ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Запобігання корупції
Компетентності:
  • Доброчесність
  • Знання законодавства

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

Обсяг програми

2 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

загальна тривалість програми: 30 днів протягом шести тижнів;

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання законодавства з питань запобігання корупції;

знання щодо функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

2. Загальна мета

Формування фахових системних знань щодо змісту антикорупційного законодавства та механізмів його реалізації, а також тенденції ролі права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень у суспільстві, сформувати професійну позицію у виконанні службових обов’язків.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

основних вимог чинного законодавства України з питань запобігання і протидії проявам корупції, положень Національної антикорупційної стратегії та міжнародних актів у сфері запобігання корупції;

умов, що забезпечують результативність виявлення фактів корупції;

принципів, видів та форм взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування у сфері запобігання корупції;

наслідків та міри відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

ролі громадського контролю за додержанням антикорупційного законодавства;

принципів професійної етики державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

шляхів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

завдань та принципів внутрішнього контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

сутності та підстав здійснення фінансового контролю у контексті спрямованих заходів на запобігання і протидію корупції;

суб’єктів, типів та термінів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

видів та підстав притягнення державних службовців та посадових осіб до юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства;

особливостей організації контролю і нагляду за виконанням законів у сфері запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

складу і порядку формування звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про організацію, планування і здійснення заходів щодо запобігання корупції.

морально-етичних засад запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (вибірковий модуль);

психологічних аспектів корупційної мотивації (вибірковий модуль);

уміння

аналізувати стан корупції в Україні, її особливості та тенденції, визначати шляхи і методи дотримування чинного законодавства з питань запобігання та протидії проявам корупції;

аналізувати досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо запобігання корупції і адаптувати його до українських реалій;

організовувати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь і усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією;

здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективності реалізації державної антикорупційної політики;

обирати і застосовувати засоби усунення наслідків корупційних правопорушень;

ефективно реалізовувати політику держави щодо запобігання та протидії корупційним проявам на публічній службі шляхом поширення ідеї доброчесності, інформування та попередження про наслідки діянь;

виявляти та застосовувати належні шляхи і способи врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях;

належним чином і своєчасно реагувати на пропозицію забороненого подарунка чи неправомірної вигоди;

застосовувати порядок отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;

організовувати ефективний контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

здійснювати аналіз і самоаналіз професійних дій, особистісних і ділових якостей працівників органів влади (вибірковий модуль);

навички

впровадження в професійну діяльність морально-етичних засад протидії корупції (вибірковий модуль);

врегулювання конфлікту інтересів на державній службі;

здійснення моніторингу діяльності щодо виявлення масштабів корупції;

розробки пропозиції щодо удосконалення організаційного забезпечення антикорупційної діяльності в системі публічного управління;

виконання вимоги щодо фінансового контролю належним чином і вчасно;

налагодження взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції;

виявлення чинників, що уможливлюють виникнення корупційних ризиків в діяльності органу державної влади та здійснення заходів реагування на них ;

забезпечення умови позитивної мотивації працівників органів влади із використанням сучасних підходів (зокрема, коучингу) (вибірковий модуль).

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі тренінгів протягом шести тижнів, які включають проведення онлайн лекцій, відео-конференцій, практичних занять у дистанційному режимі, консультативних форумів, самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази, виконання індивідуального практичного завдання (реферату).

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr

Назва дистанційного курсу (модуля)

Модуль 1. Особливості та реалізація антикорупційної політики в Україні.

Модуль 2. Правовий стиль і методи роботи органів державної влади у контексті вимог антикорупційного законодавства.

Модуль 3. Контроль в органах державної влади та органах місцевого самоврядування як засіб профілактики корупції.

Модуль 4. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

Модуль 5. Основні засади запобігання корупції.

Модуль 6. Соціальні та психологічні аспекти запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 20 %
Онлайн-курс – 40 %;

Опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів (читання) – 10 %;

Поточний контроль (4) – 10 %
Підсумковий контроль – 20 %.

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 75 %, з обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма та періодичність поточного контролю

вхідне анкетування, комп’ютерне тестування за результатами кожної сесії, індивідуально-практичне завдання (реферат).

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування.

 

Додаткова інформація:Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

4.9

відгуків: 74
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9