ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
 • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
 • Багатозадачність
 • Відповідальність
 • Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів
 • Ефективність аналізу та висновків
 • Знання законодавства
 • Командна робота та взаємодія
 • Наставництво персоналу
 • Орієнтація на професійний розвиток
 • Прийняття ефективних рішень
 • Професійні знання
 • Робота з інформацією
 • Уважність до деталей
 • Управління конфліктами
 • Управління організацією роботи

Опис програми:

Перед національною системою охорони праці за сучасних умов суспільного розвитку постають нові завдання, виконання яких потребує підвищення ефективності реалізації покладених на зазначену систему функцій, серед яких, згідно з законодавством, важливе місце посідає організація навчання безпечним прийомам праці.

Загальні норми навчання з питань охорони праці встановлено статею 18 «Навчання з питань охорони праці» Закону України «Про охорону праці».

 Працівники під час прийняття на роботу, в процесі роботи, а також у разі переведення на інше підприємство повинні проходити навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, з правил поведінки при виникненні аварії. Порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці всіх працівників установлені «Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Цим же наказом затверджено «Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці» (додаток 3 до підпункту 5.1 НПАОП 0.00-4.12-05). Вимоги положення є обов'язковими для виконання всіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами всіх форм власності та видів діяльності.


Мета курсу «Охорона праці» : висвітити сучасні вимоги з охорони праці відповідно до законодавства України та чинних нормативних актів, надати слухачам знання з управління охороною праці в галузі, організації забезпечення безпеки працівників; сформувати у слухачів здатність творчо мислити при вирішенні складних проблем і прийнятті продуктивних рішень у сфері безпеки праці.

 

Завданнями курсу «Охорона праці» є: сформувати спеціаліста з активною позицією щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності, здатного застосовувати нестандартне мислення, самостійність та ініціативу з організації охорони праці на підприємстві; виховувати у слухачів  повагу до Конституції України, законів України, почуття відповідальності за своєчасне, безпосереднє і повне здійснення заходів з охорони праці на виробництві для підвищення його ефективності в сучасних умовах, прагнення досягнути високої професійності у виконанні функціональних обов’язків згідно з посадовим призначенням.


Додаткова інформація:

Згідно з вимогами освітньої програми слухачі повинні набути здатності отримувати компетентності:

Інтегральна: розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і технологічного характеру.

Загальні: знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; вчитися і оволодівати сучасними знаннями; виявляти ініціативу та підприємливість; використання інформаційних та комунікаційних технологій  до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; працювати в команді та автономно; здійснення безпечної діяльності.

Фахові: організовувати та керувати виробничо-технологічними процесами з використанням інформаційного та прогресивного забезпечення; організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, із застосуванням сучасних методів досліджень; укладати ділову документацію та проводити технологічні та економічні розрахунки.

Забезпечення програмних результатів навчання: знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в сфері охорони праці; уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру; проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань; дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності; зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства.


Навчання безкоштовне для керівників та фахівців підвідомчих організацій Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Всі інші, хто не належить до спеціалістів Міндовкілля, проходять курс на платній основі (за детальнішою інформацією звертатися за контактами ЦПКВГ, які зазначено в профілі провайдера).


Цільова група:

Вимоги до учасників навчання:
всі центральні, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства всіх форм власності та видів діяльності


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1.5

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Солом'янська, 1

Київ

Інші програми за цим напрямом