ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Організація публічної влади та політика протидії корупції у сфері публічного управління

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 27 липня 2022 р. № 60-22
Напрям:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)
Компетентності:
 • Знання законодавства
 • Професійні знання

Опис програми:

Мета підвищення кваліфікації: здобуття та вдосконалення учасниками навчання знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного виконання завдань та посадових обов’язків на посадах державної служби категорії «В» та реалізації державної кадрової політики на регіональному рівні.

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

 • основних корупційних ризиків в діяльності державних службовців та засобів їх усунення;
 • основних положень нормативно-правових актів з питань організації контролю за виконанням документів в органах виконавчої влади та практики їх застосування;
 • принципів та правил планування часу державного службовця (вибірковий модуль);
 • засобів, методів та технологій створення позитивного іміджу органів публічної влади (вибірковий модуль);
 • основних засад ґендерної політики в Україні;

уміння

 • виявляти ознаки корупційних правопорушень та запобігати їх здійсненню;
 • застосовувати ділову українську мову в діловому спілкуванні і нормотворчості;
 • дотримуватися засад етичної поведінки та доброчесності на державній службі;
 • планувати зміни та долати опір змінам (вибірковий модуль);

навички

 • вільного володіння нормами культури писемного ділового мовлення в типових комунікативних ситуаціях;
 • застосування методів громадянської участі;
 • регуляції власного емоційного стану.

Методи та форми проведення занять: лекції з використанням інтерактивних презентацій, тренінги, тематичні дискусії, дебати, круглі столи, ділові ігри, виконання практичних завдань індивідуально та в складі малих груп.

Основні модулі навчання:

 1. Основи територіальної організації влади
 2. Запобігання корупції у сфері публічного управління. Реалізація державної політики у сфері забезпечення прав людини
 3. Ділове українське мовлення та застосування норм нового українського правопису. Риторика: мистецтво комунікації
 4. Соціально-психологічні аспекти роботи в органах публічної влади
 5. Професійна етика державного службовця та корпоративна культура органу влади, гендерні підходи в управлінні
 6. Відкритість і прозорість діяльності органів публічного управління
 7. Соціальне партнерство як основа формування політики соціально-трудових відносин
 8. Управління розвитком території.

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

 • Відвідування занять – 20%;
 • Поточний контроль (тестування за модулями програми) – 60%;
 • Підсумковий контроль – 20%.

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 80 % за системою оцінювання ЄКТС, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання (проходження поточного та підсумкового контролів є обов’язковим).

Поточний контроль: письмове тестування за кожним модулем програми. Позитивне оцінювання здійснюється при набранні не менше 80% вірних відповідей по питанням модулю.

Форма підсумкового контролю: письмове тестування.

 


 

 

Додаткова інформація:

Контактний телефон: (0542)33-30-98
e-mail: cpo@fpkpo.sumdu.edu.ua

Цільова група:

Категорії посад державної служби: В

Вимоги до учасників навчання:

Зайняття посади державної служби категорії "В"


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Сумська

4.89

відгуків: 21
Рейтинг навчального заходу