ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

Заклад післядипломної освіти

Освітні програми провайдера:

«ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу:   

нема набору

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу: надати...

нема набору

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА САМОМЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу:  

нема набору

"НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ"

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: ознайомити
слухачів з новою нормативно-правовою базою професійного навчання публічних
службовців та порядками організації підвищення 
їх кваліфікації  та нарахування
кредитів. 

Цільова...

нема набору

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу:   

нема набору

«ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: Оволодіння
основними положеннями законодавства щодо організації, повноважень, порядку
діяльності місцевих державних адміністрацій, а також засад організації та
діяльності, правового статусу і відповідальності органів...

нема набору

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБОВЦЯ»

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета:  Оволодіння основними положеннями законодавства щодо

нема набору

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета:

Оновити та поглибити знання про
функціонально-стилістичну систему української мови, ознайомити студентів з
нормами сучасної української мови, з основними вимогами до складання та...

нема набору

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: Оволодіння практичними знаннями та одержання
практичних навичок із організації процесу управління змінами а також визначення
необхідності впровадження змін за сучасних умов господарювання в процесі
реформування економіки України в усіх сферах господарювання.

нема набору

«ІТ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ»

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета:  Надбання
слухачем умінь і навичок ефективного використання сучасних
комп’ютерно-інформаційних та мережевих технологій у своїй діяльності, що має
забезпечити формування основ інформаційної культури та
інформаційно-комунікативної компетентності.

 

Цільова
група:

нема набору

АНГЛІЙСЬКА МОВА. РОЗМОВНИЙ КУРС

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Розвиток усіх видів мовної та мовленнєвої
діяльності на основі засвоєної лексичної та граматичної бази, а також
збагачення словникового запасу та зміцнення комунікативних навичок на базі
вивчення суспільно-політичних матеріалів; розвиток уміння студентів читати та...

нема набору

«ПРАКТИКА НАПИСАННЯ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ МІЖНАРОЖНИХ ФОНДІВ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета короткотермінового семінару (тренінгу) полягає у сприянні
проектній діяльності 
місцевих органів
влади та територіальних громад
, спрямованій на соціально-економічний розвиток
прикордонних територій, через інформування про можливості та...

нема набору

«ЛІДЕРСТВО НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ МОДЕЛІ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу:   вдосконалення та оновлення професійних...

нема набору

«ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ»

Спеціальна короткострокова програма

Метою вивчення курсу є
оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації
процесу управління змінами; надання систематизованих знань про принципи,
механізми та алгоритми проектування та реалізації змін, забезпечення формування
та розвитку практичних навичок...

нема набору

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА ТА РОБОТА З АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета
вивчення курсу
: 

нема набору

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД РОБОТИ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Спеціальна короткострокова програма

Загальна
мета:
  Оволодіння теоретичними знаннями з питань діяльності органів місцевого
самоврядування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів,
підзаконних нормативних актів, принципів, методів, технологій та процедур в
здійсненні місцевого самоврядування;...

нема набору

КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: Надати
керівникам органів державної влади теоретичні знання та практичні навички з...

нема набору

«РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу: оновити знання слухачів з питань розвитку системи
публічного управління, показати

нема набору

СТРЕСМЕНЕДЖМЕНТ ТА ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальна короткострокова програма

Метою вивчення курсу: оволодіння державними службовцями
способами зняття стресу і синдрому...

нема набору

«ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу:  

нема набору

«ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета
вивчення курсу:
   

нема набору

«ОПІР ЗМІНАМ ТА СПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ПЕРСОНАЛОМ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу:   

нема набору

«ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу: 

нема набору

«ЕТИКА ПОСАДОВЦЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ВЛАДИ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу:   

нема набору

«АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета вивчення курсу:   

нема набору

«КАДРОВА РОБОТА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ»

Спеціальна короткострокова програма

        Мета
вивчення курсу
: 

нема набору

"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"

Спеціальна короткострокова програма

Мета
вивчення курсу:
   формування комплексу...

нема набору

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета
вивчення курсу:
  

нема набору

«НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ»

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищити професійну компетентність посадових осіб
щодо надання адміністративних послуг населенню

Цільова група: посадові особи ОТГ

нема набору

«ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ КОМАНДНОЇ РОБОТИ В КОЛЕКТИВІ»

Спеціальна короткострокова програма

Мета вивчення курсу:  

нема набору