ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ЧЕРЕЗ ПРОЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ (ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, КАТЕГОРІЯ ПОСАД «Б»)

Впровадження змін через проєкти регіонального рівня (для державних службовців, категорія посад «Б»)

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
 • Проектний менеджмент
 • Управління змінами
Компетентності:
 • Впровадження змін
 • Прийняття ефективних рішень
 • Професійні знання
 • Управління організацією роботи
 • Управління персоналом

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

 

1. Загальна інформація

Назва програми

Впровадження змін через проєкти регіонального рівня

Шифр програми

ЗК/2021/002

Тип програми за змістом

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

Дистанційна

Цільова група

Державні службовці, які займають посади державної служби  категорій «Б»

Передумови навчання за програмою

Знання механізму розроблення інвестиційних проєктів

Знання основ проєктного менеджменту

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

-

Найменування партнера (партнерів) програми

-

Обсяг програми

1,0 кредитів ЄКТС (30 годин)

Тривалість програми та організація навчання

5 днів дистанційно протягом одного тижня,  включаючи підсумковий тестовий контроль онлайн.

Мова(и) викладання

Українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

Управління змінами, Проєктний менеджмент

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

Професійні знання

Прийняття ефективних рішень

Впровадження змін

Управління організацією роботи та персоналом

Укладач(і) програми

Чумаченко І.В.  професор кафедри управління проєктами в міському господарстві і будівництві, експерт з питань інтегрованого контролю змін за методологією управління проєктами,  igor.chumachenko@kname.edu.ua

Кадикова І.М. доцент кафедри управління проєктами в міському господарстві і будівництві, експерт з питань управління стратегією сталого розвитку територій, управління змінами в проєктах, irina.kadikova@kname.edu.ua

2. Загальна мета

Удосконалення професійної компетентності слухачів щодо управління процесами впровадження змін, реалізації проєктного підходу до управління з використанням сучасного програмного забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень; покращення їх здатності управляти змінами при реалізації реформ

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

особливостей проєктного менеджменту та його зв’язків з реалізацією стратегій регіонального розвитку;

методологічних підходів до управління змінами в проєктах

уміння

організовувати складові процесу управління змінами;

застосовувати сучасні інструменти контролю змін (ручні та автоматизовані інструменти);

надавати оцінку змінам, приймати рішення щодо них і документувати їх

навички

ідентифікації змін  при реалізації проєкту відносно  основних базових планів;

практичної роботи з програмним продуктом Microsoft Project з моделювання проєктів для  управління змінами тощо;

аналітичного мислення;

самовдосконалення слухачів стосовно питань управління змінами

4. Викладання та навчання

Лекції з використанням інтерактивних презентацій, практична робота, відеоконференція, робота над кейсами, тематичні дискусії, робота із сучасним програмним забезпеченням підтримки прийняття управлінських рішень Microsoft Рroject за ліцензією університету

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання

Центр технологій дистанційного навчання Харківського національного університету міського господарства
ім. О.М.Бекетова:   
https://dl.kname.edu.ua/

MOODLE

Zoom

Назва дистанційного курсу

Дистанційний курс «Впровадження змін через проєкти регіонального рівня»

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування онлайн зустрічей –  40 %

Проходження дистанційного навчання (робота над кейсами, участь у проведенні тематичних дискусій, поточний контроль) – 30 %

Підсумковий контроль – 30 %

Сертифікат про підвищення кваліфікації видається слухачеві за умови отримання щонайменше 75% балів, передбачених дистанційним курсом.

Форма підсумкового контролю

Компютерне тестування (дистанційне)


Додаткова інформація:

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин,  у тому числі:

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

ауди­торні  заняття

дистан­ційні заняття

нав­чаль­ні візити

самостійна робота

слухачів

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Проєктне управ­ління стратегією сталого розвитку регіону

5/0,167

-

4

-

1

Тема 2. Місце процесів управління змінами в методології управління проєктами

5/0,167

-

4

-

1

Тема 3. Інтегрований контроль впровадження змін за методологією PMBoK

5/0,167

-

4

-

1

Тема 4. Природа змін в реалізації проєктів

5/0,167

-

4

-

1

Тема 5. Управління змінами в проєктах

8/0,266

-

6

-

2

Підсумковий контроль результатів навчання

2/0,066

-

2

-

-

РАЗОМ

30/1

-

24

-

6


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Викладачі на курсі

 • 4.8

  відгуків: 6

  Кадикова Ірина доктор філософії / доктор мистецтва

  Доцент кафедри управління проєктами в міському господарстві і будівництві. Науково-педагогічний стаж 20 років. Детальніше
Місце проведення навчання

Харківська

4.7

відгуків: 12
Рейтинг навчального заходу
 • Програма є практико-орієнтованою 4.8
 • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.6
Інші програми за цим напрямом