ДІЛОВОДСТВО ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Діловодство та культура українського ділового мовлення

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Місцевий бюджет
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 03 грудня 2021 року № 185-21
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета програми:

 

Удосконалення мовних та комунікативних компетентностей слухачів курсу. Ознайомлення з інноваціями нового українського правопису, класифікацією документів, основними вимогами до складання та оформлення службових документів, нормами сучасної української мови в  професійному спілкуванні

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1. Норми сучасної української літературної мови. Український правопис (2019)

Тема 2. Орфоепічні норми. Особливості наголошування слів

Тема 3. Орфографічні норми ділового мовлення

Тема 4. Лексичні та стилістичні норми

Тема 5. Морфологічні норми ділового мовлення

Тема 6. Синтаксичні та пунктуаційні норми писемного ділового мовлення

Тема 7. Нормативно-правові акти в сфері діловодства

Тема 8. Організація документообігу у Київській міській раді, виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Виконання документів

Тема 9. Загальні вимоги до створення документів. Склад та оформлення обов’язкових реквізитів документів

Тема 10. Вимоги до оформлення документів на підпис керівництву

Тема 11. Мовно-стильові особливості текстів службових документів

 

 

Додаткова інформація:

знання - нормативних документів щодо функціонування     української мови як державної;
основних мовних норм в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні;
інформації про ділові документи, їх види, реквізити, основні правила оформлення документів та вимоги до тексту;
уміння - дотримуватися всіх мовних норм у діловому спілкуванні;
правильно обирати та використовувати мовні засоби в усному та писемному діловому мовленні;
досконало володіти державною мовою у сфері публічного управління та адміністрування;
редагувати тексти ділових паперів;
користуватися фаховими монографічними, навчальними й довідковими виданнями, різними видами словників;
використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;
самостійно укладати офіційно-діловий документ
навички - застосування норм сучасної української літературної мови;
сприймання, відтворювання, редагування текстів офіційно-ділового й публіцистичного стилів; 
створення службових документів;
використання у ділових документах найуживаніших типових мовних зворотів і кліше


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Лабораторна 1/62, м. Київ

Київ

Інші програми за цим напрямом