ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Опис програми:

Освітня програма у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля має фокус на підготовку фахівців для регіонального ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного та поточного управління публічною сферою, регулювання її функціонуванням, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління і адміністрування та місцевого самоврядування.

Цілі освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем навчання полягають у такому:

професійна підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних кадрів для публічної сфери, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику на регіональному та національному рівнях, творчо, ефективно і результативно виконувати управлінські функції та надавати якісні адміністративні послуги;

впровадження в освітню та наукову діяльність концепції відкритої інноваційно-орієнтованої освіти, що сприяє реалізації інноваційних процесів в суспільстві та утвердженню принципів соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі кращих світових та європейських стандартів;

фундаментальна теоретична, практична та наукова підготовка кадрів для розв’язання професійних завдань науково-дослідницького, управлінського та інноваційного характеру в галузі публічного управління.

Цілі освітньої програми реалізуються шляхом застосування випускниками набутих компетентностей, знань в галузі публічного управління та адміністрування, відповідних умінь та навичок, здатності налагоджувати комунікації і організовувати результативну командну роботу з високим ступенем соціальної й професійної відповідальності.

Унікальність ОП визначається її цілями, шляхом концентрації результатів її застосування на підготовку фахівців для регіонального та національного ринку праці, здатних професійно вирішувати проблеми та розв’язувати складні слабко-структуровані завдання регіонального розвитку.

Інтегральна компетентність магістра за ОП "Публічне управління та адміністрування" полягає в здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Фахівці мають спеціальні знання з теоретичних засад у сфері публічного управління та адміністрування, визначають принципи і механізми публічного адміністрування в розвитку суспільства, володіють методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях з позицій загальноцивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків, мають навички розробки та впровадження заходів з забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери,  визначають стратегічні та поточні цілі державного управління з урахуванням вимог сучасних проблем розвитку країни, регіону та окремих підприємств чи організацій.

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою спеціальності 281 "Публічне управління і адміністрування" та державної атестації фахівцю присвоюється кваліфікація – магістра публічного управління і адміністрування. Виконуючи відповідні функції, магістр публічного управління і адміністрування здатний займати посади:

- на загальнодержавному рівні – в департаментах та відділах центральних органів виконавчої влади;

- на регіональному рівні – в управліннях та відділах обласних та районних державних адміністрацій;

- на функціональному рівні – у представницьких структурах центральних органів виконавчої влади в областях;

- на галузевому рівні – в департаментах і відділах міністерств і відомств у відповідних галузевих управліннях обласних та районних державних адміністрацій;

-  на рівні органів місцевого самоврядування – у відділах та службах органів місцевого самоврядування;

- на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

 - на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, що мають неприбутковий статус;

 - на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.


Додаткова інформація:

Фінансування навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII

Необхідна кваліфікація слухача:
- Наявність кваліфікації "бакалавр"; - Наявність повної вищої освіти з іншої спеціальності (диплом освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр"); - Можливе подання вступниками сертифікатів Зовнішнього незалежного оцінювання з певних предметів відповідно до діючого законодавства.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Луганська

Інші навчальні заходи за цим напрямом