ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ПРОТЯГОМ РОКУ ПІСЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ)

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Місцевий бюджет
Форма навчання - Очна (денна)
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 20 липня 2023 р. № 100-23
Напрям:
  • підвищення кваліфікації вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)
Компетентності:
  • Професійні знання
  • інші

Опис програми:

Опис програми

Загальна мета: поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

Структура програми:

Модуль 1. Основи публічного управління та адміністрування в Україні

Тема 1.1. Управління та адміністрування в умовах децентралізації.

Тема 1.2. Електронне урядування як частина реформи державного управління.

Тема 1.3. Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації. Відкриті дані.

Модуль 2. Модернізація публічної служби

Тема 2.1. Реформування публічної служби. Діджиталізація у публічному управлінні.

Тема 2.2. Модернізація служби в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.

Модуль 3. Запобігання корупції у сфері публічного управління

Тема 3.1. Корупційні ризики в діяльності публічних службовців. Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності в органах управління.

Тема 3. Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах місцевого самоврядування.

Модуль 4. Гуманітарно-соціальний розвиток українського суспільства

Тема 4.1. Основні положення Національної стратегії у сфері прав людини. Механізм захисту прав і 2свобод людини та громадянина.

Тема 4.2. Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Вивчення положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Тема 4.3. Впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади.

Модуль 5. Державна економічна та регіональна політика

Тема 5.1. Стратегічне планування місцевого економічного розвитку. Методологія визначення пріоритетів стратегічного розвитку територій.

Тема 5.2. Партисипативний бюджет як форма залучення громадськості до прийняття рішень на місцевому рівні. Бюджет участі.

Тема 5.3. Управління проєктами місцевого економічного розвитку. Міжмуніципальне співробітництво як засіб фінансування місцевого економічного розвитку.

Тема 5.4. Використання туристичних ресурсів Полтавщини, сільського зеленого туризму для сталого економічного розвитку територій.

Модуль 6. Ділове українське мовлення та документування управлінської діяльності

Тема 6.1. Розвиток державної мовної політики. Писемна форма спілкування. Новий правопис.

Тема 6.2. Організація системи діловодства в органах влади. Інструкція з діловодства.

Модуль 7. Соціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця

Тема 7.1. Сприйняття змін

Тема 7.2. Управління конфліктами в умовах впровадження змін

Модуль 8. Організація діяльності публічного службовця

Тема 8.1. Планування роботи й робочого часу публічного службовця (тайм-менеджмент).

Тема 8.2. Прийом громадян. Робота зі зверненнями громадян.

Модуль 9. Корпоративна культура органу публічної влади

Тема 9.1. Формування позитивного іміджу органів публічної влади.

Тема 9.2. Управлінська риторика. Майстерність публічного виступу

Модуль 10. Впровадження інструментів електронної демократії в діяльність органів місцевого самоврядування

Тема 10.1. Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства

Тема 10.2. Участь громадськості у прийнятті управлінських рішень.

Модуль 11. Актуальні питання регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Тема 11.1. Стратегічне екологічне оцінювання. Управління твердими побутовими відходами як складова муніципального менеджменту.

Тема 11.2. Державний  контроль за використанням та охороною земель.                   

Модуль 12. Соціальний діалог. Потреба у перезавантаженні

Тема 12.1 Соціальний діалог – шлях до подолання соціально-трудових конфліктів.

Тема 12.2. Практика та порядок вирішення колективних трудових спорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» на Полтавщині.

Модуль 13. Реформа територіальної організації влади

Тема 13.1. Концепція реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні та її законодавче забезпечення

Тема 13.2. Етапи здійснення реформи територіальної організації влади

Тема 13.3. Реформа місцевого самоврядування на базовому рівні

Тема 13.4. Упорядкування діяльності органів місцевого самоврядування і органів державної влади на субрегіональному рівні

Модуль 14. Цифрова грамотність (0,13 ЄКТС)

Тема 14.1. Напрями електронної взаємодії між державою та суспільством. Інформатизація та її  вплив на соціально-економічний розвиток регіону

Тема 14.2. Стан інфраструктури інформатизації та пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку регіону 

 

Очікувані результати навчання:

знання

законодавства з питань місцевого самоврядування та запобігання корупції;

особливостей економічного розвитку регіонів;

нормативно-правових актів, що регламентують роботу з документами;

механізмів управління соціально-психологічним кліматом у колективі

уміння

застосовувати нормативно-правові акти у практичній діяльності;

готувати документи відповідно до єдиних стандартів, виконувати вимоги щодо їх упорядкування.

навички

використання ІТ-технологій у професійній діяльності;

правильного й грамотного складання документації;

організації ефективної взаємодії, роботи в команді.

Додаткова інформація:

 

 

 


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Полтава, вул. Європейська, 49

Полтавська

4.96

відгуків: 19
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом