ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Опис програми:

1. Профіль освітньо-професійної програми

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

1. Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Другий рівень вищої освіти.

Кваліфікація - магістр з публічного управління та адміністрування.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Публічне управління та адміністрування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Диплом магістра, одиничний.

90 кредитів ЄКТС. Строк навчання за заочною формою становить 16 місяців.

Наявність акредитації

Акредитується вперше.

Акредитація спеціальності 1501 «Державне управління» 8.15010002 «Державна служба» освітнього ступеня «Магістр» проведена у 2013 році (наказ МОН України від 05.04.2013 р. № 927л. Сертифікат про акредитацію Серія НД-IV №1123734. Термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень

НРК України – 8 рівень, FQ-ЕНЕА – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень.

Передумови

Умови вступу за державним замовленням визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

Умови вступу на контрактній основі визначаються «Правилами прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України», затвердженими Вченою радою.

Наявність повної вищої освіти.

Мова(и) викладання

українська

Термін дії освітньо-професійної  програми

Термін дії програми «Публічне управління та адміністрування» до 1 липня 2023 року.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програмиhttps://nubip.edu.ua/node/46601

2 . Мета освітньо-професійної програми

Метою освітньо-професійної програми є професійна підготовка висококваліфікованих кадрів для органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (органів публічної влади), спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

3. Характеристика освітньо-професійної програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації

Спеціальна, в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Спеціалізації: «Організація публічного управління та адміністрування», «Організаційно-правове забезпечення державного управління», «Державне регулювання АПК». Ключові слова: публічне управління, адміністрування, органи публічної влади, місцеве самоврядування, органи державної виконавчої влади, управління.

Особливості освітньо-професійної програми

Підготовка магістрів здійснюється на кафедрі публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності. 

 

Лекційні та практичні заняття за спеціальністю викладають державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування. Практикуються виїзні заняття в Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, Київську обласну державну адміністрацію, в органи місцевого самоврядування.

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010 в редакції від 26.10.2017) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з професійною кваліфікацією «Публічне управління та адміністрування» може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: начальник управління в державному органі влади (1210.1); начальник відділення (1222.2); начальник відділу (1223.2); голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський, селищний) (1143.5); керівник органу самоорганізації населення (1143.4); керівник регіонального структурного підрозділу (1226.1); головний державний інспектор (1229.1), директор департаменту (1229.1); державний уповноважений (органи державної влади) (1229.1); завідувач відділу (1229.1); завідувач сектору (1229.1); заступник начальника відділу (1229.1) та на інші керівні посади в центральних і місцевих органах виконавчої влади, посадах в органах місцевого самоврядування, в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій, на керівні посади і посади фахівців на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Подальше навчання

Магістр із спеціальності «Публічне управління та адміністрування» має право продовжити навчання в аспірантурі.


Детальніше про зміст освітньо-професійної програми за посиланням https://nubip.edu.ua/node/46601


Додаткова інформація:

Інформація про терміни прийому документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання розміщена за посиланням https://nubip.edu.ua/node/5744


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII

Необхідна кваліфікація слухача:
спеціаліст, магістр


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

03041, м. Київ, вул Героїв Оборони, будинок 15

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом