ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СПІЛКУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Практичний курс ділової української мови та спілкування в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 14.02.2022 №11-22
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання
  • Робота з інформацією
  • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Загальна мета: Удосконалення мовних та комунікативних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Ознайомлення з інноваціями нового українського правопису, класифікацією документів, основними вимогами до складання та оформлення професійних документів; нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні; опанування фахової лексики, вироблення вмінь і навичок вільного використання й практичного застосування набутих знань у професійній діяльності.

Структура програми

Тема 1. Загальні відомості про мову і мовлення.

Тема 2. Основні норми українського правопису у новій редакції.

Тема 3. Сучасні вимоги до підготовки та оформлення ділової документації. 

Тема 4. Документування управлінської діяльності в організації 

Тема 5. Організація роботи з документами в установі

Тема 6. Медіаосвіта публічних службовців як умова ефективних комунікацій 

Тема 7. Стратегії і тактики в риториці публічного службовця

Тема 8. Публічний виступ. Презентація 

Тема 9. Управління конфліктами в професійній діяльності 

 Очікувані результати навчання:

 

знання

основних норм українського правопису в новій редакції;

структури, закономірностей та явищ мовної комунікації;

основних мовних норм в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні;

нормативно-методичної бази, що регламентує діловодство на сучасному етапі;

основних видів документів, вимог, що висуваються до оформлення документів;

понятійно-категоріального апарату та парадигми науки управління конфліктами в професійній діяльності.

 

уміння

правильно оформляти ділові папери згідно з нормативною базою сучасної української мови;

практично застосовувати знання мовних норм (орфографічних, орфоепічних, акцентологічних, лексико-фразеологічних, граматичних, пунктуаційних, стилістичних) в офіційних і неофіційних комунікативних ситуаціях;

організовувати та вести документообіг в організації та здійснювати контроль за виконанням документів;

виявляти комунікативні невдачі, аналізувати їх причини з метою пошуку шляхів подолання;

розробляти заходи з профілактики конфліктів,застосовувати співробітництво при вирішенні конфлікту, застосовувати структурні та внутрішньо особистісні методи управління конфліктами.

 
навички

використання основних мовних норм в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні;

самопрезентації, виступу з доповіддю, промовою, повідомленням, звітом;

застосовування методів мовного та позамовного впливу на аудиторію;

володіння технологіями, пов’язаними з організацією документообігу, порядком підготовки і передання справ для архівного зберігання;

виділяти причини конфліктів, розрізняти їх види та регулювати границі конфлікту.

 

Назва вебплатформи, через яку  здійснюватиметься дистанційне навчання:  Платформа для організації відеоконференцій Zoom

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація:

Шановні слухачі! Обов’язково ознайомтеся з додатковою інформацією за посиланням: https://drive.google.com/file/d/14k-d1dgQqn-r_-E54wMdzXodbZHpf6Vm/view?usp=sharing

 

Для державних службовців місцевих органів виконавчої влади Житомирської області навчання безоплатне. Вам надсилається окремий лист для реєстрації.

 

 

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
06 Вересня 2024 09 Вересня 2024 11 Вересня 2024 70 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Житомир, бульвар Новий, 5

Житомирська

4.94

відгуків: 46
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом