СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

Стратегічний менеджмент та управління публічними фінансами

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Очна (денна)
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 24 жовтня 2022 року № 102-22
Напрям:
 • Комунікація та взаємодія
 • Проєктний менеджмент
 • Стратегічне управління та планування
 • Управління публічними фінансами
Компетентності:
 • Впровадження змін
 • Комунікація та взаємодія
 • Прийняття ефективних рішень
 • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета: отримання учасниками професійного навчання знання основ стратегічного та проєктного менеджменту, управління фінансами, розуміння їх ролі у післявоєнному оновленні країни, оволодіння практичними навичками прийняття стратегічних рішень у процесі управління, формування професійних компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.

 

Структура програми:

Модуль 1. Державна політика: перспективи післявоєнного відновлення на центральному, регіональному та локальному рівнях

Модуль 2. Стратегічне управління та планування

Модуль 3. Роль стратегічного планування у місцевому розвитку

Модуль 4. Стратегічне планування інвестиційної діяльності

Модуль 5. Антикризовий менеджмент у публічному управлінні

Модуль 6. Публічні фінанси як складова фінансової системи

Модуль 7. Фінансова децентралізація та  бюджетний процес місцевого рівня

Модуль 8. Проєктний менеджмент

Модуль 9. Комунікаційна стратегія як інструмент ефективного управління

Модуль 10. Підприємництво: можливості, новації, перспективи

Модуль 11. Стратегія управління змінами та інноваціями

Модуль 12. Європейська та євроатлантична інтеграція України

Модуль 13. Подолання психологічних проблем публічного службовця, пов'язаних з кризовими ситуаціями

 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:

 • механізму формування державної політики та перспектив післявоєнного відновлення на центральному, регіональному та локальному рівнях;
 • законодавчих змін засад державної регіональної політики та політики відновлення;
 • змісту і сутності, основних критеріїв і принципів демократичного врядування;
 • теоретичних та практичних аспектів ролі стратегічного планування, проєктного менеджменту  у місцевому розвитку;
 • особливостей адаптації зарубіжного досвіду стратегічного планування, проєктного менеджменту до української практики господарювання;
 • основних засад управління публічними фінансами в період післявоєнної відбудови країни;
 • організаційного та методологічного забезпечення програмно-цільового методу місцевих бюджетів, середньострокового бюджетного планування і внутрішнього контролю та аудиту;
 • методів та інструментів управління проєктами;
 • методів просування інвестиційних можливостей території;
 • алгоритмів дій місцевих органів влади в роботі з інвестиційними проєктами;
 • ролі інформації та комунікації в сучасному світі;  цільових аудиторій, перешкод та каналів комунікації;  інструментів дослідження та комунікації в органах державної служби та місцевого самоврядування;
 • теоретичних основ розробки Комунікаційної стратегії;
 • основних моделей, методів управління змінами; основних методів та інструментів формування готовності до змін і подолання опору змінам

уміння:

 • визначати стратегічні цілі, формувати стратегічне бачення вирішення проблем розвитку регіону;
 • критично осмислювати проблемні питання стратегічного управління у публічній сфері;
 • розробляти начерк аналітичного документу;
 • застосовувати на практиці основні методи і прийоми бюджетного планування в умовах реалізації місцевого та Національного плану відновлення України;
 • оцінювати ефективність та перспективність використання бюджетних коштів;
 • складати середньостроковий прогноз місцевого бюджету та проєкту рішення про місцевий бюджет;
 • визначати основні показники місцевого бюджету;
 • оцінювати обсяги робіт за проєктом;
 • сформувати проєктну команду та ефективно управляти нею;
 • аналізувати пропозиції інвестиційного проєкту, обирати найкращий метод для просування інвестиційної можливості;
 • визначити роль комунікації в конкретних організаційних умовах.
 • застосування на практиці знання з комунікації, визначення цільової аудиторії, обрання каналів комунікації, подолання перешкод в комунікації, досягнення кращої взаємодії між учасниками процесу;
 • розробляти та реалізовувати програми комунікації, покращувати комунікацію завдяки ним;
 • планувати впровадження змін та забезпечувати виконання плану змін і покращень у відповідних підрозділах

навички:

 • практичного застосовування методів аналізу державної політики;
 • обрання моделі демократії участі в конкретній ситуації;
 • визначення методів мінімізації впливу ризикових факторів на діяльність  органів публічної влади;
 •  врахування оцінки ефективності виконання результативних показників бюджетних програм для прийнятті ефективних управлінських рішень;
 • створення основних документів для управління проєктом, його планування, моніторингу виконання та завершення;
 • залучення інвесторів для просування потенціалу місцевого інвестиційного проєкту;
 • оцінювання ефективності інвестиційних проєктів;
 • швидкого реагування на інформаційні виклики;
 • налагодження зв’язків та координації інтересів різних груп;
 • використання відповідних методів та інструментів для впровадження змін та подолання опору змінам

Посилання на сторінку вебсайту провайдера, розклад занять:

http://www.mcpk.mk.ua/plan_zvit/rozklad-zanyat/

Додаткова інформація:

* під час надзвичайних ситуацій (воєнний стан, карантинні обмеження тощо) навчання за програмою може відбуватись за дистанційною формою в синхронному режимі

Навчання фінансується з місцевого бюджету та призначене для державних службовців категорії «Б», посадових осіб місцевого самоврядування IV-V категорій посад Миколаївської області.

Контактна особа від Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації - заступник директора Кругликова Ольга Петрівна. Телефон: (0512) 479813. Електронна адреса: mcpk.mk@ukr.net


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2.6

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

Миколаївська