ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ: MICROSOFT 365

Хмарні технології в управлінні: Microsoft 365

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Назва програми

Хмарні технології в управлінні: Microsoft 365

Шифр програми

СК/2021/12

Тип програми за змістом

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

-

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою-2

-

Найменування партнера (партнерів) програми

-

Обсяг програми

15 годин (0,5 кредиту ЄКТС)

Тривалість програми та організація навчання

навчання триває 3 дні/сесії (5 днів – за умови  дистанційного навчання)

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

технічні вміння - використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності;

командна робота та взаємодія;

управління колективом

Укладач(і) програми

Федонюк Сергій Валентинович

2. Загальна мета

набуття знань, практичних умінь і навичок реалізації функцій менеджменту на технологічній основі хмарного інтернет-сервісу Microsoft 365

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

-    принципів та особливостей роботи хмарних систем керування;

-    функціональних можливостей хмарних систем керування, зокрема центру командної роботи MS Teams та сумісних програмних додатків, застосовних у професійній діяльності керівника.

уміння

-     аналізу роботи із програмними та апаратними засобами керування, зокрема комунікації в організації;

-    аналізу управлінського процесу та управлінських завдань в аспекті застосування засобів інтерактивного електронного менеджменту;

-     синтезу управлінських рішень в умовах роботи з хмарними системами керування;

-    синтезу моделі і реалізації організації із застосуванням програмних та апаратних засобів на основі хмарних рішень;

-    реалізації управлінських функцій в умовах масового використання інформаційно-комунікаційних технологій.

навички

-    роботи з хмарними програмними застосунками в середовищі Microsoft 365;

-    роботи з інформаційно-обчислювальними і комунікаційними пристроями в контексті реалізації управлінських функцій на основі Microsoft 365.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Навчання передбачає такі форми проведення занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота (виконання індивідуальних та  групових завдань)

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

Microsoft 365

Команда MS Teams @Хмарні технології в управлінні: Microsoft 365

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fd3ca0ce61b40d6b1af4b586dcc104a%40thread.tacv2/conversations?groupId=e0145e78-a077-4a41-b5aa-55a124b03035&tenantId=79cf2153-dcef-4e36-ab8c-89480b2366aa

Назва дистанційного етапу/модуля

Програма реалізується у дистанційному режимі

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Критерії оцінювання та їх питома  вага у підсумковій оцінці (%):

-       відвідування занять – 20 %;

-       поточний контроль – 20 %;

-       підсумковий контроль: презентація виконання індивідуального завдання - – 60 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 60 % балів від максимального числа.

Форма та періодичність поточного  контролю

Поточний контроль проводиться у ході занять під час реалізації програми

Форма підсумкового контролю

Презентація виконання індивідуального (групового) проєкту


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір слухачів не розпочато.

Питання та відповіді щодо курсу

Місце проведення курсу

просп. Волі, 13, Луцьк, Волинська область

Волинська

Інші навчальні заходи за цим напрямом