УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИМ БІЗНЕСОМ

Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
  • інші

Опис програми:

Тривалість програми 1 р. 6 міс.

Форма навчання  - заочна

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) спрямована на  забезпечення потреб системи охорони здоров’я і ринку праці у компетентних професіоналах, здатних  ідентифікувати та розв’язувати складні комплексні завдання і проблеми у сфері менеджменту та адміністрування в закладах охорони здоров’я і фармацевтичних організаціях (ФО) в  умовах невизначеності та мінливості їх діяльності задля забезпечення сталого розвитку, належної якості та ефективності медичної допомоги і фармацевтичного забезпечення пацієнтів.

 

Особливості освітньо-професійної програми:

·       підготовка магістрів з академічною та прикладною орієнтацією на систему охорони здоров’я та фармацію;

·  формуванні сучасних компетентностей менеджера в охороні здоров’я, які передбачають поєднання фундаментальної економіко-правової та менеджерської підготовки із практичними знаннями щодо специфіки організації та управління різними сферами фармацевтичного бізнесу та закладами охорони здоров’я (ЗОЗ);

·    орієнтація ОПП на європейські стандарти щодо підготовки менеджерів для системи охорони і якості освіти;

·    проходження практичної підготовки здобувачів у ЗОЗ, на провідних фармацевтичних підприємствах, в аптечних мережах, в оптових фармацевтичних компаніях, які мають сучасну систему менеджменту та імплементують європейські норми щодо управління якістю.

 

ОПП спрямована на підготовку магістрів менеджменту, здатних провадити організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, консультаційну, освітню, науково-дослідницьку діяльність в ЗОЗ і фармацевтичних організаціях (ФО) на високому професійному рівні, спроможних конкурувати на ринку праці; формування у майбутніх менеджерів професійних і лідерських компетентностей, а також вміння ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати власне майбутнє,  що забезпечується сучасними формами навчання, впровадженням передового досвіду,  рекомендацій  потенційних роботодавців, врахування побажань  здобувачів вищої освіти. 

 

Компоненти програми:

Обов’язкові освітні компоненти:

1.Управління персоналом і трудове право

2.Соціальний менеджмент і соціальна відповідальність

3.Господарське і міжнародне приватне право

4.Економіка і організація діяльності закладів охорони здоров’я і фармацевтичних організацій

5.Обґрунтування господарських рішень і управління ризиками

6.Бізнес-планування, облік і контролінг в закладах охорони здоров’я і фармацевтичних організаціях

7.Фінансовий і інвестиційний менеджмент

8.Інформаційні системи і технології в управлінні

9.Управління проєктами

10.Стратегічне управління організацією

11.Управління інноваційним розвитком і конкурентоспроможністю організацій

12.Методологія і логіка наукових досліджень (англійською мовою)

13.Формування бізнес-моделі і економічне управління організацією

 

Освітні компоненти вільного вибору:

Вибіркові освітні компоненти І курсу другого семестру       

1.Паблік рилейшенз      

2.Основи медичної стандартизації та медичне страхування  

3.Управління якістю на фармацевтичних підприємствах      

4.Фармакоекономічні основи медичної стандартизації         

5.Фармацевтичні технології, фармацевтична розробка і реєстрація лікарських засобів          

6.Фармацевтична логістика    

7.Інтелектуальний бізнес        

8.Управління закладами охорони здоров’я         

9.Lean-менеджмент       

10.Косметичні препарати і послуги

11.Офісний менеджмент        

12.Системи управління якістю         

13.Охорона праці в галузі та цивільний захист  

14.Самоменеджмент і комунікативний менеджмент    

15.Державне управління охороною здоров’я і організація фармацевтичного забезпечення населення         

16.Належні фармацевтичні практики        

17.Управління запасами фармацевтичної продукції    

18.Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС  

19.Інноваційний менеджмент

20. Менеджмент і  лідерство  (англійською мовою)               

 

Практична підготовка:

Виробнича практика зі спеціальності

Переддипломна практика

 

Атестація випускників:

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Після отримання кваліфікації магістр, фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу в закладах охорони здоров’я, на підприємствах (організаціях) фармацевтичної, ветеринарної, мікробіологічної, хімічної, харчової галузей, в науково-дослідних інститутах, закладах вищої освіти та державних установах і може займати відповідну первинну посаду:

 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я;

 Менеджер (управитель) в оптовій, роздрібній торгівлі;  

 Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку;

 Менеджер (управитель) у соціальній сфері;

 Керівник проєктів та програм в охороні здоров’я і фармації;

 Науковий співробітник.

А також вторинні посади:

Керівник підрозділу в охороні здоров’я (за умов наявності диплому лікаря);

 Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор) (за умови наявності диплому лікаря);

 Начальник відділу соціального розвитку;

Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я)

Завідувач аптеки (аптечного закладу) (за умови наявності диплому провізора (фармацевта);

Завідувач бази аптечної (за умови наявності диплому провізора (фармацевта);

Керівник громадської організації

 

Додаткові можливості освітньої програми

· формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) здобувача вищої освіти

· формування лідерських навичок завдякі активній участі у студентському самоврядуванні

· викладання низки освітніх компонент англійською мовою;

· проходження практичної підготовки у ЗОЗ, на провідних фармацевтичних підприємствах, в аптечних мережах, в оптових фармацевтичних компаніях, які мають сучасну систему менеджменту та імплементують європейські норми щодо управління якістю

·залучення здобувачів до   науково-прикладних досліджень, які проводить випускова кафедра, участь у конференціях, вебінарах, олімпіадах і конкурсах наукових робіт

·оволодіння комунікаційними навичками, формування ділових контактів завдяки участі у роботі Клубу бізнесу та технологій.

 

Конкурентні переваги випускників програми

· наявність власного портфоліо

·  належна практична підготовка і навички виконання реальних проєктів при підготовці кваліфікаційних робіт

·  навички застосування інструментарію сучасного менеджменту в умовах системи охорони здоровя і фармації

·  навички проведення наукових досліджень і їх презентації

· сформованість комунікативних і лідерських компетенцій

· володіння професійною англійською мовою

· спрямованість на кар’єрне зростання

 

Програмні результати навчання

1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.

            3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями.

4.Обґрунтовувати та управляти проєктами,  генерувати  підприємницькі ідеї.

5. Планувати діяльність організації в стратегічному та  тактичному розрізах.

6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.

9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.

10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

14. Обґрунтовувати оптимальні господарські рішення та управлінські альтернативи з метою оптимізації використання ресурсів  ЗОЗ і ФО, спираючись на  прогнозовані тренди соціально-економічного, демографічного розвитку системи охорони здоров’я і фармацевтичного ринку, епідеміологічної ситуації, знання нормативно-правових, законодавчих актів України та інших країн світу в сфері управління і охорони здоров’я, визначати соціально-економічні результати управлінських рішень  і оцінювати пов’язані з ними ризики.

15. Управляти конкурентоспроможністю та сталим розвитком ЗОЗ і ФО  шляхом  розробки і реалізації стратегії інноваційного розвитку, реалізації ефективних інноваційних й інвестиційних проєктів,  вибудовування партнерських відносини між державою та представниками бізнесу для реалізації соціально важливих проєктів (програм) в галузі охорони здоров’я. 

16. Моделювати і реалізовувати ефективні бізнес-процеси в ЗОЗ і ФО, формувати систему економічного управління в організаціях , здійснювати моніторинг та діагностику ефективності їх діяльності і фінансового стану  для запобігання кризових явищ і забезпечення безперебійності функціонування.

17. Проводити моніторинг цін на світовому фармацевтичному ринку з метою визначення референтних цін на вітчизняні лікарські засоби, формувати цінову політику в приватних ЗОЗ і ФО для реалізації стратегічних цілей системи охорони здоров’я в Україні щодо підвищення доступності і якості медичної  допомоги і фармацевтичного забезпечення населення.  

18. Планувати фінансово-господарську діяльність ФО, ЗОЗ та їх підрозділів, формувати зважену фінансову політику приватних ЗОЗ і недержавних ФО з урахуванням фіскально-правових аспектів їх діяльності в Україні, морально-етичних принципів і соціальної відповідальності.

19. Застосовувати сучасні методи підбору та управління медичним та фармацевтичним персоналом, створювати умови для його ефективного використання і соціальної захищеності згідно з вимогами чинного законодавства про працю, презентувати стратегії ефективного використання персоналу.

20. Розробляти і впроваджувати заходи (програми) з удосконалення організаційного механізму системи охорони здоров’я в Україні згідно з вимогами міжнародних стандартів якості та належних фармацевтичних практик, системно вибудовувати діяльність ЗОЗ і ФО згідно з концепцією державного управління охороною здоров’я для забезпечення  належної якості медичної і фармацевтичної допомоги населенню (пацієнтам).

 

Додаткова інформація:

Гарант програми - Посилкіна Ольга Вікторівна, доктор фармацевтичних наук, кандидат економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор закладу вищої освіти  кафедри управління та забезпечення якості у фармації

Сайт - https://quality.nuph.edu.ua/

 

E-mail – yezjf@nuph.edu.ua

 

Приймальна комісія

tel:+38 (057) 706-30-68 

+38 (067) 191 02 31 (viber, telegram)     

+38(050) 5070240 /

057 341 51 61

E-mail:  abitur@nuph.edu.ua

Web:    https://nuph.edu.ua/

 

Місце проведення навчання

вул. О. Невського,18, м. Харків, 61140

Тел.: (+38057) 771-81-47

 

Е-mail: yezjf@nuph.edu.ua

 Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:

Наявність ступеня бакалавра/магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 90

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. О. Невського,18, м. Харків, 61140 / Тел.: (+38057) 771-81-47 / Е-mail: yezjf@nuph.edu.ua

Харківська

Інші програми за цим напрямом