КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
  • Ведення діалогу
  • Ведення ділових переговорів

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадових осіб місцевого самоврядування

Шифр програми

ЗК/2020/0011

Тип програми за змістом 

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання 

дистанційна

Цільова група

 

 

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Національне агентство України з питань державної служби

Обсяг програми

0,67 кредити ЄКТС

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

стратегічні комунікації

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання державної мови;

ефективна комунікація та публічні виступи;

здатність публічно виступати перед аудиторією

2. Загальна мета

оволодіння системою знань і вмінь із питань культури ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

особливостей писемної та усної форм офіційно-ділового стилю;

українського мовленнєвого етикету;

норм і правил невербальної комунікації професійного спілкування;

види ділових документів та правила оформлення;

уміння

сприймати інформацію, використовуючи вербальні та невербальні засоби спілкування;

застосовувати норми ділового спілкування;

виголошувати промови різного призначення;

організовувати та проводити бесіди, засідання, наради, збори тощо;

орієнтуватися в різноманітних ділових комунікативних ситуаціях;

навички

правильно, точно та зрозуміло повідомляти необхідну інформацію;

готувати виступ з урахуванням вимог до використання мовних засобів;

аналізувати тексти власних виступів.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій-презентацій, відеолекцій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (офлайн) та у режимі реального часу (онлайн), самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури.

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr.

Назва дистанційного етапу/модуля

Тема 1. Основи культури ділового мовлення.

Тема 2. Усне ділове мовлення.

Тема 3. Писемне ділове мовлення.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 30 %;

Проходження дистанційного навчання – 50 %;

Поточний контроль (кількість) –

Підсумковий контроль – 20 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання не менше ніж 75 % обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування.

 


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

5

відгуків: 4
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші програми за цим напрямом