УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ

УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Змішана
Напрям:
  • Розвиток територіальних громад
Компетентності:
  • Впровадження змін

Опис програми:

1. Загальна інформація

Назва програми

Управління територіальним громадами для менеджерів

Шифр програми

ЗП/2021/005

Тип програми за змістом 

загальна професійна програма

Відомості про акредитацію для загальної професійної (сертифікатної) програми

 

Форма навчання 

змішана (очно-дистанційна)

Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування IVVІ категорій посад

Передумови навчання за програмою

наявність вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня

 

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

територіальні громади Чернігівської області

 

Найменування партнера (партнерів) програми

програма «Децентралізація приносить кращі результати» (DOBRE)

Краківський економічний університет

Малопольська школа публічного адміністрування

Обсяг програми

19,2 кредитів ЄКТС(UA)/32 ECTS (PL)[1]

Тривалість програми та організація  навчання

десять сесій по три дні (дистанційно)

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

управління публічними фінансами;

стратегічні комунікації;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання;

лідерство;

впровадження та сприйняття змін;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом

Укладач(і) програми 

автори програми:

Бібік Наталія, к.е.н., Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, e-mail: nvbibik@gmail.com;

Гуз Хуберт (Hubert Guz) – заступник директора департаменту європейських фондів Офісу маршалка Молопольського воєводства, e-mail: hubertguz3@gmail.com;

Жебчук Роман - к.е.н., кафедра фінансів і кредиту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, e-mail: r.zhebchuk@gmail.com;

Завіцкі Марчін (Marcin Zawicki) –  доктор габ., проф. Краківського економічного університету,  e-mail: zawickim@uek.krakow.pl;

Куропась Ірина - проєктний менеджер, Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини,
e-mail: iryna.kuropas@gmail.com;

Левченко Олександр - д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Центральноукраїнського  національного технічного університету,

e-mail: om_levchenko@ukr.net;

Покора Магдалена (Magdalena Pokora) - проєктний менеджер, Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету,

e-mail: msap@uek.krakow.pl;

Таран Дарія - проєктний менеджер, керівник громадської організації "Центр громадської активності "Результат",

e-mail: tixonovadaria@gmail.com;

Якубів Валентина - д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,

e-mail: yakubiv.valentyna@gmail.com;

 

укладачі програми:

Гвуц Криштоф (Krzysztof Gluc) – адюнкт, директор Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету, e-mail: msap@uek.krakow.pl;

Бобер Ярослав (Jarosław Bober) – к.е.н., член правління Фонду Краківського економічного університету,

e-mail: jaroslaw.bober@uek.krakow.pl;

Копичінські Пьотр (Piotr Kopycinski) - Краківського економічного університету,

e-mail: kopycinp@uek.krakow.pl;

Жабінські Міхав (Michal Zabinski) – к.е.н., кафедра публічної економіки і адміністрування Краківського економічного університету, e-mail: zabinskm@uek.krakow.pl;

Коваленко Наталія Володимирівна, магістр історії, заступник директора Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, e-mail: natasha_kovalenko08@ukr.net

Казіміров Дмитро Вікторович, к.істор.н., начальник навчально-методичного відділу Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, e-mail: dvk_dm@ukr.net

2. Загальна мета

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з питань реформування місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад, що сприятиме підтримці процесів децентралізації та успіху української реформи територіальної організації влади.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

правових, економічних, соціальних та культурних аспектів процесу децентралізації в Україні;

теоретичних та прикладних засад публічного управління у сфері місцеве самоврядування та територіальної організації влади;

особливостей державної регіональної політики та політики регіонального розвитку з урахуванням реформ;

механізмів, методів та інструментів стратегічного планування та управління змінами;

основних засад управління публічними фінансами в органах місцевого самоврядування;

методів та інструментів управління проєктами;

моделей підвищення якості публічних послуг;

технологій соціальних комунікацій, взаємодії органів публічної влади з громадськістю та їх впливу на ефективність управління органом місцевого самоврядування;

цінностей та стилів лідерства, ролі сучасного лідера в публічному секторі;

методів управління персоналом

уміння

правильно інтерпретувати та пояснювати суспільні явища та взаємозв'язки між соціально-економічними явищами;

застосовувати знання для прийняття ефективних  управлінських рішень;

визначати стратегічні цілі, формулювати стратегічне бачення регіонального розвитку;

розробляти стратегічні плани розвитку територіальної громади;

планувати та здійснювати управління проєктами в територіальних громадах;

організувати роботу центру надання адміністративних послуг на прикладі кращих практик;

застосовувати на практиці основні методи і прийоми бюджетного планування, оцінювати ефективність використання бюджетних коштів

навички

 

взаємодії та роботи в команді;

визначення пріоритетів інституційного розвитку та розвитку громади, прогнозування перспектив та результатів;

прийняття рішень, що потребують застосування стратегічних підходів для цілей управління громадою;

підготовки документів для управління проєктом, його планування, моніторингу виконання та завершення;

поліпшення показників бюджетної ефективності при формуванні публічних фінансів;

комунікації для участі у публічних дискусіях та процесах прийняття рішень;

розроблення та впровадження стратегії розвитку персоналу в органах місцевого самоврядування

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Навчальні заняття проводяться у формі навчальних сесій, які включають лекції, тренінги, робочі майстерні (воркшопи), з використанням мультимедійних презентацій, практичної роботи учасників професійного навчання, як індивідуально, так і у малих групах, кейс-стаді, світове кафе, ділові ігри, обговорення та дискусії.

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

Zoom – програмний додаток для організації онлайн-конференцій та відеозв'язку,

https://zoom.us/;

Мoodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище,

https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174;

Телекомунікаційна система 3СХ

Назва дистанційного етапу/модуля

за вибором учасників професійного навчання (2 модулі):

модуль 11. Моделі врядування та громадянської участі в децентралізованих системах 

модуль 12. Європейський Союз – Інституції та політики

модуль 13. Культура та глобалізація

модуль 14. Формування політики на основі доказів (Evidence-Based Policy-Making)

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

відвідування занять (дистанційно) – 30%;

поточний контроль – 30%;

підсумковий контроль:

підсумкове комп’ютерне тестування – 20%

захист підсумкових проєктів – 20%

документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 60 % за системою оцінювання ЄКТС, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання (проходження підсумкового контролю є обов’язковим)

Форма та періодичність поточного контролю

виконання індивідуальних/групових завдань (у письмовій або усній формі), тестування;

після кожного обов’язкового модулю програми

Форма підсумкового контролю

письмовий іспит (тестування);

захист підсумкових проєктівЦільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI

Вимоги до учасників навчання:
наявність вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 19.2

Набір на програму не розпочато.

Провайдер
Місце проведення навчання

проспект Миру, буд. 43, місто ЧЕРНІГІВ, 14000

Чернігівська