ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: оволодіння знаннями про європейські стандарти енергетичного менеджменту, розвиток основних складових когнітивного і функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність розробляти та реалізовувати заходи щодо реалізації програми енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Державна політика у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів. Основні напрямки розвитку енергетики України до 2030 року. Державна політика енергозбереження країн Європейського Союзу.

2.  Альтернативні джерела енергії, стан та перспективи їх розвитку в Україні. Екологічні проблеми використання альтернативних джерел використання.

3.  Фінансові механізми та технічні аспекти енергозбереження у житловому фонді України.

4.  Технічні аспекти проведення капітального ремонту і термомодернізації багатоквартирного будинку ОСББ. Формування тарифів та організація ринку електроенергії.

5.  Сприяння модернізації вугільної промисловості в процесі структурної трансформації економіки старопромислових регіонів.

6.  Перспективи та можливості регіонів України щодо розвитку низьковуглецевої енергетики. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку відновлювальної енергетики та гідроенергетики в Україні.

7.  Правове регулювання використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів.

8.  Стан та безпека ядерно-енергетичного комплексу України.

9.  Енергоаудит (енергетичні обстеження). Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів.

 Очікувані результати:

Програма передбачає, що у результаті участі в роботі семінару слухачі повинні оволодіти:

знаннями щодо:

 • стану енергетичного сектору України виходячи з пріоритетів забезпечення енергетичної безпеки та реалізації євроінтеграційних прагнень України;
 • сучасних методичних підходів, прийнятих в країнах ЄС, до розроблення документів стратегічного планування та практичної діяльності з реалізації державної політики в енергетичній сфері;
 • системи державного управління реалізації Енергетичної стратегії України, яка передбачає узгодження планування розвитку країни;
 • формування узгодженої системи механізмів державного управління, спрямованої на досягнення цілей та створення системи моніторингу реалізації Енергетичної стратегії України;
 • формування цільової траєкторії розвитку енергетичного сектору, забезпечуючи узгодженість його пріоритетів з більш широкими цілями суспільства та розглядаючи розвиток енергетичного сектору як складову сталого соціально-економічного розвитку України;
 • забезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективності, що включає гарантування на рівні закону незалежного статусу регулятора у сфері енергетики відповідно до вимог Третього енергетичного пакету з метою забезпечення належного рівня прозорості на монопольних ринках та ефективного нагляду за дотриманням конкуренції, яке включає, в тому числі, і законодавче відкриття структури тарифів на природний газ, електроенергію, теплову енергію і їх транспортування;
 • удосконалення законодавства та регуляторного середовища щодо створення сприятливих умов для залучення інвестицій в енергетичний сектор та реконструкції існуючих об’єктів інфраструктури;

вміти:

 • визначати особливості функціонування системи державного управління забезпечення енергетичної безпеки;
 • аналізувати основні джерела загроз екологічній і природно-техногенній безпеці держави у природному, техногенному та соціальному середовищі;
 • визначати шляхи удосконалення правового регулювання науково-експертного супроводу державного управління забезпечення енергетичної безпеки;
 • тлумачити норми енергетичного права, застосовувати їх у розв’язанні конкретних практичних завдань;
 • визначати проблеми виявлення потенційних та реальних загроз енергетичній та ядерній безпеці, їх запобігання та нейтралізації;
 • використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні та природоохоронні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі;
 • запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;
 • аналізувати ефективність використання енергії у теплотехнічних процесах;
 • створювати сучасні системи енергетичного менеджменту;
 • здійснювати екологічні заходи по зменшенню забруднення навколишнього середовища на підприємствах різних галузей та в сфері обслуговування населення.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

в

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом