ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
  • Аналіз політики та планування заходів з її реалізації
  • Багатозадачність
  • Впровадження змін

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування

Шифр програми

ЗП/2020/004

Тип програми за змістом

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації

Відомості про акредитацію для загальної професійної (сертифікатної) програми

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Найменування партнера (партнерів) програми

Громадська організація «Академія парламентаризму»

Обсяг програми

2 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

загальна тривалість програми: 30 днів протягом шести тижнів;

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; лідерство; управління ефективністю та розвиток людських ресурсів; впровадження змін

2. Загальна мета

розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ публічного управління, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності на службі в органах місцевого самоврядування в умовах модернізації держави й проведення системних реформ, формування у слухачів мотивації потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

завдань та принципів внутрішнього контролю в органах місцевого самоврядування;

новації нормативно-правового забезпечення реалізації державної кадрової політики в Україні;

об’єктів, завдань, характеру органів місцевого самоврядування;

сутності державної політики у сфері місцевого самоврядування та визначати елементи системи місцевого самоврядування, чинники та динаміку їх розвитку;

особливостей формування бюджету, орієнтованого на результат, генерування альтернативних рішень щодо зменшення витратності та підвищення ефективності в публічному секторі;

системи державних фінансів України, їх сутності, структури та законодавчого забезпечення;

механізмів соціального захисту населення, регулювання доходів та рівня споживання;

концепції державної регіональної політики та механізмів і нормативно-правового забезпечення її реалізації;

механізмів упровадження соціального діалогу практику публічного управління у сфері праці, соціального захисту і соціального розвитку (вибірковий модуль);

базових цифрових трендів реального сектору національного публічного управління (вибірковий модуль);

інновацій управління персоналом та професійного розвитку персоналу (вибірковий модуль);

державної мови на належному рівні (вибірковий модуль);

механізмів упровадження соціального діалогу практику публічного управління у сфері праці, соціального захисту і соціального розвитку (вибірковий модуль);

базових понять та інструментарію стратегічного планування (вибірковий модуль);

уміння

формулювати пропозиції щодо розподілу повноважень між центральними, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також між елементами системи місцевого самоврядування;

застосовувати стандарти підготовки державно-політичних рішень з урахуванням технологій демократичного управління;

використовувати механізми контролю з метою забезпечення регулювання діяльності органів місцевого самоврядування;

планувати та організовувати роботу підпорядкованого структурного підрозділу, здійснювати ефективне управління його діяльністю з урахуванням принципів і методів управління якістю;

здійснювати професійну діяльність в умовах модернізації публічного управління та реалізації реформ;

формулювати пропозиції щодо розподілу повноважень між центральними, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, а також між елементами системи місцевого самоврядування;

оцінювати ефективність соціального діалогу в державному управлінні (вибірковий модуль);

використовувати психологічні закономірності управління для аналізу конкретних управлінських ситуацій (вибірковий модуль);

організовувати процес стратегічного планування та реалізації стратегічних планів на різних рівнях (вибірковий модуль);

практично використовувати потрібну граматичну форму будь-якої частини мови в різних синтаксичних структурах залежно від мети спілкування (вибірковий модуль);

навички

розуміння передумов і необхідності конституційно-правової модернізації держави;

застосування сучасних технології управління персоналом в органах публічної влади;

вдосконалення особистісного рівня професійних компетенцій щодо виконання посадових обов’язків відповідно до норм законодавства України, економічних основ адміністрування і фінансового управління;

розуміння напрямів, форм та методів забезпечення ефективного функціонування фінансово-бюджетного механізму;

ефективне та безпечне використання сучасних цифрових технологій у навчанні, роботі, професійному та особистісному розвитку (вибірковий модуль);

упровадження технології соціального діалогу в систему державно-управлінських відносин України (вибірковий модуль);

створення на основі концепції лідерства дієздатної команди щодо вирішення завдань органів місцевого самоврядування (вибірковий модуль);

застосування стратегій лідерського впливу, методик створення продуктивного робочого середовища, формування робочих груп, формування гнучкості роботи трудового колективу (вибірковий модуль);

використання методології стратегічної діяльності (вибірковий модуль);

спілкуватися та вести документацію українською мовою (вибірковий модуль).

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій-презентацій, відеолекцій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (офлайн) та у режимі реального часу (онлайн), консультативних форумів, самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури, виконання індивідуального практичного завдання (реферату).

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr.

Назва дистанційного курсу (модуля)

Модуль 1. Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування в Україні.

Модуль 2. Служба в органах місцевого самоврядування: модернізація та розвиток.

Модуль 3. Основи державного управління економічними процесами. Напрями реалізації соціально-економічних реформ в Україні.

Модуль 4. Стратегічне планування.

Модуль 5. Соціальний діалог у публічному управлінні: європейський досвід та українські реалії.

Модуль 6. Менеджмент в органах місцевого самоврядування в Україні.

Модуль 7. Управління персоналом в органах місцевого самоврядування.

Модуль 8. Культура ділового мовлення.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 20 %
Онлайн-курс – 40 %;

Опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів (читання) – 10 %;

Поточний контроль (4) – 10 %
Підсумковий контроль – 20 %.

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 75 %, з обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма та періодичність поточного контролю

вхідне анкетування, комп’ютерне тестування за результатами кожної сесії, індивідуально-практичне завдання (реферат).

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування

 


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