ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ»

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ»

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Розвиток територіальних громад

Опис програми:

Програму погоджено: наказ НАДС від 04.11.2020 року №209-20

Програму затверджено:  наказ директора Центру від 02.10.2020 р. №01-4/323


                ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Управління обєднаними територіальним громадами для менеджерів

Шифр програми

ЗП/2020/002

Тип програми за змістом 

загальна професійна програма

Відомості про акредитацію для загальної професійної (сертифікатної) програми

 

Форма навчання 

змішана (очно-дистанційна)

Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування IVVІ категорій посад

Передумови навчання за програмою

наявність вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня

 

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

обєднані територіальні громади Херсонської області

 

Найменування партнера (партнерів) програми

програма «Децентралізація приносить кращі результати» (DOBRE)

Краківський економічний університет

Малопольська школа публічного адміністрування

Обсяг програми

19,2 кредитів ЄКТС(UA)/32 ECTS (PL)[1]

Тривалість програми та організація  навчання

дванадцять місяців;

2-3 денні сесії один раз на місяць;

десятьсесій по 2 дні (очно), дві сесії по 10 днів (дистанційно)

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

розвиток територіальних громад;

стратегічне управління та планування;

проєктний менеджмент;

управління публічними фінансами;

стратегічні комунікації;

управління персоналом в органах місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання;

лідерство;

впровадження та сприйняття змін;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом

Укладач(і) програми 

авторипрограми:

Бібік Наталія, к.е.н., Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, e-mail: nvbibik@gmail.com;

ГузХуберт (HubertGuz) – заступник директора департаменту європейських фондів Офісу маршалкаМолопольського воєводства, e-mail: hubertguz3@gmail.com;

Жебчук Роман - к.е.н., кафедра фінансів і кредиту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, e-mail: r.zhebchuk@gmail.com;

ЗавіцкіМарчін (MarcinZawicki) –  доктор габ., проф. Краківського економічного університету,  e-mail: zawickim@uek.krakow.pl;

Куропась Ірина - проєктний менеджер, Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини,
e-mail: iryna.kuropas@gmail.com;

Левченко Олександр - д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Центральноукраїнського  національного технічного університету,

e-mail: om_levchenko@ukr.net;

Покора Магдалена (MagdalenaPokora)- проєктний менеджер, Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету,

e-mail: msap@uek.krakow.pl;

Таран Дарія - проєктний менеджер, керівник громадської організації "Центр громадської активності "Результат",

e-mail: tixonovadaria@gmail.com;

Якубів Валентина - д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,

e-mail: yakubiv.valentyna@gmail.com;

 

укладачі програми:

ГвуцКриштоф (KrzysztofGluc) – адюнкт, директор Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету, e-mail: msap@uek.krakow.pl;

Бобер Ярослав (JarosławBober) – к.е.н., член правління Фонду Краківського економічного університету,

e-mail: jaroslaw.bober@uek.krakow.pl;

КопичінськіПьотр (PiotrKopycinski) - Краківського економічного університету,

e-mail: kopycinp@uek.krakow.pl;

ЖабінськіМіхав (MichalZabinski) – к.е.н., кафедра публічної економіки і адміністрування Краківського економічного університету, e-mail: zabinskm@uek.krakow.pl;

Білорусов Сергій Георгійович – к.т.н., доцент, директор Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації, Заслужений працівник освіти України;

e-mail: ks.cppk@ukr.net;

Сипко Юлія Олегівна –завідувач лабораторії з питань удосконалення підготовки кадрів державної служби та місцевого самоврядування Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації;

e-mail: ks.cppk@ukr.net

2. Загальна мета

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з питань реформування місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад, що сприятиме підтримці процесів децентралізації та успіху української реформи територіальної організації влади.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

правових, економічних, соціальних та культурних аспектів процесу децентралізації в Україні;

теоретичних та прикладних засад публічного управління у сфері місцеве самоврядування та територіальної організації влади;

особливостей державної регіональної політики та політики регіонального розвитку з урахуванням реформ;

механізмів, методів та інструментів стратегічного планування та управління змінами;

основних засад управління публічними фінансами в органах місцевого самоврядування;

методів та інструментів управління проєктами;

моделей підвищення якості публічних послуг;

технологій соціальних комунікацій, взаємодії органів публічної влади з громадськістю та їх впливу на ефективність управління органом місцевого самоврядування;

цінностей та стилів лідерства, ролі сучасного лідера в публічному секторі;

методів управління персоналом

уміння

правильно інтерпретувати та пояснювати суспільні явища та взаємозв'язки між соціально-економічними явищами;

застосовувати знання для прийняття ефективних  управлінських рішень;

визначати стратегічні цілі, формулювати стратегічне бачення регіонального розвитку;

розробляти стратегічні плани розвитку територіальної громади;

планувати та здійснювати управління проєктами в об'єднаних територіальних громадах;

організувати роботу центру надання адміністративних послуг на прикладі кращих практик;

застосовувати на практиці основні методи і прийоми бюджетного планування, оцінювати ефективність використання бюджетних коштів

навички

 

взаємодії та роботи в команді;

визначення пріоритетів інституційного розвитку та розвитку громади, прогнозування перспектив та результатів;

прийняття рішень, що потребують застосування стратегічних підходів для цілей управління громадою;

підготовки документів для управління проєктом, його планування, моніторингу виконання та завершення;

поліпшення показників бюджетної ефективності при формуванні публічних фінансів;

комунікації для участі у публічних дискусіях та процесах прийняття рішень;

розроблення та впровадження стратегії розвитку персоналу в органах місцевого самоврядування

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Навчальні заняття проводяться у формі навчальних сесій, які включають лекції,тренінги, робочі майстерні (воркшопи), з використанням мультимедійних презентацій, практичної роботи учасників професійного навчання, як індивідуально, так і у малих групах, кейс-стаді, світове кафе, ділові ігри, обговорення та дискусії.

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

Мoodle (ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment) - модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище,

https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174;

Zoom – програмний додаток для організації онлайн-конференцій та відеозв'язку,

https://zoom.us/

Назва дистанційного етапу/модуля

за вибором учасників професійного навчання (2 модулі):

модуль 11. Моделі врядування та громадянської участі в децентралізованих системах 

модуль 12. Європейський Союз – Інституції та політики

модуль 13. Культура та глобалізація

модуль 14. Формування політики на основі звітності (Evidence-BasedPolicy-Making)[1] Відповідно до польського законодавства та вимог до програм післядипломної освіти Краківського економічного університету.

Додаткова інформація:

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Етап навчання

(сесія)

Назва модулів, тем

Кількість годин

загальна кількість годин / кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

1

2

3

4

5

6

7

ОБОВ’ЯЗКОВІ МОДУЛІ ПРОГРАМИ (15,8 кредитів ЄКТС)

Сесія 1

Модуль 1. Місцеве самоврядування: концепції, моделі і практика в Україні  (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 1.1. Природа та функції місцевого самоврядування. Реформа територіальної організації влади та децентралізація в Україні

7

2

-

-

5

Тема 1.2. Законодавство про місцеве самоврядування: завдання та обов'язки органів місцевого самоврядування

7

2

-

-

5

Тема 1.3.  Основні проблеми та напрямки розвитку місцевого самоврядування (співробітництво територіальних громад, електронне врядування, територіальний маркетинг)

9

4

-

-

5

Тема 1.4.  Організація місцевого самоврядування та інституційний розвиток в органах місцевого самоврядування

9

4

-

-

5

Тема 1.5.  Громадська участь в місцевому самоврядуванні

8

3

-

-

5

Сесія 2

Модуль 2. Людські ресурси та управління персоналом  (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 2.1. Управління людськими ресурсами в публічному секторі: роль, концепції, ключові поняття

4

1

-

-

3

Тема 2.2. Правове середовище управління людськими ресурсами та інструменти антикорупційної політики в сфері місцевого самоврядування

5

2

-

-

3

Тема 2.3.  Стратегічне управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування. Впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами

