ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Ділова українська мова у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 16 вересня 2022 року № 84-22
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації

Удосконалити комунікативну професіограму державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування з урахуванням європейських цінностей. Підвищити рівень володіння публічним службовцем державною мовою (розуміння її структури, особливостей  словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому).

Оновити та покращити різні рівні мовної компетентності (знання про функціонування і системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації).

Удосконалити писемне й усне ділове мовлення для подальшої підготовки до професійної комунікації. Підвищити рівень комунікативної культури у сфері публічного управління.

 

Професійні компетентності:

·         професійні знання державної мови.

 

Структура програми

Тема 1. Комунікативна професіограма публічного службовця: мовна і комунікативна компетентності.

Тема 2. Усна та письмова комунікативна компетентність публічного службовця (орфоепічні та орфографічні норми української мови).

Тема 3. Іменні частини мови у професійному мовленні публічних службовців.

Тема 4. Особливості вживання розділових знаків у письмовому мовленні.

Тема 5. Ділові папери як засіб професійної комунікації публічного службовця.

 

Очікуванні результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

ü  норм усного та писемного ділового мовлення;

ü  вимог до державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування  щодо вільного володіння українською мовою;

ü  змісту мовної і комунікативної компетентності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування;

ü  положень нормативно-правових актів, щодо застосування ділової української мови органами публічного управління;

ü  вимоги застосування української  ділової мови в професійній діяльності;

ü  особливостей мовного і мовленнєвого етикету державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

ü  правил орфографії, орфоепії, лексики та пунктуації;

ü  складання й оформлення ділової документації;

ü  службового етикету усної форми професійного спілкування;

ü  основних змін в українському правописі;

ü  державного стандарту оформлення ділової документації у сфері публічного управління.

уміння

ü  обирати й використовувати мовні засоби в діловому мовленні;

ü  правильно здійснювати документування управлінської діяльності;

ü  складати і оформлювати ділові документи згідно вимог;

ü  дотримуватися норм ділової української мови в професійному спілкуванні;

ü  складати документи відповідно до сучасних норм ділового мовлення;

ü  професійно структурувати власний публічний виступ.

навички

ü  аналізу власного мовлення;

ü  редагування  текстів документації;

ü  використання засобів сучасної  ділової української мови залежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення;

ü  використання термінологічних словників;

ü  володіння фаховою термінологією;

ü  володіння правилами побудови словосполучень і речень; усним і писемним діловим мовленням;

ü  правильного оформлення професійної документації згідно з нормативною базою сучасної української ділової мови.

 

 

Гепірпосилання на сторінку вебсайту. Дистанційне віртуальне освітнє середовище Кропивницького інституту державного та муніципального управління http://vns.kidmu.com.ua; Zoom: https://usou.web.zoom.us.

 

Методи навчання, форми проведення навчальних занять

Програма включає такі форми роботи: відеоконференція в системі ZOOM, презентації до лекції, тренінги, самостійне опрацювання слухачем текстів лекцій, виконання завдань самостійної роботи, групове обговорення, самодіагностика, тестування, підсумкове тестування.

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
05 Грудня 2023 07 Грудня 2023 12 Грудня 2023 14 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.81

відгуків: 120
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом