ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ" ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ" КВАЛІФІКАЦІЯ: МАГІСТР З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо-професійна програма «Державна служба» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Опис програми:

Освітньо-професійна програма спрямована на професійну підготовку публічних службовців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Освітньо-професійна програма забезпечує отримання загальних та фахових компетентностей.

Основний фокус освітньої програми: програма спеціальності «Публічне управління та адміністрування» є міжгалузевою спеціальністю, що забезпечує високопрофесійну підготовку фахівців, які володіють знаннями та вміннями  потрібними для управління соціальним та економічними процесами на державному, регіональному та місцевому рівнях, володіють навичками прийняття управлінських рішень. Отриманий рівень освіти повністю відповідає вимогам Законів України " Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( щодо наявності диплома магістра в кандидати на керівні посади державних службовців та службовців місцевого самоврядування). Програма ґрунтується на теорії та практиці публічного управління, що характеризується реалізацією адміністративних процедур шляхом публічної діяльності, застосування інструментів демократичного урядування, упорядкування суспільних процесів та надання адміністративних послуг як засобу реалізації прав та свобод громадян. 

Фахові компетентності забезпечують здатність:

·         організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності

·         організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування

·         визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях

·         представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні комунікації

·         професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України

·         самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді

·         надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування

·         забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів

·         організувати та використовувати систему електронного документообігу в організації

·         організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій

·         розробляти стратегічні документи розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях

·         розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях публічного управління та адміністрування

·         здійснювати управління фінансами, майном та контролю за їх використанням в публічній сфері

 Форма навчання: денна, заочна.

Тривалість навчання: 1 рік,4 місяці.

Навчально-виховний процес  здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, сайт кафедри: http://nuwm.edu.ua/nni-prava/kaf-dudid

 

Додаткова інформація:

Випускники можуть працювати на посадах:

2419.3 Професіонали державної служби та місцевого самоврядування (головний спеціаліст, провідний спеціаліст)

2419.3 Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування). (спеціаліст 1-ї категорії, спеціаліст)

2419.3 Спеціаліст з питань персоналу державної служби,(спеціаліст 1-ї категорії, спеціаліст)

2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

2419.3 Помічник-консультант народного депутата України

2419.3 Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування) та інші посади.

Надається можливість продовження навчання за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти.
Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник

Необхідна кваліфікація слухача:
На навчання за державним замовленням за заочною формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, 33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом