САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА. АЛГОРИТМ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ

Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: системний розвиток і вдосконалення ефективності самоменеджменту керівників середньої та вищої ланки з урахуванням специфіки роботи державних службовців.

 Форма навчання: очна.

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Сутність та технології реалізації самоменеджменту керівника. Діагностика та оптимізація лідерських здібностей сучасного керівника.

2.  Індивідуальний когнітивний стиль та креативне мислення. Харизматичний ресурс та управлінська дистанція.

3.  «Lean-management» в публічному управлінні.

4.  Мистецтво ведення переговорів. Переговори й фасилітація. Посередництва в конфліктах.

5.  Інтернет технології та онлайн-освіта в системі навчання публічного службовця.

6.  «Time-management» державного службовця та керівника середньої та вищої ланки.

7.  Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності (стрес-менеджмент). Управлінська діяльність і конфліктогени.

8.  Основні засади та практики реалізації продуктивного мислення. Особливості ефективних рішень та їх впровадження в державній службі.

9.  Гендерна рівність на публічній службі: стан і проблеми.

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  основні моральні засади сучасної культури ділового спілкування;

-  сутність, функції, складові часу як стратегічного ресурсу організації і людини;

-  основи постановки цілей та розстановки пріоритетів, планування, виконання, ухвалення рішень і контролю діяльності;

-  психологічні аспекти тайм-менеджменту;

-  способи підвищення особистої ефективності;

-  інструменти організації часу;

-  фактори, які впливають на можливість конструктивного вирішення конфліктів;

-  стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту;

- механізми досягнення взаєморозуміння між учасниками конфлікту та організації взаємодії;

-  психологічні особливості поведінки в ситуації конфлікту;

-  особливості спілкування в конфліктних ситуаціях;

- особливості кадрової політики органів державної влади і органів місцевого самоврядування, шляхи забезпечення ґендерної рівності у процесі її реалізації;

- шляхи забезпечення професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;

-  принципи і механізми формування й оновлення управлінської еліти в Україні;

вміти:

-  впроваджувати загальнозначущі принципи ділового спілкування в практику дій і вчинків;

-  проводити організацію ділового спілкування на вербальному та невербальному рівні;

-  застосовувати техніку ділового спілкування у своїй професійній діяльності;

-  аналізувати часові витрати (внутрішні і зовнішні перешкоди,

-  проводити поглиблений аналіз перешкод часу);

-  формулювати стратегічні цілі організації та цілі особисті, спрямовані на підвищення організаційної та особистої ефективності й поточні завдання щодо їх досягнення;

-  застосовувати правила ефективного делегування;

-  застосовувати нові форми та методи ухвалення рішень та контролю;

-  будувати ефективну систему ділових комунікацій в організації, визначати оптимальні шляхи та застосовувати нові форми та методи управління;

-  застосовувати способи підвищення особистої ефективності та здійснювати програму самовдосконалення;

-  обирати ефективні стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту та психологічні засоби його розв’язання;

- застосовувати механізми досягнення взаєморозуміння та взаємодії в ситуації конфлікту;

-  створювати умови для запровадження гендерної рівності у професійну управлінську діяльність державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування;

-  застосовувати сучасні технології управління персоналом;

- дотримуватися етичних принципів спілкування в ситуації конфлікту та культури управлінської поведінки;

- розробляти і впроваджувати нові підходи до управління персоналом на основі компетентнісного підходу;

-  використовувати принципи стратегічного лідерства в управлінні людськими ресурсами.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.

 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом