ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма

Опис програми:

1. Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

1.  Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності 

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Доктор філософії

Доктор філософії публічного управління та адміністрування

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

PhD доктор філософії, 40 кредитів ЄКТС, строк навчання 4 роки

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

Наявність акредитації

Акредитується вперше

Цикл/рівень

НРК України – 9 рівень, FQ-ЕНЕА – третій цикл,

ЕQF-LLL – 8 рівень. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Передумови

Умови вступу визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють питання підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих навчальних закладах.

Мова(и) викладання

українська

Термін дії освітньо-наукової програми

5 років

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-наукової програми

https://nubip.edu.ua/node/63088

2. Мета освітньо-наукової програми

Підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних аналізувати і розв’язувати комплексні наукові й практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, організовувати та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну діяльність

3. Характеристика освітньо-наукової програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація

(за наявності)).

Опис предметної області

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Об’єкти вивчення та/ або діяльності: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня, підпорядкування та форми власності.

Цілі навчання: підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних формулювати і розв’язувати комплексні наукові й практичні проблеми публічного управління та адміністрування, організовувати та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну діяльність. 

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному і місцевому та організаційному рівнях й управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності.

Методи, методики та технології наукового пізнання, моніторингу, аналітичної обробки інформації та інтерпретації інформації, забезпечення вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, електронного урядування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

 

Орієнтація освітньої програми

Дослідницька


Детальніше про зміст освітньо-наукової програми "Публічне управління та адміністрування" за посиланням https://nubip.edu.ua/node/63088

Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за державним замовленням та на умовах контракту. Інформація про терміни прийому документів, вступні іспити та зарахування до аспірантури розміщена за посиланням https://nubip.edu.ua/node/60


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: А В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
повна вища освіта: диплом спеціаліста, магістра


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 40

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

03041, м. Київ, вул Героїв Оборони, будинок 15

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом