УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр програми: ЗК/2020/004

Рік запровадження програми: 2020

Програму затверджено: засідання Вченої ради НПУ ім. М.П. Драгоманова, протокол №12 від 03.08.2020 р.

Програму погоджено:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Управління змінами

Шифр програми

 ЗК/2020/004

Тип програми за змістом

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

Державні службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад, з питань управління змінами

Передумови навчання за програмою

базові знання з публічного управління та адміністрування

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою-2

Національне агентство України з питань державної служби

Найменування партнера (партнерів) програми

Обсяг програми

0,5 кредити ЄКТС (15 год.)

Тривалість програми та організація навчання

Загальна тривалість програми – 2 тижні.

I тиждень:  лекційні заняття  (3 години), вебінар

(2 години), самостійна робота (2,5 години);

 II  тиждень : лекційні заняття  (2 години), вебінар (2 години), самостійна робота (2,5 години); підсумковий контроль (1 година).

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

формування сучасних практичних знань, умінь і навичок щодо застосування технологій управління змінами, забезпечення ефективного впровадження змін та толерантного подолання супротиву змінам

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

·        уміння формувати план змін;

·        уміння управляти змінами та реакцією на них;

·        уміння оцінювати ефективність змін

Укладач(і) програми

Бех Володимир Павлович, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова:

v.p.bekh@npu.edu.ua

 

ЧепуренкоЯнна Олексіївна, доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

ya.o.chepurenko@npu.edu.ua

2. Загальна мета

оволодіння практичними знаннями та одержання практичних навичок із організації процесу управління змінами

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

·        природи, сутності, змісту, видів змін, як об’єкта управлінських процесів;

·        основні методи та підходи до реалізації змін в публічному управлінні та адмініструванні;

·        стратегії, технології, механізми та інструменти управління змінами;

·        причини  виникнення опору змінам, методи подолання опору змінам;

·        основні технології побудови команди для організації та управління процесами змін;

·        технології аналітичного забезпечення управління змінами.

уміння

·       діагностувати недоліки об’єкта управління за допомогою конкретних методів;

·       уміння формувати план зміноб’єкта управління та оцінювати їх ефективність;

·        застосовувати традиційні і сучасні методи і технології управління змінами;

·        уміння управляти змінами та реакцією на них,обирати ефективні стратегії управління змінами;

·        застосовувати методи управління опору змінами;

·        уміння оцінювати ефективність змін,ефективно використовувати аналітичний методи та технології в управлінні змінами.

навички

·        володіння основними технологіями управління змінами;

·        навички прийняття ефективних рішень з управління змінами, використовуючи різноманітні методи і моделі прийняття управлінських рішень;

·        володіти методами та практичними навичками оцінки потенційних стратегій реалізації змін;

·        володіти практичними навичками оцінки потенціалу співробітників в умовах змін;

·        володіти аналітичним інструментарієм для ефективного вирішення питань управління змінами.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

методи навчання:

·      словесні методи (розповідь-пояснення, лекція);

·      наочні методи (ілюстрація, демонстрація);

·      практичні методи (практичні роботи);

·      тренінгові методи (тренінг);

·      самостійна робота

форми проведення навчальних занять:

·      лекція, практична робота, тренінг, вебінар

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

Google Classroom

Назва дистанційного етапу/модуля

Відповідно до програми

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Проходження дистанційного навчання - 60 %

Самостійна робота – 33 %
Підсумковий контроль –
7 %

Форма підсумкового контролю

 Комп’ютерне тестування

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Зміни як об’єкт управління

 

 

2

 

1

Тема 2.

 Управління опором змінам

 

 

2

 

1

Тема 3. Підготовка до змін та їх планування

 

 

1

 

1

Тема 4. 

Механізми реалізації змін. Моніторинг і контроль в управлінні змінами. Результативність, ефективність і якість змін

 

 

1

 

1

Тема 5. Традиційні та сучасні методи управління змінами та їх застосування в публічному управлінні

 

 

1

 

1

Тема 6. Аналітика в управлінні змінами

 

 

2

 

 

Підсумковий контроль результатів навчання

 

 

1

 

 

РАЗОМ

15

 

10

 

5

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Зміни як об’єкт управління

Природа, сутність, зміст, форми змін. Фактори, що зумовлюють необхідність змін. Класифікація змін. Індивідуальні, групові та організаційні зміни.

Сутність процесу управління змінами з точки зору публічного управління та адміністрування. Функції управління змінами.

Особливості поняття «зміни» в контексті публічного управління та адміністрування. Феномен управління змінами в публічному управлінні та адмініструванні.

Моделі процесу управління змінами: триступеневий підхід К. Левина; шість етапів управління змінами Л. Грейнера; модель перетворень Дж. Коттера; формула змін Бекхарда і Харріса; модель змін А. Джадсона; модель циклу змін Е. Кемерона; діагностична модель Д. Надлера і М. Ташмена; Фази запланованих змін Баллока і Беттена. Вибір методів управління змінами в публічному управлінні та адмініструванні.

Підходи до реалізації змін: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний  підхід;  поведінковий підхід; контекстний підхід; компетентнісний підхід; адаптивний підхід;  комплексний підхід; інформатизаційний підхід; програмно-цільовий підхід;  соціально-психологічний підхід. Вибір підходів до реалізації змін в публічному управлінні та адмініструванні.

Етапи організації процесу управління змінами: підготовка до змін (усвідомлення необхідності змін, діагностика стану об’єкта змін, формулювання цілей змін, підготовка команди змін); управління змінами (планування змін, організування процесу змін, мотивування змін, контролювання змін); коригування та закріплення змін (збір інформації про впроваджувані зміни, виявлення проблемних моментів у проведенні змін, застосування коригуючих дій); аналітика змін.

Теорія особистості в системі управління змінами. Керівник в управлінні змінами. Лідерство в управлінні змінами.

 

Тема 2. Управління опором змінам

Опір змінам як багатогранне явище, що викликає непередбачені відстрочки, додаткові витрати і нестабільність процесу змін. Природа і зміст опору змінам. Причини опору змінам. Опір і швидкість змін. Опір і влада. Опір змінам як об’єкт управління.

Види опору змінам.

Форми опору змінам.

Методи подолання опору змінам (за Дж. Коттером): навчання і надання інформації та спілкування; долучення до участі у проекті; стимулювання та підтримка; переговори та угоди; кадрові перестановки та призначення або маніпуляція і кооптація; явний і неявний примус.

Модель управління опором змінами. Фактори подолання опору стратегічним змінам. Методи управління опором стратегічним змінам. Універсальні методи подолання опору (інформування і спілкування, маніпуляція і кооптація, явне і неявне примушення).

 

Тема 3. Підготовка до змін та їх планування

    Стратегія змін. Моделі змін К. Терлея (директивна модель, заснована на переговорах; нормативна модель; аналітична модель; модель, орієнтована на дії). Вибір моделі змін в публічному управлінні.

Створення команди управління змінами. Команда в організаційній системі. Функціональні команди. Команди з вирішення проблем. Міжфункціональні  команди. Самокеровані команди. Стадії розвитку команди управління змінами. Командні відносини.

Робочі групи в управлінні змінами: функції, види груп, групові відносини.

Розробка проекту змін, програм змін, графіків упровадження проекту змін. Особливості розробки проекту змін в публічному управлінні.

 

Тема 4. Механізми реалізації змін. Моніторинг і контроль в управлінні змінами. Результативність, ефективність і якість змін

Механізми реалізації змін, як система методів, важелів, інструментів, форм організації дій, за допомогою яких здійснюються зміни.

Вимоги до механізму реалізації змін: сфокусовіаність; інтегрованість; збалансованість; командна робота;

Основні складові механізму реалізації змін: ресурсно - компетенційна складова; організаційна складова; соціально-психологічна складова; управлінська складова.

Механізми революційних та еволюційних змін.

Механізми реалізації змін в публічному управлінні та адмініструванні.

Моніторинг і контроль здійснення змін. Цілі моніторингу та контролю змін. Напрями моніторингу та контролю змін. Інструменти, процедури і методи моніторингу і контролю процесу змін.

               Поняття «результативність», «ефективність», «якість» організаційних змін. Критерії та показники оцінки результативності організаційних змін.

 

Тема 5. Традиційні та сучасні методи управління змінами та їх застосування в публічному управлінні

Методи, орієнтовані та людей і культуру.

Методи, орієнтовані на завдання і технології.

Методи, орієнтовані на структуру і стартегію.

Аутсорсинг. Види аутсорсингу. Форми аутсорсингу та їх характеристика. Переваги і ризики  використання аутсорсингу в управлінні змінами. Ефективність аутсорсингу, показники ефективності. Доцільні форми аутсорсингу в публічному управлінні. Переваги і ризики застосування аутсорсингу в публічному управлінні.

Аутстафінг. Технології аутстафінгу. Прийняття рішення про застосування процесів аутстафінгу в публічному управлінні та адмініструванні в контексті управління змінами.

Бенчмаркінг. Технології бенчмаркінгу в управлінні змінами. Особливості застосування технологій бенчмаркінгу в управлінні змінами в публічних установах.

Даунсайзинг. Технології даунсайзингу в управлінні змінами. Визначення доцільності застосування даунсайзингу в управлінні змінами.

 

Тема 6. Аналітика в управлінні змінами

    Природа, сутність, зміст, форми і функції аналітичного забезпечення управління змінами. Особливості аналітики змін в контексті публічного управління та адміністрування.

Базові принципи аналітики в управлінні змінами.  Застосування аналітики в різних моделях управляння змінами та при різних підходах до реалізації змін.

Аналітика на різних етапах процесу управління змінами (плануванні, організації, мотивації, контролю).

Критерії та принципи аналітики управління змінами.

Інструменти та процедури аналітичного забезпечення управління змінами.

Вітчизняна та зарубіжна практика аналітики змін в публічному управління та адмініструванні.

Данні та ресурси для аналітики в управлінні змінами.

Результативність та ефективність управління змінами з позицій застосування аналітики.

Конструювання діагностичних процедур аналітики управління змінами.

Методи аналітики в управлінні змінами. Системний аналіз як методологічна основа аналітики. Контекстуальний аналіз як інструмент оцінки ефективності управління змінами. Структурний аналіз управління змінами. Якісний та кількісний аналізи в управлінні змінами.

Прогнозування та моделювання в управлінні змінами.

Економічний аналіз в управління змінами.

Факторний аналіз в управлінні змінами. Експертні методи в аналізі процесу управління змінами.

Представлення результатів аналізу в управлінні змінами.

Організація аналітики в управлінні змінами. Етапи аналітики в управлінні змінами: аналітика необхідності змін, аналітика в плануванні змін, аналітика в організації процесу управління змінами; аналітика в процесі мотивації до змін та управлінні супротивом змінам; аналітика в процесі моніторингу та контролю організаційних змін; аналітика в процесі оцінки результатів змін.

Прийняття управлінських рішень на основі аналітики змін.

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

   теоретичні запитання щодо знання основ та законодавства України  з питань комунікації та взаємодії – 20 %;

   завдання до практичних робіт щодо організаційних та управлінських засад системи ефективних комунікацій та взаємодій  – 40 %;

   комплексний тестовий контроль оцінювання готовності здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої ефективної системи комунікацій та взаємодій – 40 %.

Форма підсумкового контролю: комп’ютерне тестування.

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ

Нормативно-правовіакти

1.            Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 27 лютого 2014 року
№ 794-VII URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text

2.            Про регламент Верховної Ради України. Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/print

Література

1.     Адізес Іцхак . Управління змінами: практ. посіб.  Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. 126 с. 

2.     Ділове адміністрування: навч. посіб. для студентів ВНЗ.Кам'янське : ДДТУ, [201-] . Модуль 3 : Управління змінами / П. І. Коренюк та ін. 2018. 404 с.

3.     Мазур Н. А., Семенець І.В.Управління змінами : навч. посіб. Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2017. 165 с.

4.     Полінкевич О. М., Волинець І. Г.Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 351 с. 

5.     Управління змінами в публічній сфері  : навч.-метод. посіб. /С. К. Хаджирадєва та ін. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2018. - 188 с.

Інформаційні ресурси

1.     Верховна Рада України. Офіційний веб-портал парламенту України - https://www.rada.gov.ua/

2.     Президент України. Офіційне інтернет-представництво. - https://www.president.gov.ua/

3.     Урядовий портал. Єдиний веб-поратл органів виконавчої влади України - https://www.rada.gov.ua/

4.     Громадянське суспільство і влада. - https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada

5.     Міжнародний центр перспективних досліджень. - http://www.icps.com.ua

6.     Національна академія державного управління при Президентові України. - http://www.academy.gov.ua

7.     Національний інститут стратегічних досліджень. - https://niss.gov.ua/

Додаткова інформація:

Початок навчання по мірі набору групи

Контакти: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 105 (станція метро Університет»)

Докладна інформація про курси на сайті Інституту неперервної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова: www.ino.npu.edu.ua

E-mail: ino@npu.edu.ua

тел. +380442393097 +380442882558, +380989274848
Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Київ

5

відгуків: 2
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші навчальні заходи за цим напрямом