ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Ділова українська мова у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 16 вересня 2022 року № 84-22
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації

Удосконалити комунікативну професіограму державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування з урахуванням європейських цінностей. Підвищити рівень володіння публічним службовцем державною мовою (розуміння її структури, особливостей  словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому).

Оновити та покращити різні рівні мовної компетентності (знання про функціонування і системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації).

Удосконалити писемне й усне ділове мовлення для подальшої підготовки до професійної комунікації. Підвищити рівень комунікативної культури у сфері публічного управління.

 

Професійні компетентності:

·         професійні знання державної мови.

 

Структура програми

Тема 1. Комунікативна професіограма публічного службовця: мовна і комунікативна компетентності.

Тема 2. Усна та письмова комунікативна компетентність публічного службовця (орфоепічні та орфографічні норми української мови).

Тема 3. Іменні частини мови у професійному мовленні публічних службовців.

Тема 4. Особливості вживання розділових знаків у письмовому мовленні.

Тема 5. Ділові папери як засіб професійної комунікації публічного службовця.

 

Очікуванні результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

ü  норм усного та писемного ділового мовлення;

ü  вимог до державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування  щодо вільного володіння українською мовою;

ü  змісту мовної і комунікативної компетентності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування;

ü  положень нормативно-правових актів, щодо застосування ділової української мови органами публічного управління;

ü  вимоги застосування української  ділової мови в професійній діяльності;

ü  особливостей мовного і мовленнєвого етикету державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

ü  правил орфографії, орфоепії, лексики та пунктуації;

ü  складання й оформлення ділової документації;

ü  службового етикету усної форми професійного спілкування;

ü  основних змін в українському правописі;

ü  державного стандарту оформлення ділової документації у сфері публічного управління.

уміння

ü  обирати й використовувати мовні засоби в діловому мовленні;

ü  правильно здійснювати документування управлінської діяльності;

ü  складати і оформлювати ділові документи згідно вимог;

ü  дотримуватися норм ділової української мови в професійному спілкуванні;

ü  складати документи відповідно до сучасних норм ділового мовлення;

ü  професійно структурувати власний публічний виступ.

навички

ü  аналізу власного мовлення;

ü  редагування  текстів документації;

ü  використання засобів сучасної  ділової української мови залежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення;

ü  використання термінологічних словників;

ü  володіння фаховою термінологією;

ü  володіння правилами побудови словосполучень і речень; усним і писемним діловим мовленням;

ü  правильного оформлення професійної документації згідно з нормативною базою сучасної української ділової мови.

 

 

Гепірпосилання на сторінку вебсайту. Дистанційне віртуальне освітнє середовище Кропивницького інституту державного та муніципального управління http://vns.kidmu.com.ua; Zoom: https://usou.web.zoom.us.

 

Методи навчання, форми проведення навчальних занять

Програма включає такі форми роботи: відеоконференція в системі ZOOM, презентації до лекції, тренінги, самостійне опрацювання слухачем текстів лекцій, виконання завдань самостійної роботи, групове обговорення, самодіагностика, тестування, підсумкове тестування.

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
<p>Вища освіта</p>


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

5

відгуків: 44
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші програми за цим напрямом