ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічна політика та адміністрування

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Тип ступеня та обсяг програми

Тип – одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяців

Вищий навчальний заклад (заклади)

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація

Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО

Період акредитації

Програма впроваджена у 2019 р., спеціальність акредитована в 2014р. на 10р.

Сертифікат про акредитацію: НД № 0289370, 21.08.2017 р., термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р.

Рівень програми

 

Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень), Другий (магістерський) рівень

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Third cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 8)

 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання

Денна, заочна

Можливість вступу до програми

передбачено вступ на програму з іншої галузі знань

 

А

Мета програми

 

Підготовка кваліфікованих фахівців в сфері публічного управління та адміністрування, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом науки управління, фундаментальними знаннями сучасної теорії та практики адміністрування. Набуті компетентності дозволять здобувачам впевнено працювати на керівних посадах в системі державного управління та місцевого самоврядування. Компетентності можуть бути застосовані також в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.


Більш детальний опис програми за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/op-publichne-upravlinnya-ta-derzhavne-administruvannya


Цільова група:

Вимоги до учасників навчання:
Бакалаври, спеціалісти, магістри (можливість вступу з інших спеціальностей)


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 90

Набір на програму не розпочато.

Питання та відповіді щодо курсу

Місце проведення навчання

21021, вул. 600-річчя, 21, Вінниця, Україна

Вінницька

Інші програми за цим напрямом