ПРАКТИКУМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ)

Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису)

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 03 травня 2023 року № 65-23
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА: підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, ознайомлення з особливостями усного ділового мовлення, формування вмінь і навичок використання мовних засобів із дотриманням норм ділового спілкування відповідно до вимог нового українського правопису.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Мова як універсальний засіб спілкування. Основні норми сучасної української літературної мови

Тема 2. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Уживання сполучників «і», «й», «та», прийменників «у», «в» тощо

Тема 3. Особливості правопису й вимови слів українського походження відповідно до норм оновленого українського правопису. Уживання літери «и» на початку слова

Тема 4. Правопис та вимова слів і буквосполучень іншомовного походження

Тема 5. Особливості вживання й правопису самостійних частин мови та їх форм у професійному мовленні

Тема 6. Специфіка використання службових частини мови у фаховому тексті

Тема 7. Фемінітиви в сучасній українській літературній мові

Тема 8. Правопис власних назв (прізвищ, установ, організацій тощо). Уживання великої літери у власних назвах

Тема 9. Загальний огляд основних змін у новій редакції Українського правопису 2019 року

 

Підсумковий контроль результатів навчання (тестування)

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:    

ü найважливіших ознак літературної мови;

ü основних норм сучасної української літературної мови;

ü лексичних, акцентуаційних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних, пунктуаційних норм української мови у професійному спілкуванні;

ü засобів милозвучності української мови;

ü лексикології, лексичного значення слів, багатозначності;

ü особливостей відмінювання власних назв і слів іншомовного походження;

ü правил написання й вимови запозичених слів, зокрема особливості передачі буквосполучення th у словах грецького походження; w, th у словах англійського походження

уміння:     

ü дотримуватися всіх мовних норм у діловому спілкуванні;

ü обирати й використовувати мовні засоби в усному діловому мовленні;

ü утворювати нормативні форми іменників на означення осіб жіночої статі (фемінітиви) відповідно до норм оновленого українського правопису;

ü передавати звукову форму та написання запозичених слів;

ü аналізувати своє та чуже мовлення, виявляти відхилення від мовних норм, застосовувати різні засоби для їх подолання

навички:  

ü використання засобів сучасної української літературної мови залежно від умов спілкування, мети і змісту мовлення;

ü самостійного опрацювання навчальних посібників, словників та іншої довідкової літератури;

ü використання термінологічних, перекладних та електронних словників

 

 

Додаткова інформація:

Контактні номера телефонів: +3 (068) 17-17-433; (044) 223-49-24

Електронна пошта:  ukrainska_movavcpk@ukr.net

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. М. Шепелева 3 А

Київ

4.9

відгуків: 497
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом