ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (МАГІСТР)

Публічне управління та адміністрування (магістр)

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Рівень вищої освіти – другий рівень вищої освіти.

 

Ступінь вищої освіти та кваліфікація вищої освіти – магістр публічного управління та адміністрування.

 

Форми навчання – денна, заочна.

 

Обсяг програми (у кредитах ЄКТС) – 90 кредитів.

 

Цілі програми – підготовка висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, налагоджувати ефективну співпрацю між органами публічної влади, бізнес-структурами та інститутами громадянського суспільства.

 

Загальні і фахові програмні компетентності.

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

1.      Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2.      Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

3.      Здатність генерувати нові ідеї (креатив­ність).

4.      Здатність розробляти та управляти проєктами.

5.      Здатність чітко дотримуватися трудової дисципліни, встановлених норм та правил поведінки у організації.

6.      Здатність здійснювати ефективні міжосо­бис­тісні комуні­кації, виявляючи повагу і терпимість, з використанням ділової мови та мовленнєвого етикету.

7.      Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.

8.      Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.

9.      Здатність здійснювати професійну діяль­ність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись правовими та етичними нормами.

10.  Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.

Фахові компетентності:

1.      Здатність аналізувати політику в публіч­ному управлінні, розробляти рішення щодо політики та механізми їх впровадження.

2.      Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

3.      Здатність здійснювати службову діяльність відповідно до цінностей, принципів та стандартів сучасної публічної служби.

4.      Здатність здійснювати науково обгрунто­ва­не публічне управління шляхом враху­вання та викорис­тання його базових закономір­ностей, принципів, підходів і моделей.

5.      Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

6.      Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

7.      Здатність до лідерства і управління змінами при здійсненні суспільних та державних реформ.

8.      Здатність до визначення напрямів еконо­мічної політики та механізмів її реалізації, форму­вання бюджетів різних рівнів, управління фінансами у органах публічної влади з урахуванням засад належного врядування.

9.      Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, дії глобалізаційних чинників.

10.  Здатність здійснювати професійну діяль­ність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.

11.  Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними на засадах відкритого врядування.

12.  Здатність виконувати функції керівника та бути керівником-лідером в органі публічної влади, організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.

13.  Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, взаємовигідну співпрацю органів публічної влади та бізнесових структур для реалізації суспільно значущих проектів.

14.  Здатність виражати та просувати інтереси певних суспільних груп та прошарків у органах публічної влади, попереджати та розв’язувати конфлікти.

15.  Здатність забезпечувати надання публічних послуг на основі європейських стандартів.

16.  Прихильність до безкорупційної поведінки, здатність виявляти корупціогенні чинники та розробляти шляхи їх усунення.

17.  Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіо­нальному, місцевому та організаційному рівнях.

18.  Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.

 

Гіперпосилання на сторінку вебсайту провайдера, на якій розміщено освітньо-професійну програму: http://www.tnu.edu.ua/profili-osvitnih-program

Додаткова інформація:

Прийом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

За дисципілнами освітньо-професійної програми розроблені методичні рекомендації та конспекти лекцій, переглянути які можна за посиланням: http://tnu.edu.ua/osvitni-programi-ta-ih-navcalno-metodicne-zabezpecenna


Цільова група:

Вимоги до учасників навчання:
Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра.


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 90

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10

Київ

Інші програми за цим напрямом