ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

Якість, стандартизація та сертифікація

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Змішана
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
  • інші

Опис програми:

Тривалість програми 1 р. 6 міс.

Форма навчання денна / заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку професіоналів, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, при виконанні функцій управління організаціями та їх підрозділами у сферах діяльності, що впливають на якість продукції (робіт, послуг), задоволення потреб замовників та спроможність організації дотримуватись нормативних вимог

Особливості освітньо-професійної програми:

    · надання фахівцям професійних компетентностей у сфері менеджменту якості в організаціях будь-якого напряму діяльності.

    · передбачає виробниче стажування на підприємствах, в установах та організаціях різних галузей і сфер діяльності.

    · орієнтує здобувачів вищої освіти на актуальні запити ринку праці, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

 

Освітня програма: формує фундаментальні знання та прикладні навички з менеджменту якості; спрямована на ґрунтовну підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців в сфері менеджменту якості, здатних вирішувати практичні задачі та складні спеціалізовані завдання, що характеризуються комплексністю при виконанні функцій управління організаціями та їх підрозділами у сферах діяльності, що впливають на якість продукції, робіт, послуг.

 

Компоненти програми:

Обов’язкові освітні компоненти:

        1.        Аудит систем управління якістю

        2.        Інформаційні системи і технології в управлінні

        3.        Методологія, методи та засоби управління якістю

        4.        Методологія і логіка наукових досліджень (англійською мовою)

        5.        Основи Lean-менеджменту

        6.        Основи екологічного управління

        7.        Системи управління якістю

        8.        Стандартизація в сфері якості

        9.        Соціологія організації та сучасна економічна теорія

        10.    Стратегічне управління організацією

        11.    Сертифікація та підтвердження відповідності

        12.    Системи безперервності бізнесу

        13.    Управління персоналом і трудове право

        14.    Управління проектами

Освітні компоненти вільного вибору:

1.        Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС

2.        Інтелектуальний бізнес

3.        Комп’ютерні технології у дослідженнях лікарських засобів

4.        Основи ділової комунікації

5.        Правове регулювання управлінської діяльності

6.        Тімбілдінг

7.        Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці

8.        Самоменеджмент і комунікативний менеджмент

9.        Креативний менеджмент

10.    Формування бізнес-моделі та економічне управління компанією

11.    Державна система забезпечення якості лікарській засобів

12.    Системи енергетичного менеджменту

13.    Експертиза якості продукції

14.    Національна система акредитації України

15.    Належні фармацевтичні практики

16.    Основи метрологічної діяльності

17.    Система забезпечення безпеки харчових продуктів

18.    Паблік рилейшнз

19.    Системи якості у фармації

20.    Технічне законодавство Європейського Союзу.

 

Практична підготовка:

Виробниче стажування

 

Атестація випускників:

Підготовка та захист кваліфікаційної робити

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Магістр менеджменту може займати посади:

     ·       менеджера (управителя) систем якості;

     ·       менеджера (управителя) систем якості в державному управлінні;

     ·       інженера з якості;

     ·       інженера із стандартизації та якості;

     ·       інженера із стандартизації;

     ·       аудитора систем якості;

     ·       начальника відділу стандартизації;

     ·       начальника відділу технічного контролю;

     ·       начальника відділу управління якістю;

     ·       начальника лабораторії з контролю виробництва.

 

Додаткові можливості освітньої програми

·       формування власного портфоліо;

·   активна участь у науково-прикладних дослідженнях (вебінарах, наукових семінарах, конференціях, конкурсах наукових робіт);

·       участь у відкритих засіданнях Клубу бізнесу та технологій.

 

Конкурентні переваги випускників програми

·       залучення до науково-дослідної роботи

·       проходження виробничого стажування на підприємствах і організаціях різного спрямування

·       навички застосування інструментарію сучасного менеджменту

 

·       подальше кар’єрне зростання

 

Програмні результати навчання

 

1.   Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;

2.        Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

3.        Проектувати ефективні системи управління організаціями;

4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;

5.  Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

6.  Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

7.   Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

8.  Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;

9.  Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;

10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;

11.    Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

12.    Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);

13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

14.  Застосовувати правові, організаційні й технічні положення сертифікації й підтвердження відповідності продукції (товарів, послуг) у полі національної нормативної бази. Організовувати та провадити оцінку відповідності продукції / послуг відповідно до вимог національної нормативної й законодавчої бази та бази ЄС.

15.    Знати та бути спроможним інтерпретувати положення національних та міжнародних законодавчих і нормативних актів у сфері технічного регулювання; уміти визначати структуру і розробляти нормативні документи з питань технічного регулювання.

16.   Проектувати ефективні системи управління організаціями на основі положень міжнародних і національних стандартів; уміти складати документацію системи управління організації.

17.   Уміти використовувати сучасні методи та засоби менеджменту організації для формування, управління та удосконалення бізнес-процесів в діяльності суб’єктів економічної діяльності.

 

18.    Знати положення міжнародної й національної нормативної бази, що регламентує проведення аудитів систем управління якістю. Уміти розробляти аудиторські документи та здійснювати ефективні аудити систем менеджменту організації.

 

Додаткова інформація:

Гарант програми – Коваленко Світлана Миколаївна, доктор фармацевтичних наук, професор, професор закладу вищої освіти кафедри управління та забезпечення якості у фармації

Сайт - https://quality.nuph.edu.ua/

 

E-mail – yezjf@nuph.edu.ua

 

Приймальна комісія

tel:+38 (057) 706-30-68 

+38 (067) 191 02 31 (viber, telegram)     

+38(050) 5070240 /

057 341 51 61

email:  abitur@nuph.edu.ua

web:    https://nuph.edu.ua/

 

Місце проведення навчання

вул. О. Невського,18, м. Харків, 61140

Тел.: (+38057) 771-81-47

 

Е-mail: yezjf@nuph.edu.ua

 Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:

Освітній ступінь: бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст.


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 90

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. О. Невського,18, м. Харків, 61140 / Тел.: (+38057) 771-81-47 / Е-mail: yezjf@nuph.edu.ua

Харківська

Інші програми за цим напрямом