МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Змішана
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
  • інші

Опис програми:

Тривалість програми 3 р. 10 міс.

Форма навчання денна / заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку професіоналів у сфері менеджменту, здатних до планування, організації, мотивації та контролю, прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності; фахівців, здатних до реалізації управлінського потенціалу в різних галузях економіки.

 

Особливості освітньо-професійної програми:

·  посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін;

·  поєднання  класичної підготовки менеджера та сучасних трендів менеджменту;

· проходження виробничої практики в організаціях різних видів економічної діяльності за різними функціональними сферами менеджменту.

 

Освітня програма: формує фундаментальні знання та прикладні навички з менеджменту; спрямована на ґрунтовну підготовку фахівців, здатних до швидкого адаптування в бізнес-середовищі, спроможних реалізовувати навички підприємницької та управлінської ініціатив, створювати власну справу, управляти організаціями різних організаційно-правових форм та їх підрозділами; передбачає активне залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень.

 

Компоненти програми:

Обов’язкові освітні компоненти:

1.               Англійська мова

2.               Вища та прикладна математика

3.               Управлінська риторика

4.               Правознавство

5.               Економічна інформатика

6.               Ділова українська мова

7.               Логіка

8.               Вступ до фаху

9.               Основи теорії організації

10.           Теорія та історія управління

11.           Соціально-психологічні основи менеджменту

12.           Основи наукових досліджень

13.           Філософія

14.           Статистика та економічне моделювання

15.           Основи економічної теорії

16.           Господарське право

17.           Міжнародні економічні відносини

18.           Етика бізнесу та організаційна поведінка

19.           Адміністративне право

20.           Фінанси, гроші та кредит

21.           Організація підприємницької діяльності

22.           Бізнес-планування

23.           Державне та регіональне управління

24.           Трудове право

25.           Бухгалтерський облік та фінансова звітність

26.           Економіка і фінанси підприємства

27.           Маркетинг

28.           Менеджмент

29.           Операційний менеджмент

30.           Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

31.           Прийняття управлінських рішень

32.           Автоматизація процесів управлінської діяльності

33.           Стратегічний менеджмент

34.           Управління персоналом

35.           Логістика

36.           Інвестиційний менеджмент

37.           Аналіз господарської діяльності організації

38.           Управління інноваціями

 

Освітні компоненти вільного вибору:

1.               Основи конституційного права України

2.               Основи медико-біологічних та фармакологічних знань

3.               Основи управління людським капіталом

4.               Історія світової та української культури

5.               Бізнес-англійська

6.               Цивільне право

7.               Управлінська інформація і комунікації

8.               Креативний менеджмент

9.               Дизайн мислення

10.           Організація фармацевтичного забезпечення населення

11.           Самоменеджмент

12.           Організація праці менеджера

13.           Конфлікт-менеджмент

14.           Менеджмент і лідерство (англ. мовою)

15.           Управління знаннями в організації

16.           Страховий менеджмент

17.           Тренінг "Start-up Business"

18.           Проєктування операційних систем підприємств

19.           Фінансовий менеджмент

20.           Економіка праці та соціально-трудові відносини

21.           Управління витратами

22.           Інфраструктура товарного ринку

23.           Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності)

24.           Соціальний менеджмент

25.           Статистика ринку                   

26.           Контролінг

27.           Маркетингові комунікації

28.           Маркетинговий менеджмент

29.           Державне управління системою охорони здоров’я

30.           Основи проєктного менеджменту

31.           Офісний менеджмент

32.           Основи системного підходу і теорії оптимізації

 

Практична підготовка:

Виробнича практика з менеджменту

 

Атестація випускників:

Підготовка та захист кваліфікаційної робити

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Бакалавр менеджменту може займати первинні посади:

·   менеджер (управитель);

·   менеджер (управитель) в оптовій, роздрібній торгівлі;

·   організатор з постачання;

·   організатор із збуту;

·   організатор з персоналу;

·   адміністративний помічник;

·   організатор діловодства (види економічної діяльності);

·    помічник керівника підприємства (установи, організації);

·   помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу;

·     помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

 

Додаткові можливості освітньої програми

·   формування власного портфоліо;

·   активна участь у науково-прикладних дослідженнях (вебінарах, наукових семінарах, конференціях, конкурсах наукових робіт);

·    участь у відкритих засіданнях Клубу бізнесу та технологій.

 

Конкурентні переваги випускників програми

·  залучення до науково-дослідної роботи

·  проходження практики на підприємствах і організаціях різного спрямування

·  навички застосування інструментарію сучасного менеджменту

·   подальше кар’єрне зростання

 

Програмні результати навчання

1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

7. Виявляти навички організаційного проєктування.

8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

18. Застосовувати інноваційні підходи до прийняття управлінських рішень, гнучко адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

19. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо створення, функціонування, розвитку організації, у тому числі фармацевтичної, демонструючи навички використання інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних інструментів менеджменту

 

Додаткова інформація:

Гарант програми - Деренська Яна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри управління та забезпечення якості у фармації

Сайт - https://quality.nuph.edu.ua/

E-mail – yezjf@nuph.edu.ua

 

Приймальна комісія

tel:+38 (057) 706-30-68 

+38 (067) 191 02 31 (viber, telegram)     

+38(050) 5070240 /

057 341 51 61

Е-mail:  abitur@nuph.edu.ua

Web:    https://nuph.edu.ua/

 

Місце проведення навчання

вул. О. Невського,18, м. Харків, 61140

Тел.: (+38057) 771-81-47

 

Е-mail: yezjf@nuph.edu.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:

Повна загальна середня освіта, на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 240

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. О. Невського,18, м. Харків, 61140 / Тел.: (+38057) 771-81-47 / Е-mail: yezjf@nuph.edu.ua

Харківська

Інші програми за цим напрямом