ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Інноваційний розвиток громади

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Розвиток територіальних громад

Опис програми:

Назва програми

Інноваційний розвиток громади

Шифр програми

СК/2021/10

Тип програми за змістом

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

очна  або дистанційна

Цільова група

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів

місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

-

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою-2

-

Найменування партнера (партнерів) програми

-

Обсяг програми

30 годин (1 кредит ЄКТС)

Тривалість програми та організація навчання

навчання триває 5 днів/сесій (10 днів – за умови  дистанційного навчання)

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

для державних службовців категорії «Б», «В», посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання законодавства;

командна робота та взаємодія;

впровадження змін;

сприйняття змін;

професійні знання;

технічні вміння

Укладач(і) програми

Шостак Людмила Василівна, Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна

2. Загальна мета

формування фахових компетенцій у сфері інноваційного розвитку громад

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

- нормативно-правових актів антикорупційного законодавства України

- інформаційної державної політики та безпеки під час пандемії;

- базових технік ефективної комунікації;

- теоретичних основ виникнення та профілактики конфліктних ситуацій;

- основ тайм-менеджменту;

- про особливості управління 2.0 – на основі аналізу даних  та створення інформаційно-аналітичної системи управління;

уміння

 

- проводити оцінку документів державного планування;

-  дотримуватися засад етичної поведінки та доброчесності на публічній службі;

- ефективно працювати з інформацією;

- проводити діагностування та самооцінювання комунікативних здібностей, стилів поведінки у конфліктних ситуаціях;

- застосовувати техніки ефективної комунікації;

- організовувати командну взаємодію та обговорення, орієнтовані на компроміс і співпрацю;

- забезпечувати реалізацію сервісно-орієнтованої державної служби;

- формулювати, готувати і реалізовувати  управлінські рішення;

- використовувати особливості та переваги побудови єдиної системи даних, ІТ-інструментами, аналітичними рішеннями;

навички

- здійснення оцінки корупційних ризиків своєї діяльності;

 - управління конфліктними ситуаціями;

 - застосування технік і методів регуляції власного емоційного стану;

- управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами;

- розпізнавання загроз та фейків в інформаційному просторі, викликаними інформаційними загрозами;

- використання сучасних цифрових технологій в управлінні громадою;

-  практичні цифрові компетенції розв’язання важливих управлінських проблем громади через аналітичні рішення на основі аналізу даних, використання результатів моделювання та прогнозування;

- перехід до нової культури управління, що базується на аналізі проблем та рішень, які підкріплені перевіреними даними.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Навчання передбачає такі форми проведення занять: лекції, тематичні зустрічі, тематичні  дискусії, тренінги, практичні заняття, самостійна робота (виконання індивідуальних та  групових завдань)

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви веб-платформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (веб-адреси)

 

Назва дистанційного етапу/модуля

 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Критерії оцінювання та їх питома  вага у підсумковій оцінці (%):

відвідування занять – 75 %;

поточний контроль – 15 %

підсумковий контроль – 10 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 75 %, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання

Форма та періодичність поточного  контролю

опитування, виступи на практичних заняттях, перевірка результатів виконання практичних завдань, самостійної роботи. Поточний контроль проводиться у ході занять під час реалізації навчальних модулів програми

Форма підсумкового контролю

письмове тестування


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

просп. Волі, 13, Луцьк, Волинська область

Волинська