6

2

-

-

4

Тема 2.4. Інструменти  створення та покращення роботи команди

5

2

-

-

3

Тема 2.5. Методи управління людськими ресурсами. Інструменти та засоби для розвитку людських ресурсів в громадах

5

2

-

-

3

Тема 2.6. Управління ефективністю, розвиток та мотивація

5

2

-

-

3

Тема 2.7. Оцінювання, зворотній зв'язок та нагородження працівників в органах місцевого самоврядування

5

2

-

-

3

Тема 2.8. Саморозвиток персоналу

5

2

-

-

3

Сесія 3

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Управління місцевим економічним розвитком (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 3.1. Місцевий розвиток у рамках національних, регіональних та європейських тенденцій. Розуміння й виміри (галузі) місцевого економічного розвитку

8

3

-

-

5

Тема 3.2. Фактори, бар'єри і ризики для місцевого економічного розвитку

7

2

-

-

5

Тема 3.3. Дійові особи місцевого розвитку та їх ролі

7

2

-

-

5

Тема 3.4. Управління місцевим економічним розвитком

9

4

-

-

5

Тема 3.5. Співпраця й обмін досвідом між урядами, органами місцевої влади й іншими партнерами з урахуванням відповідних національних реалій

9

4

-

-

5

Сесія 4

 

 

Модуль 4. Надання публічних послуг  (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 4.1. Публічні послуги: поняття, класифікація (категорії і сектори) та специфіка

8

3

-

-

5

Тема 4.2. Надання окремих видів публічних послуг відповідно до прийнятої класифікації

7

2

-

-

5

Тема 4.3. Якість публічних послуг (фактори, моніторинг, поліпшення якості) 

8

3

-

-

5

Тема 4.4. Стандартизація публічних послуг

9

4

-

-

5

Тема 4.5. Цифрові публічні послуги

8

3

-

-

5

Сесія 5

 

 

 

 

 

Модуль 5. Стратегічне планування як інструмент територіального управління (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 5.1. Сутність територіального  управління / планування розвитку територій

6

2

-

-

4

Тема 5.2. Функції і завдання територіального планування

6

2

-

-

4

Тема 5.3. Етапи територіального планування

7

3

-

-

4

Тема 5.4. Стратегія розвитку як інструмент місцевого розвитку

8

3

-

-

5

Тема 5.5. Реалізація і моніторинг територіального планування 

7

3

-

-

4

Тема 5.6. Умови успішної реалізації планів

6

2

-

-

4

Сесія 6

 

 

Модуль 6. Бюджети і управління фінансовими ресурсами (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 6.1. Імплементація принципів управління публічними фінансами на рівні територіальних громад

6

2

-

-

4

Тема 6.2. Бюджет громади як інструмент реалізації політики

6

2

-

-

4

Тема 6.3. Бюджетний потенціал територіальної громади

7

3

-

-

4

Тема 6.4. Фінансовий інжиніринг для громади

7

3

-

-

4

Тема 6.5. Бюджетування

8

3

-

-

5

Тема 6.6. Залучення мешканців громади до  формування бюджету

6

2

-

-

4

Сесія 7

Модуль 7. Комунікації, зв'язки з громадськістю та партнерство в органах місцевого самоврядування (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 7.1. Поширення інформації, критичне мислення, управління інформацією

4

1

-

-

3

Тема 7.2. Забезпечення доступу та правила доступу до публічної інформації

5

2

-

-

3

Тема 7.3. Комунікація, форми та механізми спілкування із заінтересованими сторонами(стейкхолдерами)

 

6

2

-

-

4

Тема 7.4. Внутрішня комунікація

5

2

-

-

3

Тема 7.5. Комунікація в об’єднаних територіальних громадах

5

2

-

-

3

Тема 7.6. Кризова комунікація

5

2

-

-

3

Тема 7.7. Зв'язки з громадськістю в органах місцевого самоврядування та елементи ефективної публічної комунікації

