КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. МОВНІ ЗАСОБИ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТАХ

Культура ділового мовлення. Мовні засоби в організаційно-розпорядчих документах

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

 • отримати чи оновити базові знання з ділової української мови, необхідні для роботи у сфері державного управління;
 • оволодіння системою знань і вмінь з питань ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій;
 • забезпечити розуміння основ функціонування офіційно-ділового стилю в сучасних умовах;
 • сформувати вміння спілкуватися (говорити, писати), дотримуючись стилістичних норм офіційно-ділового стилю.

Завдання:

 • сформувати уміння й навички складання, написання та оформлення організаційної, розпорядчої документації щодо особового складу, довідково-інформаційної, господарсько-договірної та обліково-фінансової документації;
 • забезпечити оволодіння нормами української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення, а також оволодіння навичками комунікативно виправданого використання засобів мови в різних життєвих ситуаціях, під час створення документів з дотриманням етикету ділового спілкування.

 Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

 1. Ділова українська мова.
 2. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні.
 3. Засоби мовної комунікації та їх застосування в публічному управлінні.
 4. Особливості використання офіційно-ділового стилю в публічному управлінні.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • роль мови у житті суспільства;
 • мовну ситуацію в Україні;
 • особливості писемної та усної форм наукового стилю;
 • особливості культури мовлення як складової адміністративної культури;
 • український мовленнєвий етикет;
 • форми та засоби ділового спілкування;
 • основні принципи взаємозв’язку політичних та комунікативних процесів сучасності;
 • структуру, закономірності та явища мовної комунікації;
 • комунікативні стратегії і тактики та засоби їх реалізації в органах державної влади;
 • засоби вербального та невербального впливу на аудиторію;
 • основні правила оформлення найважливіших документів;
 • основні мовні норми в текстах офіційно-ділового стилю в органах державної влади;
 • комунікативні особливості публічного спілкування в органах державної влади;
 • норми і правила невербальної комунікації професійного спілкування;
 • специфіку публічних комунікацій, методи і прийоми виступів;
 • вербальні й невербальні засоби спілкування;
 • особливості підготовки до виступу перед аудиторією;
 • основні психологічні особливості масової аудиторії та інструменти впливу;
 • комунікативні методи та інструменти для покращення стосунків між органами державної влади та громадськістю;
 • види ділових документів та правила оформлення;
 • основні реквізити організаційно-розпорядчих документів, правила їх оформлення;
 • особливості усної і писемної форми ділового мовлення;
 • види мовленнєвої діяльності;
 • орфоепічні, лексико-фразеологічні, словотвірні, синтаксичні та стилістичні норми;
 • українську орфографію, зміни в новому виданні правопису;
 • пунктуаційні знаки та їх функції;
 • визначальні риси тексту;
 • особливості типів і структури мовлення;

вміти:

 • використовувати сучасні досягнення в галузі державного управління;
 • використовувати писемну, усну форми ділової української мови;
 • сприймати інформацію, використовуючи вербальні та невербальні засоби спілкування;
 • правильно використовувати мовні засоби офіційно-ділового стилю в органах державної влади при індивідуальних і групових мовно-інформаційних комунікаціях;
 • використовувати потрібну граматичну форму будь-якої частини мови в різних синтаксичних структурах залежно від мети спілкування;
 • опрацьовувати текст, визначати тему, головну думку, мету створення, членування його на частини;
 • складати план і тези тексту, конспект, складати ділові папери;
 • підготувати публічний виступ, користуватися засобами увиразнювання його;
 • добирати відповідні терміни з фаху для оформлення документації;
 • чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення;
 • правильно вживати пасивні конструкції;
 • дотримуватися норм сучасної української літературної мови;
 • працювати з довідковою літературою;
 • володіти усною монологічною комунікацією;
 • готувати публічний виступ з урахуванням вимог до використання мовних засобів;
 • аналізувати тексти власних виступів;
 • орієнтуватися в різноманітних ділових комунікативних у ситуаціях, властивих для фаху;
 • знаходити оптимальні моделі мовної комунікації відповідно до комунікативних намірів;
 • послуговуватися виразовими мовними засобами в промовах різних видів;
 • застосовувати методи мовного та позамовного впливу на аудиторію;
 • виявляти комунікативні невдачі, аналізувати їх причини з метою пошуку шляхів подолання;
 • дотримуватися мовних норм під час складання документів, уникати двозначності висловів у текстах управлінських рішень, використовуючи точні словесні позначення предмета думки;
 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й публіцистичного стилів;
 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;
 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом