ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «В»

Програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В»

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 28 вересня 2023 р. № 157-23
Напрям:
  • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Знання законодавства
  • Командна робота та взаємодія
  • Професійні знання
  • Цифрова грамотність

Опис програми:

Загальна мета: здобуття та вдосконалення учасниками навчання знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного виконання завдань та посадових обов’язків на посадах державної служби категорії «В», реалізації державної політики на регіональному та місцевому рівні.

 

 

Зміст програми

Модуль 1. Модернізація публічної служби України

Тема 1. Практичні аспекти застосування законодавства про державну службу.

Тема 2. Професійний розвиток публічних службовців.

 

Модуль 2. Запобігання корупції у сфері публічного управління

Тема 1. Антикорупційне законодавство України та корупційні ризики в діяльності публічних  службовці

Тема 2. Психологічні засади запобігання корупційним правопорушенням на державній службі

 

Модуль 3. Цифрова грамотність посадовця

Тема 1. Word та Excel: корисні інструменти і лайфхаки для посадовця.

Тема 2. Застосування інструментів Google у роботі державного службовця.

Тема 3. Візуалізація даних та інфографіка як елемент підвищення ефективності роботи посадовця

 

Модуль 4. Основи публічного управління та адміністрування

Тема 1. Традиції публічного управління в Україні.

Тема 2. Система органів публічного управління та адміністрування в Україні. Методи, цінності, ефективність і результативність публічного управління та адміністрування.

 

Модуль 5. Ділове українське мовлення та застосування норм нового українського правопису

Тема 1. Писемна форма спілкування державних службовців 

Тема 2. Усне професійне спілкування: мовностилістичні норми

 

Модуль 6. Основи проєктного менеджменту на публічній службі

Тема 1. Основні засади проєктного менеджменту

Тема 2. Планування проєкту. Типові недоліки проєктних пропозицій. Управління ризиками проєкту. Оцінювання успішності та моніторинг реалізації проєктів

 

Модуль 7. Державна політика у сфері забезпечення прав людини

Тема 1. Організаційно-правові механізми забезпечення дотримання прав людини та протидії дискримінації. 

Тема 2. Запобігання торгівлі людьми: соціальні аспекти вирішення проблеми.

 

Модуль 8. Робота зі зверненнями громадян в державному органі

Тема 1. Правові засади та практичні аспекти роботи зі зверненнями громадян

Тема 2. Робота щодо запобігання обґрунтованих скарг громадян

 

Модуль 9. Соціально-психологічні аспекти роботи в органах публічної влади

Тема 1. Ефективні комунікації на державній службі.

Тема 2. Мотивація праці в публічному управлінні та робота в команді.

 

Модуль 10. Забезпечення рівних прав і можливостей в Україні: політика ґендерної рівності та недискримінації в роботі державних органів

Тема 1. Реалізація політики ґендерної рівності в системі публічного управління.

Тема 2. Ґендерно орієнтоване бюджетування: як застосувати?

 

Модуль 11. Основи державної  регіональної політики

Тема 1. Державна регіональна політика та регіональний розвиток в діяльності державних органів.

Тема 2. Брендування території: регіональне та місцеве.

 

Модуль 12. Європейська та євроатлантична інтеграція України

Тема 1. Реалізація системою публічного управління положень Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.

Тема 2. Співробітництво України та НАТО.

 

Модуль 13.  Ділова риторика в роботі публічного службовця

Тема 1. Застосування законів риторики  в роботі державного службовця.
Тема 2. Основні правила ефективного публічного виступу: практичні поради.

 

Модуль 14.  Організація діяльності державного службовця

Тема 1. Планування роботи й робочого часу  державного службовця (тайм-менеджмент).

Тема 2. Організаційні цінності як базові елементи  корпоративної культури

 

Модуль 15. Конфлікти в державних органах. стрес, способи виходу із стресових ситуацій

Тема 1. Конфліктна ситуація і конфлікт. Стратегії поведінки в конфлікті. Вироблення методів подолання конфліктів.