5

2

-

-

3

Тема 7.8. Партнерство: фінансування та управління партнерськими відносинами, ролями та функціями партнерства

5

2

-

-

3

Сесія 8

Модуль 8. Основи управління проєктами (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 8.1. Основи управління проєктами в органах місцевого самоврядування / об'єднаних територіальних громадах

4

1

-

-

3

Тема 8.2. Модель управління проєктним циклом (модель PCM)

5

2

-

-

3

Тема 8.3. Структура проєкту. Планування проєкту: аналіз ситуації та зацікавлених сторін (стейкхолдерів)

5

2

-

-

3

Тема 8.4. Визначення та формулювання цілей і завдань проєкту

5

2

-

-

3

Тема 8.5. Управління часом у проєктній діяльності. Обов'язки та формування команди

5

2

-

-

3

Тема 8.6. Ресурси та бюджетування проєктів, оцінка ризиків

6

2

-

-

4

Тема 8.7. Звітність, моніторинг та оцінка

5

2

-

-

3

Тема 8.8. Презентація проєкту. Огляд зовнішніх програм доступних в Україні (фандрейзинг)

5

2

-

-

3

Сесія 9

Модуль 9. Лідерство (1,33 кредиту ЄКТС)

Тема 9.1. Розуміння лідерства (політичне і організаційне лідерство)

7

3

-

-

4

Тема 9.2. Цінності і стилі лідерства: трансформація лідерства

7

3

-

-

4

Тема 9.3. Етичне лідерство в публічному секторі

6

2

-

-

4

Тема 9.4. Роль лідера в організаційному навчанні

6

2

-

-

4

Тема 9.5. Лідер ефективної комунікації

8

3

 

 

5

Тема 9.6. Роль лідера в стратегічному плануванні

6

2

-

-

4

Сесія 10

Модуль 10. Підсумкова робота (3,7 кредиту ЄКТС)

Тема 10.1. Методика написання підсумкової роботи (проєкту).

27

2

-

-

25

Тема 10.2. Концепція підсумкової роботи (проєкту).

27

2

-

-

25

Тема 10.3.Методологія написання проєкту: методи, інструменти та аналіз дослідницької проблеми.

28

3

-

-

25

Тема 10.4. Змістовне оцінювання підсумкових робіт (проєктів).

29

4

-

-

25

ВИБІРКОВІ МОДУЛІ (3,4 кредиту ЄКТС)

Сесія 11, 12

Модуль 11. Моделі врядування та громадянської участі в децентралізованих системах (1,7 кредиту ЄКТС)

Тема 11.1. Від ліберальної демократії до партисипативного врядування

16

6

-

-

10

Тема 11.2. Демократичні інновації

17

7

-

-

10

Тема 11.3.  Підвищення якості демократії

17

7

-

-

10

Модуль 12. Європейський Союз: інституції та політичний процес (1,7 кредиту ЄКТС)

Тема 12.1. Історичні наслідки європейської інтеграції

8

3

-

-

5

Тема 12.2.  Інституційна система Європейського Союзу

16

6

-

-

10

Тема 12.3. Політика Європейського Союзу

16

6

-

-

10

Тема 12.4. Майбутнє Європейського Союзу

10

5

-

-

5

Модуль 13. Культура та глобалізація (1,7 кредиту ЄКТС)

Тема 13.1. Культура та глобалізація

16

6

-

-

10

Тема 13.2. Культура в епоху динамічних глобалізаційних змін

17

7

-

-

10

Тема 13.3.Культурна глобалізація та довкілля

17

7

-

-

10

Модуль 14. Формування політики на основі звітності (Evidence-BasedPolicy-Making) (1,7 кредиту ЄКТС)

Тема 14.1. Базис для формування політики

16

6

-

-

10

Тема 14.2. Процес формування політики

17

7

-

-

10

Тема 14.3. Реалізація політики

17

7

-

-

10

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

4

4

-

-

-

РАЗОМ

575год. / 19,2 кредити ЄКТС

 150

40

-

385


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 19.2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

73003, м.Херсон, пл.Свободи, 1

Херсонська