ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СПІЛКУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Практичний курс ділової української мови та спілкування в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 14.02.2022 №11-22
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
  • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання
  • Робота з інформацією
  • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Загальна мета: Удосконалення мовних та комунікативних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Ознайомлення з інноваціями нового українського правопису, класифікацією документів, основними вимогами до складання та оформлення професійних документів; нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні; опанування фахової лексики, вироблення вмінь і навичок вільного використання й практичного застосування набутих знань у професійній діяльності.

Структура програми

Тема 1. Загальні відомості про мову і мовлення.

Тема 2. Основні норми українського правопису у новій редакції.

Тема 3. Сучасні вимоги до підготовки та оформлення ділової документації. 

Тема 4. Документування управлінської діяльності в організації 

Тема 5. Організація роботи з документами в установі

Тема 6. Медіаосвіта публічних службовців як умова ефективних комунікацій 

Тема 7. Стратегії і тактики в риториці публічного службовця

Тема 8. Публічний виступ. Презентація 

Тема 9. Управління конфліктами в професійній діяльності 

 Очікувані результати навчання:

 

знання

основних норм українського правопису в новій редакції;

структури, закономірностей та явищ мовної комунікації;

основних мовних норм в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні;

нормативно-методичної бази, що регламентує діловодство на сучасному етапі;

основних видів документів, вимог, що висуваються до оформлення документів;

понятійно-категоріального апарату та парадигми науки управління конфліктами в професійній діяльності.

 

уміння

правильно оформляти ділові папери згідно з нормативною базою сучасної української мови;

практично застосовувати знання мовних норм (орфографічних, орфоепічних, акцентологічних, лексико-фразеологічних, граматичних, пунктуаційних, стилістичних) в офіційних і неофіційних комунікативних ситуаціях;

організовувати та вести документообіг в організації та здійснювати контроль за виконанням документів;

виявляти комунікативні невдачі, аналізувати їх причини з метою пошуку шляхів подолання;

розробляти заходи з профілактики конфліктів,застосовувати співробітництво при вирішенні конфлікту, застосовувати структурні та внутрішньо особистісні методи управління конфліктами.

 
навички

використання основних мовних норм в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні;

самопрезентації, виступу з доповіддю, промовою, повідомленням, звітом;

застосовування методів мовного та позамовного впливу на аудиторію;

володіння технологіями, пов’язаними з організацією документообігу, порядком підготовки і передання справ для архівного зберігання;

виділяти причини конфліктів, розрізняти їх види та регулювати границі конфлікту.

 

Назва вебплатформи, через яку  здійснюватиметься дистанційне навчання:  Платформа для організації відеоконференцій Zoom

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація:


 

 

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Житомир, бульвар Новий, 5

Житомирська

4.9

відгуків: 36
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом