ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
 • Охорона праці (СП)
Компетентності:
 • Багатозадачність
 • Відповідальність
 • Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів
 • Знання законодавства
 • Командна робота та взаємодія
 • Наставництво персоналу
 • Прийняття ефективних рішень
 • Професійні знання
 • Уважність до деталей
 • Управління організацією роботи

Опис програми:

Перед національною системою охорони праці за сучасних умов суспільного розвитку постають нові завдання, виконання яких потребує підвищення ефективності реалізації покладених на зазначену систему функцій, серед яких, згідно з законодавством, важливе місце посідає організація навчання безпечним прийомам праці.

Загальні норми навчання з питань охорони праці встановлено статею 18 «Навчання з питань охорони праці» Закону України «Про охорону праці».

 Працівники під час прийняття на роботу, в процесі роботи, а також у разі переведення на інше підприємство повинні проходити навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, з правил поведінки при виникненні аварії. Порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці всіх працівників установлені «Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Цим же наказом затверджено «Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці» (додаток 3 до підпункту 5.1 НПАОП 0.00-4.12-05). Вимоги положення є обов'язковими для виконання всіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами всіх форм власності та видів діяльності.

 

Мета курсу «Охорона праці» : висвітити сучасні вимоги з охорони праці відповідно до законодавства України та чинних нормативних актів, надати слухачам знання з управління охороною праці в галузі, організації забезпечення безпеки працівників; сформувати у слухачів здатність творчо мислити при вирішенні складних проблем і прийнятті продуктивних рішень у сфері безпеки праці.

 

Завданнями курсу «Охорона праці» є: сформувати спеціаліста з активною позицією щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності, здатного застосовувати нестандартне мислення, самостійність та ініціативу з організації охорони праці на підприємстві; виховувати у слухачів  повагу до Конституції України, законів України, почуття відповідальності за своєчасне, безпосереднє і повне здійснення заходів з охорони праці на виробництві для підвищення його ефективності в сучасних умовах, прагнення досягнути високої професійності у виконанні функціональних обов’язків згідно з посадовим призначенням.

 

 

 

Передумови навчання за програмою:  підвищення кваліфікації в сфері охорони праці посадових осіб та профільних спеціалістів водогосподарських організацій, а також інших стекхолдерів дотичних до сфери впливу Міндовкілля

 

Додаткова інформація:

Згідно з вимогами освітньої програми слухачі повинні набути здатності отримувати компетентності:

Інтегральна: розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і технологічного характеру.

Загальні: знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; вчитися і оволодівати сучасними знаннями; виявляти ініціативу та підприємливість; використання інформаційних та комунікаційних технологій  до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; працювати в команді та автономно; здійснення безпечної діяльності.

Фахові: організовувати та керувати виробничо-технологічними процесами з використанням інформаційного та прогресивного забезпечення; організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, із застосуванням сучасних методів досліджень; укладати ділову документацію та проводити технологічні та економічні розрахунки.

Забезпечення програмних результатів навчання: знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в сфері охорони праці; уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру; проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань; дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності; зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства.

 

Навчання безкоштовне для керівників та фахівців підвідомчих організацій Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Всі інші, хто не належить до спеціалістів Міндовкілля, але є зацікавленими стейкхолдерами, проходять курс на платній основі (за детальнішою інформацією звертатися за контактами ЦПКВГ, які зазначено в профілі провайдера).


Цільова група:

Вимоги до учасників навчання:
<p>підвідомчі організації Міндовкілля та інші стейкхолдери</p>


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Солом'янська, 1

Київ

5

відгуків: 1
Рейтинг навчального заходу
 • Програма є практико-орієнтованою 5
 • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші програми за цим напрямом