ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
  • Аналіз політики та планування заходів з її реалізації
  • Аналітичні здібності
  • Відповідальність

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Шифр програми

ЗП/2020/005

Тип програми за змістом

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації

Відомості про акредитацію для загальної професійної (сертифікатної) програми

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Найменування партнера (партнерів) програми

Громадська організація «Академія парламентаризму»

Обсяг програми

2 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

загальна тривалість програми: 30 днів протягом шести тижнів;

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу та три роки)

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; управління змінами; лідерство; управління ефективністю та розвиток людських ресурсів; впровадження змін

2. Загальна мета

розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ публічного управління, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності на службі в органах місцевого самоврядування в умовах модернізації держави й проведення системних реформ, формування у слухачів мотивації потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

сутності державної політики у сфері місцевого самоврядування та визначати елементи системи місцевого самоврядування, чинники та динаміку їх розвитку;

основ управління публічними фінансами;

особливостей формування бюджету, орієнтованого на результат, генерування альтернативних рішень щодо зменшення витратності та підвищення ефективності в публічному секторі;

сучасних методів та інструментів управління змінами;

знання інструментів та технологій комунікації (вибірковий модуль);

сучасного стану національного антикорупційного законодавства (вибірковий модуль);

базових цифрових трендів реального сектору національного публічного управління (вибірковий модуль);

інновацій управління персоналом та професійного розвитку персоналу (вибірковий модуль);

шляхів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (вибірковий модуль);

сучасних підходів до формування комунікаційної політики органів місцевого самоврядування (вибірковий модуль);

уміння

формулювати пропозиції щодо розподілу повноважень між центральними, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, а також між елементами системи місцевого самоврядування;

використовувати психологічні закономірності управління для аналізу конкретних управлінських ситуацій (вибірковий модуль);

аналізувати розвиток економічних процесів, ідентифікувати проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки на основі аналізу даних;

аналізувати стан корупції в Україні, її особливості та тенденції, визначати шляхи і методи дотримування чинного законодавства з питань запобігання та протидії проявам корупції (вибірковий модуль);

бути здатним підвищувати потенціал та якість управління в органах місцевого самоврядування у суперечливих ситуаціях, при обмеженості ресурсів, оцінювати поведінку людей в ході обговорення проблеми, підтримувати дискусії та аргументувати власну позицію;

забезпечувати організацію проектування, розробки та впровадження систем управління якістю та застосовування методики performance-менеджменту;

використовувати інноваційні інформаційні технології для управління змінами в органах місцевого самоврядування;

визначати можливі механізми протидії та запобігання корупційним ризикам (вибірковий модуль);

формулювати пропозиції щодо розподілу повноважень між центральними, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, а також між елементами системи місцевого самоврядування;

навички

створення на основі концепції лідерства дієздатної команди щодо вирішення завдань органів місцевого самоврядування (вибірковий модуль);

здатність формувати імідж публічної організації та організовувати діяльність на засадах корпоративної соціальної відповідальності;

управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами;

забезпечення організації проектування, розробки та впровадження систем управління якістю та застосовування методики performance-менеджменту;

розуміння передумов і необхідності конституційно-правової модернізації держави;

ефективне та безпечне використання сучасних цифрових технологій у навчанні, роботі, професійному та особистісному розвитку (вибірковий модуль);

застосування сучасних технологій управління персоналом в органах публічної влади (вибірковий модуль);

застосування стратегій лідерського впливу, методик створення продуктивного робочого середовища, формування робочих груп, формування гнучкості роботи трудового колективу (вибірковий модуль);

оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування адміністративних послуг;

розуміння напрямів, форм та методів забезпечення ефективного функціонування фінансово-бюджетного механізму.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій-презентацій, відеолекцій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів у режимі віддаленого часу (офлайн) та у режимі реального часу (онлайн), консультативних форумів, самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури, виконання індивідуального практичного завдання (реферату).

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr.

Назва дистанційного курсу (модуля)

Модуль 1. Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування в Україні.

Модуль 2. Фінансова децентралізація та бюджетно-податкова політика України.

Модуль 3. Підвищення ефективності управління територіями.

Модуль 4. Організація місцевого самоврядування в Україні.

Модуль 5. Управління персоналом в органах місцевого самоврядування.

Модуль 6. Ділова комунікація в органах місцевого самоврядування.

Модуль 7. Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування.

Модуль 8. Управлінська діяльність. Психологія управління персоналом.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 20 %
Онлайн-курс – 40 %;

Опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів (читання) – 10 %;

Поточний контроль (4) – 10 %
Підсумковий контроль – 20 %.

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 75 %, з обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма та періодичність поточного контролю

вхідне анкетування, комп’ютерне тестування за результатами кожної сесії, індивідуально-практичне завдання (реферат).

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування

 


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

5

відгуків: 1
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5