування і реалізації публічної політики, особливостей її здійснення у різних сферах і галузях за умов глобалізації, євроінтеграції та національної безпеки.

11. Знання технологій і методів організаційного, інноваційного, фінансового, антикризового та інших видів менеджменту, обґрунтування доцільності їх застосування у конкретних управлінських ситуаціях.

12.  Знання концепції економічного врядування і уміння сформувати програму її подальшого розвитку та імплементації в практику публічного управління.

13. Уміння виявляти передумови і обмеження на шляху реалізації принципів управління публічними фінансами, розробляти пропозиції щодо змісту інституційної архітектури системи публічних фінансів.

14.   Знання форм прямого і представницького народовладдя, організаційно-правових засад їх реалізації на різних рівнях управління.

15.  Уміння розробляти документи щодо організації діяльності органу місцевого самоврядування, його взаємодії з територіальною громадою.

16.  Знання основних законодавчих актів, уміння їх тлумачити та застосовувати на практиці, готувати їх проекти та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення.

17.  Знання сутності, чинників, форм і підходів інституціонального забезпечення органів публічного управління, вміння розробляти заходи щодо забезпечення інституціонального розвитку та партнерства, ефективної міжінституційної взаємодії.

18.   Уміння аналізувати й розв’язувати внутрішньоорганізаційні та міжінституційні конфлікти.

19.   Уміння розробляти стратегії і програми у сфері публічного управління, формулювати й обґрунтовувати взаємопов’язані цілі, завдання та заходи щодо суспільного, галузевого, територіального, організаційного розвитку.

20. Уміння критично обговорювати політичні інститути, поточні та майбутні ролі політичних лідерів та процеси, які характерні для парламентаризму в світлі поточних політичних змін, світових тенденцій та згідно громадських цілей (міжнародних, національних та місцевих).


Академічна мобільність - 
 Забезпечуються відповідно до Закону України «Про вищу освіту», міжнародних конвенцій, угод, меморандумів та інших діючих нормативно-правових актів, що регламентують ці питання.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти - На навчання приймаються на умовах контракту іноземці та особи без громадянства, які мають диплом бакалавра або магістра.

Додаткова інформація:

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання:

Придатність до працевлаштуванняПосади керівників та головних фахівців:

-  в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших державних органах, організаціях, установах, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

-      на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності та видів економічної діяльності;

-      в органах управління громадських об’єднань;

-      в міжнародних організаціях, членом яких є Україна.

Подальше навчанняТретій рівень вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація «доктор філософії».

Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
На навчання приймаються громадяни України, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

проспект Московський, 75

Харківська