ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Тип програми за змістом

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

дистанційна

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Національне агентство України з питань державної служби

Обсяг програми

0,67 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

загальна тривалість програми: 10 днів протягом
2 тижнів

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання законодавства з питань запобігання корупції;

знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

вміння вирішувати комплексні завдання.

2. Загальна мета

сформувати в учасників навчання уміння аналізувати стан корупції в Україні, її особливості та тенденції, форми прояву і визначати шляхи підвищення ефективності антикорупційної політики, застосування нормативно-правових і організаційних засад запобігання та протидії корупції, забезпечення дієвої державно-громадської співпраці для зменшення корупційних проявів

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

національні особливості формування державної стратегії запобігання корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування;

видів та підстав притягнення публічних службовців до відповідальності за корупційні правопорушення і правопорушення, пов’язані з корупцією, та особливості притягнення осіб до цих видів відповідальності;

досвіду розвинених демократичних країн світу з питань виявлення та подолання корупції як складного системного явища;

шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

уміння

визначати пріоритетні напрями державної політики щодо запобігання корупції та механізми державного управління її реалізації;

аналізувати суспільно-політичну ситуацію, що склалася в країні та виявляти причини виникнення й поширення корупції;

організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією;

навички

застосовування норми чинного антикорупційного законодавства у практичній діяльності;

організації та здійснення контролю в органах влади за дотриманням антикорупційного законодавства;

виявлення чинників, що уможливлюють виникнення корупційних ризиків в діяльності органу державної влади та здійснення заходів реагування на них.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі проведення відеолекції, відеоконференції, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі реального часу (онлайн), самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr

Назва дистанційного етапу/модуля

Тема 1. Реалізація антикорупційної політики в Україні.

Тема 2. Особливості запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Тема 3. Поняття та соціально-політична сутність корупції. Законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією.

Тема 4. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

Тема 5. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

Тема 6. Етика державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і запобігання конфлікту інтересів.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 30 %;

Проходження дистанційного навчання – 50 %;

Поточний контроль (кількість) –

Підсумковий контроль – 20 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання не менше ніж 75 % обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування

Додаткова інформація:Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: А В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
02 Листопада 2020 06 Листопада 2020 0 Безкоштовно переглянути
Місце проведення курсу

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20

Київ

4.9

відгуків: 46
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші навчальні заходи за цим напрямом