ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 21 вересня 2021 р. № 149-21
Напрям:
  • Запобігання корупції та забезпечення доброчесності
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Професійні знання

Опис програми:

Метою професійної програми є набуття та вдосконалення учасниками навчання професійних знань у сфері антикорупційного законодавства, умінь та навичок, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для його професійної діяльності та реалізації державної антикорупційної політики як на державному так і на регіональному рівні..

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання: Конституції України; законів України, які регулюють діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування; указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію державної антикорупційної політики; основних засад запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; організації роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції з викривачами корупції (вибірковий модуль);

уміння: орієнтуватися в основних проблемах у сфері запобігання корупції; систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо результатів запобігання проявам корупції (вибірковий модуль); аналізувати й узагальнювати інформацію щодо корупції як кримінологічної проблеми; реалізовувати отримані знання у практичній діяльності щодо запобігання корупції; дотримуватися чинного законодавства з питань запобігання корупції розробляти механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (вибірковий модуль).

навички: ефективної реалізації норм діючого законодавства в сфері державної служби, запобігання корупції; виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупції, вживати заходи для їх усунення; забезпечення доброчесності; організації роботи з внутрішніми каналами та повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (вибірковий модуль).

Заняття проводяться у формі інтерактивних лекцій, практичних занять, тематичних дискусій, ділових ігор, «круглих столів», для самостійної роботи слухачів використовуються елементи вебінарів, дистанційних консультацій.

Ресурсне забезпечення дистанційного навчання: назви вебплатформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси) - Google meet.

Зміст програми: Модуль 1. Особливості реалізації державної політики в сфері запобігання корупції. Модуль 2. Відповідальність за вчинення корупційних дій. Модуль 3. Забезпечення доброчесності у діяльності державних службовців. Модуль 4 (вибірковий). Напрями реалізації антикорупційної політики для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Модуль 5 (вибірковий). Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування. Модульний контроль результатів навчання. Підсумковий контроль результатів навчання.

Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю. Відвідування занять (дистанційно) – 16%; поточний контроль (кількість) – 24%; підсумковий контроль – 60%.

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 60 % за системою оцінювання ЄКТС, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання (проходження підсумкового контролю є обов’язковим).

Форма підсумкового контролю: комп’ютерне тестування.

Додаткова інформація:

Контактний телефон: +38(0542)333-098

e-mail: cpo@fpkpo.sumdu.edu.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Вимоги до учасників навчання:
<p>Зайняття&nbsp;посад державної служби категорій &quot;В&quot; або &quot;Б&quot;</p>


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2.4

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Сумська

5

відгуків: 3
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші програми за цим напрямом