ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

Запобігання проявам корупції в органах влади

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Запобігання корупції
Компетентності:
  • Доброчесність
  • Знання законодавства

Опис програми:

Назва програми

Запобігання проявам корупції в органах влади

Тип програми за змістом

загальна короткострокова програма

Форма навчання

дистанційна (в режимі реального часу)

Цільова група

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-7 категорій посад в органах місцевого самоврядування

Обсяг програми

1 кредит ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

5 днів (щоденно)

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

запобігання корупції та забезпечення доброчесності 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання законодавства, професійні знання щодо функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна мета

формування та удосконалення професійних компетентностей щодо дотримання антикорупційного законодавства. Ознайомлення учасників навчання з правилами етичної поведінки, методикою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, вимогами щодо декларування доходів, видами відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків; оновлення знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності щодо запобігання проявам корупції, уміння застосовувати норми чинного антикорупційного законодавства; здатність на належному рівні виконувати посадові обов’язки

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

основних положень законодавства України щодо запобігання корупції;

повноважень спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

понять корупційного правопорушення, корупції та правопорушення пов’язаного з корупцією;

сутності понять: близькі особи, пряме підпорядкування, потенційний конфлікт інтересів, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, неправомірної вигоди;

обмежень, що висуваються до суб’єктів відповідальності за корупцію та відповідальності за їх порушення;

суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». вимог фінансового контролю;

особливостей змісту суспільних відносин, що виникають в процесі запобігання і протидії корупції; 

системи, структури та основ організації державних органів у сфері протидії корупції, форм та методи їх діяльності;

правил етичної поведінки посадовця;

підстав та порядку притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних з корупцією;

специфіки порядку та правил проведення процесуальних дій при притягненні до відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення пов’язані з корупцією

уміння

відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність корупції, положення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів у сфері протидії корупції;

застосовувати положення національного законодавства з питань запобігання корупції;

довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають в процесі протидії корупції;

аналізувати i оцінювати інформацію про корупцію;

знаходити шляхи розв’язання завдань, що виникають під час виявлення та припинення корупції;

знаходити та аналізувати відповідну інформацію з різних джерел;

варіативно розв’язувати професійні завдання з додержанням антикорупційного законодавства;

застосовувати у практичній діяльності правила етичної поведінки;

дотримуватися обмежень, що висуваються до суб’єктів відповідальності за корупцію та відповідальності за їх порушення;

складати декларацію посадовця про отримані доходи та витрати

навички

визначення цілей органу влади у запобіганні корупції;

планування та здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

дотримання вимог фінансового контролю та правил етичної поведінки;

розв’язання конфлікту інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

прийняття відповідних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

реалізації заходів фінансового контролю в органах влади відповідно до вимог  Закону України «Про запобігання корупції».

Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Навчання здійснюється у формі лекцій, тематичних зустрічей, практичних занять, круглих столів, самостійне вивчення відповідних нормативно-правових актів

Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

Hantgous Meet, Zoom, Skype

Назва дистанційного курсу (модуля)

 

Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%):

відвідування занять – 40%;    підсумковий контроль – 60%.

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менш ніж 75%, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма підсумкового контролю

Комп’ютерне тестування (рівень засвоєння програмного матеріалу при тестуванні визначається за 100-бальною оціночною шкалою)

 

 


Додаткова інформація:

Програма оплатна, за кошти фізичних та юридичних осіб. Тел. для довідок (057) 732 24 02. Реєстрація за посиланням  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWUfZ6PJpAhakRDWaEvrrHJSoHQ1RRW5wvlTub9-5libGqew/viewform


Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Харків, просп. Московський, 75

Харківська

4.6

відгуків: 4
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.8
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.5
Інші програми за цим напрямом