Тема 2. Стрес та способи виходу із стресових ситуацій

 

Модуль 16. Етика та доброчесність на публічній службі

Тема 1. Етичні стандарти поведінки в публічному управлінні. Практичні аспекти етичної поведінки публічного службовця.

Тема 2. Доброчесність як необхідна морально-етична складова діяльності державного  службовця.

 

Модуль 17. Інформаційна безпека

Тема 1. Дотримання інформаційної безпеки під час проходження державної служби.
Тема 2. Кібербезпека: захист комп'ютерних систем і мереж

 

Модуль 18. Техніка комунікації та ведення переговорів

Тема 1. Фактори успішної професійної комунікації в умовах змін

Тема 2. Мистецтво ведення переговорів. Вирішення конфліктів.

 

Модуль 19. Захист навколишнього природного середовища

Тема 1. Зміна клімату в Україні: вплив на населення, енергетику, сільське господарство та туризм.

Тема 2. Природно-ресурсний потенціал Чернігівщини: механізми функціонування та розвитку в спектрі формування екологічної свідомості.

 

Модуль 20. Електронне урядування в публічному управлінні України

Тема 1. Електронне урядування в інформаційному суспільстві. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування.

Тема 2. Технології електронного урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги.

 

Модуль 21. Дисципліна та контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади

Тема 1. Стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та основні завдання щодо її зміцнення. Порядок організації та здійснення контролю за виконанням документів в органах виконавчої влади.

Тема 2. Порядок роботи із запитами, зверненнями та листами депутатів усіх рівнів

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання організаційно-правових механізмів проходження державної служби; антикорупційного законодавства; основних корупційних ризиків в діяльності публічних службовців та засобів їх усунення; сутності державної регіональної політики; основних засад ґендерної політики в Україні; напрямів політики європейської та євроатлантичної інтеграції України; стану дотримання прав людини і протидії дискримінації; мети, основних завдань та інструментів е-урядування; основних норм чинного правопису української мови; основ проєктного менеджменту; основних положень нормативно-правових актів з питань організації контролю за виконанням документів в органах виконавчої влади та практики їх застосування; правових засад роботи із зверненнями громадян; традицій та засад публічного управління в Україні; основ територіальної організації влади; цілей, принципів та правил планування часу державного службовця; засобів, методів та технологій створення позитивного іміджу органів публічної влади;

вміння реалізовувати завдання та вимоги законодавства про державну службу; аналізувати та коментувати нормативно-правові акти, які регламентують статус публічного службовця; аналізувати, узагальнювати й розкривати зміст основних нормативно-правових актів антикорупційного законодавства України; визначати гендерні проблеми та їхню пріоритетність; визначати пріоритети державної економічної та регіональної політики; застосовувати базові програми пакету Microsoft Office; правильно складати/будувати речення для текстів державного управління; дотримуватися засад етичної поведінки та доброчесності на державній службі; розподіляти виконання функцій протягом робочого дня; узгоджувати власні та колективні організаційні цінності; ефективно працювати з інформацією; володіти сучасними технологіями безпечної комунікації через соціальні мережі;

навички вільного володіння нормами культури писемного ділового мовлення в типових комунікативних ситуаціях; роботи та використання ІТ-технологій на державній службі, зокрема – для комунікації; визначення основних тенденцій розвитку існуючої моделі територіальної організації влади в Україні; ефективного планування роботи для організації ефективної взаємодії, роботи в команді; раціонально поводження в конфліктних ситуаціях; володіння техніками і методами регуляції власного емоційного стану.

 

Навчання здійснюється за  дистанційною формою в синхронному режимі. Передбачається проведення 2 сесій навчання по чотири дні кожна

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація:

Зазначена програма для працівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади реалізовується за окремими договорами


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Провайдер
Місце проведення навчання

м.Чернігів, пр-т Миру, 43

Чернігівська