СТРАТЕГІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Стратегічне державне планування та системи стратегічного управління

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 25 листопада 2020 р. № 219-20
Напрям:
  • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
  • Стратегічне управління

Опис програми:

 

Загальна мета. Формування у слухачів курсів підвищення кваліфікації стратегічного мислення, вироблення навичок стратегічного планування та визначення пріоритетів стратегічного розвитку на різних рівнях управління із урахуванням світових тенденцій та вимог політичного та бізнес-середовища.

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання: механізмів, методів та інструментів стратегічного планування та управління змінами; методичних підходів щодо формування напрямків економічного зростання; сутності та змісту процесу європейської інтеграції; основ стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях;

уміння: використовувати методики оцінювання конкурентоспроможності національної економіки (Світовий банк, EuroINNO, Bloomberg); формувати стратегії розвитку міст та громад;

навички: стратегічного управління та планування в практичній діяльності органів державної влади різних рівнів та органів місцевого самоврядування.

Заняття проводяться у формі інтерактивних лекцій, практичних занять, тематичних дискусій.

Ресурсне забезпечення дистанційного навчання: назви вебплатформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси) - Google meet.

Зміст програми: Тема 1. Система стратегічного управління на національному рівні. Тема 2. Концептуальні основи мікро- та макроекономіки для розроблення публічної політики. Тема 3. Євроінтеграційні процеси у міжнародному публічному управлінні; Тема 4. Ресурсне забезпечення стратегічного управління. 

Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю. Оцінювання результатів навчання за короткостроковою програмою здійснюється шляхом проходження навчання, опрацювання літератури та підсумкового контролю. Опитування протягом занять (очно або дистанційно) – 20% від загальної кількості балів. Самостійна робота (опрацювання літератури та виконання творчих завдань) – 60% від загальної кількості балів. Підсумковий контроль здійснюється шляхом проведення письмового тестування. Максимально – 20% від загальної кількості балів.

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 60% за системою оцінювання ЄКТС, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання. Проходження підсумкового контролю є обов’язковим.

Форма підсумкового контролю: письмове тестування.

Додаткова інформація:

Контактний телефон: +38(0542)333-098

e-mail: cpo@fpkpo.sumdu.edu.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Вимоги до учасників навчання:
<p>Зайняття&nbsp; посад державної служби категорій &quot;В&quot; або &quot;Б&quot;</p>


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет

Сумська

Інші програми за цим напрямом