КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ

Комунікація та взаємодія

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
  • Ведення діалогу
  • Ефективність координації з іншими
  • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Комунікація та взаємодія

Шифр програми

ЗК/2020/007

Тип програми за змістом

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Національне агентство України з питань державної служби

Найменування партнера (партнерів) програми

Обсяг програми

0,67 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

загальна тривалість програми: 10 днів протягом
двох тижнів

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

комунікація та взаємодія

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання взаємодії державного органу з громадськістю;

визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії

2. Загальна мета

підвищення загального рівня комунікативних здібностей у слухачів, поглиблення знань щодо процесу командної роботи, систематизація знань з питань особливостей комунікації, факторів (детермінантів), що впливають на взаємовідносини між громадянським суспільством і органами місцевого самоврядування та комунікацію між ними.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

нормативно-правових актів, що регулюють комунікації з громадськістю;

сучасних підходів до формування комунікаційної політики органів місцевого самоврядування;

уміння

критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері комунікації органів місцевого самоврядування;

оцінювати та аналізувати вплив комунікативної діяльності органу влади на громадськість;

приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм;

представляти органи місцевого самоврядування та презентувати результати їх діяльності;

навички

забезпечення ефективної комунікативної діяльності в межах повноважень;

використання різних форм участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

застосування сучасних методів і механізмів комунікативної взаємодії.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій-презентацій, відеолекцій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (онлайф) та у режимі реального часу (онлайн), самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури.

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr

Назва дистанційного курсу (модуля)

Тема 1. Комунікації в публічному управлінні.

Тема 2. Комунікаційний аспект публічного управління. Стратегічне планування комунікації.

Тема 3. Консультації з громадськістю: публічні обговорення та вивчення громадської думки. Зв’язки із громадськістю.

Тема 4. Комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування. Форми комунікацій.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 30 %;

Проходження дистанційного навчання – 50 %;

Поточний контроль (кількість) –

Підсумковий контроль – 20 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання не менше ніж 75 % обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування.

 


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

4.5

відгуків: 2
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.5
Інші програми за цим напрямом