ІНФОРМАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Інформація як джерело публічної влади. Інформаційна компетентність державних службовців

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Інформаційна безпека

Опис програми:

Мета програми:

Оволодіння системою знань і вмінь, які забезпечать здатність державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування налагоджувати ефективну взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства у процесі формування та реалізації державної і регіональної політики. Залучення громадян до участі в управлінні державними справами. Надання можливості для громадян вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади. Забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади. Сприяння налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості. Підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості. Створення умов для участі громадян у розробленні проектів рішень. Підвищення рівня соціально-трудової компетентності, яка передбачає володіння знаннями та досвідом у сфері трудової діяльності.

 

Цільова група: Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 0,27 кредита ЄКТС

 

Структура програми:

Тема 1. Інформація як об’єкт державної політики та управління.

Тема 2. Доступ до публічної інформації: проблеми державного регулювання.

Тема 3. Комунікації та комунікативні зв’язки в публічному управлінні.

Тема 4. Інформаційні війни як інструмент міждержавних політик.

Тема 5. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Тема 6. Моніторинг інформаційного простору. Основні вимоги, засоби, навички контент-аналізу.

Тема 7. Аналіз суспільно-політичного простору. Моніторинг виборчих кампаній. Окремі питання внутрішньої політики.

 

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:

-           нормативно-правову базу залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної політики;

-           механізми реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні;

-           сутність державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, її інструменти та механізми впровадження;

-           засоби інформування населення щодо реалізації державної і регіональної політики;

-           електронні засоби комунікацій;

-           досвід країн Європейського союзу щодо впровадження і забезпечення ефективного функціонування електронного урядування, особливості його адаптації в Україні;

-           тенденції сучасного українського суспільства щодо його участі у процесі формування та реалізації державної політики;

уміння:

-           використовувати знання щодо основних напрямків внутрішньої та зовнішньої політики держави;

-           використовувати механізми надання управлінських послуг місцевими органами влади в реалізації інформаційної політики держави;

-           аналізувати та прогнозувати розвиток суспільно-політичних процесів у районах і містах області;

-           розробляти заходи на виконання Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні;

-           здійснювати добір необхідних електронних засобів комунікації;

-           забезпечувати інформаційний супровід соціальних ініціатив Президента України та забезпечувати популяризацію реформ;

навички:

-           активне сприйняття змін та інновацій;

-           визначати сучасну ступінь участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

-           використовувати різні форми участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики;

-           організовувати і проводити консультації з громадськістю та публічні громадські обговорення;

-           розробляти та реалізовувати заходи щодо оптимізації іміджу органу влади та забезпечення високого рівня довіри громадян;

-           здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-           здатність до адаптації та дії у новій ситуації;

-            здатність до практичної діяльності, що дає змогу оперативно розв’язувати нові проблеми й завдання.

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування Сумської області 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.27

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Суми, пл. Незалежності, 2

Сумська

Інші програми за цим напрямом