УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Управління проектами в публічній сфері

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: засвоєння методології управління проектами як нового прогресивного інструментарію сфери публічного управління, а також вмінь розробки і реалізації соціальних, інфраструктурних та інвестиційних проектів розвитку територій.

 Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1. Публічне управління на засадах проектного менеджменту.
 2. Управління національними проектами України.
 3. Адміністрування проектів і програм у публічній сфері.
 4. Проектний аналіз та прийняття рішень
 5. Стратегічна екологічна оцінка планів і програм
 6. Інформаційно-комунікативне забезпечення проектної діяльності / Управління ризиками проектів
 7. Фонди та гранти. Основи написання грантів: пошук, підготовка аплікацій, виконання та оцінка.
 8. Грантрайтінг. Рекомендації органам публічної влади щодо написання проектних заявок.

 Очікувані результати:

 Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • методологію, методи та інструменти проектного менеджменту, системні моделі проектного управління та управління програмою в публічній сфері;
 • методи і засоби аналізу і планування проектної діяльності у публічній сфері;
 • інструменти розробки проектів і програм в публічній сфері, зокрема інституційно-правове, фінансово-економічні, організаційні, інформаційно-комунікативні тощо;
 • основні концепції, поняття, методи та технології (інструменти), які використовуються в світовій практиці в процесі аналізу проектних  рішень;
 • феномен «стратегічна екологічна оцінка», зокрема розуміти сутність базових понять даного феномену;
 • методологію та технології проведення стратегічної екологічної оцінки планів і програм, а також чинників, що впливають на цей процес;
 • сутності основних категорій управління ризиками в проекті;
 • теоретичні підходи щодо визначення суттєвості ризику політики і організації управління ризиками;
 • основи функцій управління ризиками;
 • методи запобігання та шляхи подолання ризиків; критерії вибору альтернативи в умовах невизначеності та ризику при прийнятті рішень;
 • особливості розробки та управління соціальними проектами;
 • особливості управління проектами за умов участі (підтримки) іноземних організацій;
 • теоретичні основи, методи і засоби аналізу і планування проектної діяльності щодо розвитку територій;

  вміти:

    • застосовувати для прийняття рішень в умовах ризику ряд відомих правил
    • управляти життєвим циклом проекту, зокрема такими групами процесів як:  ініціації проекту; планування проекту; виконання; моніторингу та управління; завершення, а також забезпечувати взаємодію між цими процесами;
    • управляти інтеграцією, змістом, строками, вартістю, якістю, людськими ресурсами, комунікаціями, рисками, ресурсами/поставками проекту.
    • розробляти сценарії програм та визначати індикатори їх оцінки в контексті реалізації стратегій публічного управління та адміністрування;
    • застосовувати сучасні інституційно-правові методи та інструменти в розробці проектів та програм в публічній сфері;
    • володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень з проектного аналізу в умовах невизначеності зовнішнього середовища та ризику;
    • проводити проектний аналіз відібраних проектних альтернатив згідно критеріїв ефективності проектів, стратегічну оцінку та аудит проектів і програм, що найбільш часто реалізуються в публічній сфері;
    • застосовувати найкращі доступні методи та аналітичні інструменти для кожної з основних задач в процесі СЕО, виходячи з конкретних потреб процесу прийняття рішень і наявності інформації, щоб отримати найкращі можливі результати;
    • визначати та обґрунтовувати переваги (сильні сторони) та недоліки (слабкі сторони) різних моделей інтеграції СЕО в розробку планів і програм;
    • розвивати вміння практичного характеру – організації процесу СЕО та управління ним;
    • здійснювати ідентифікацію ризиків програм і проектів;
    • аналізувати і оцінювати ризики;
    • визначати методи та інструменти реагування на ризики державних програм і проектів;
    • застосовувати ряд стратегій для вибору альтернативи в умовах невизначеності;

    Додаткова інформація:

    Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


    Для кого призначена ця програма:

    Категорії посад державної служби: Б А

    Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

    Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


    Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.65

    Набір слухачів не розпочато.

    Місце проведення курсу

    вулиця Ежена Потьє, 20

    Київ

    Інші навчальні заходи за цим напрямом