УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

Управління публічними фінансами

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Загальна мета програми: формування цілісної системи знань з питань управління публічними фінансами в контексті фінансової децентралізації


Профіль програми

 

Загальна інформація

Назва програми

Управління публічними фінансами

Шифр програми 

СП/2021/002

Тип програми за змістом

спеціальна професійна (сертифікатна)  програма

Форма навчання 

дистанційна

Цільова група

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІVVІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності

Передумови навчання за програмою

доступ до комп’ютера з надійним підключенням до Інтернету з веббраузером Google Chrome та онлайн платформи ZOOM

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

 

Найменування партнера (партнерів) програми 

-

Обсяг програми 

2,0 кредит ЄКТС / 60 годин, у тому числі 60  годин аудиторних (дистанційних) занять

Тривалість програми та організація навчання

10 днів

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

управління публічними фінансами

стратегічне управління та планування

комунікація та взаємодія

удосконалення рівня володіння державною мовою

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання законодавства;

професійні знання;

комунікація, командна робота і взаємодія

прийняття ефективних рішень;

робота з інформацією;

виконання на високому рівні поставлених завдань

удосконалення рівня володіння державною мовою

Укладачі програми

Васильчук Ірина Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування ДУЕТ

https://www.duet.edu.ua/ua/persons/34

e-mail: vasylchuk_ip@duet.edu.ua

2. Загальна мета

формування цілісної системи знань з питань управління публічними фінансами в контексті фінансової децентралізації, розширення та поглиблення професійних навичок з питань: формування і виконання публічних бюджетів, бюджетного процесу та бюджетного планування, інновацій у сфері фінансування державних і муніципальних проектів, стратегічного управління та планування у публічному управлінні для забезпечення його ефективності, адаптації міжнародних норм у сфері оподаткування до умов України.

3. Очікувані результати навчання

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання 

знання законодавства про державну службу;

основ стратегічного управління організацією у сфері публічного управління;

методи та механізм функціонування бюджетного планування у бюджетному процесі;

модель середньострокового бюджетного планування;

глобальні тенденції розвитку оподаткування, процеси реформування та міждержавної гармонізації національних податкових систем, зокрема в межах Євросоюзу, проекти міжнародних податків;

сутність, функції, принципи організації та склад фінансових ресурсів територіальних громад;

основи управління доходами і видатками бюджетів різних рівнів;

новітні методи фінансування проектів місцевої влади, зокрема і за рахунок інструментів з фінансового ринку.

уміння

здійснювати зв’язки з громадськістю з метою забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень за допомогою засобів масової інформації;

організовувати громадську підтримку управлінських рішень шляхом участі у брифінгах, прес-конференціях, інших заходах для оприлюднення прийнятих рішень, їх донесення до широкого загалу;

здійснювати зв’язки з громадськістю з метою забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень за допомогою засобів масової інформації;

оцінювати вплив середньострокового бюджетного планування на формування та використання бюджетних ресурсів на державному та місцевих рівнях;

розробляти пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства України шляхом його максимальної адаптації до вимог податкового законодавства Європейського Союзу;

розробляти оптимальні шляхи адаптації міжнародної практики в частині удосконалення податкової системи України;

визначати напрями розбудови місцевих фінансових інститутів за умови децентралізації;

аналізувати вплив бюджетів на соціально-економічний  розвиток територій;

критично оцінювати успішні кейси щодо впровадження гнучких методологій на предмет їх впровадження у діяльність своєї організації;

визначати доцільність застосування різних фінансових інструментів та методів для фінансування проектів місцевої влади.

навички

організації результативної роботи та етики фахівця соціальної служби;

готувати пропозиції щодо проведення збалансованої місцевої фінансово-бюджетної політики;

налагодження комунікації та взаємодії між органами публічного управління та адміністрування в середині системи органів публічного врядування;

налагодження комунікації між органами публічного управління та адміністрування й суспільством;

розгортання стратегії за методом Хосин Канри;

організації роботи щодо середньострокового бюджетного планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів;

володіння методикою аналізу і планування дохідної та видаткової частини бюджетів усіх рівнів;

визначення основних складових та етапів формування грантової заявки.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Навчання здійснюється дистанційно у формі:  лекцій з проведенням презентацій, дискусій за темою, практичних занять у формі обговорення успішних кейсів

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви веб-платформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (веб-адреса)

Сайт університету https://www.duet.edu.ua

Сторінка центру кар’єрного та професійного розвитку https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/10

Веб-платформи: 

Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів

Moodle  https://moodle.duet.edu.ua/

онлайн-опитувальник Google  Form

Теми за модулями

Модуль 1. Організація системи державного управління

Модуль 2. Фінансування державних і муніципальних проектів

Модуль 3. Стратегічне управління та планування

Модуль 4. Податкове законодавство та імплементація міжнародних норм

Модуль 5. Зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування

Модуль 6.  Бюджет і бюджетний процес

Модуль 7. Фінансова децентралізація в контексті регіональної фінансової політики

Модуль 8. Державна мова: норми, стилі функціонування ділового мовлення

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять (проходження дистанційного навчання) – 80%;

опрацювання обов'язкової літератури,інформаційних та інших матеріалів – 14%

Поточний контроль (кількість) – 1(залік)/ 3,3%

Підсумковий контроль (іспит у тестовій формі) – 3,3%

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови відвідування занять, активної участі у тренінгових заняттях та складання іспиту у тестовій формі

Форма підсумкового контролю

Іспит

Освітній документ

Сертифікат про підвищення кваліфікації

Зразок сертифікату https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CDOYTHn5YAFrSY4nNi53N_wFTu2Fimxu

Реєстр виданих освітніх документів

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SkIRhMr8prpwFaF1lQOc2sv4mLd2ziNX

 

 2. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Етап

навчан-

ня

Назва

модулів, тем

Кількість годин

Загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

У тому числі

Аудиторні заняття

Дистанційні заняття

Навчальні візити

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

 

Обов’язкові модулі програми (40 годин)

Сесія 1

 

Модуль 1. Організація системи державного управління

Тема 1.1.  Закон України «Про державну службу»

4/0,067

 

4

 

 

Тема 1.2. Особливості комунікації органів державного управління в сучасних умовах

2/0,033

 

2

 

 

Тема 1.3 Формування комунікативних компетентностей державних службовців

2/0,033

 

2

 

 

Модуль 2. Фінансування державних і муніципальних проектів

Тема 2.1. Проекти, які реалізуються органами влади та методи їх фінансування

4/0,067

 

4

 

 

Тема 2.2. Фінансування проектів за допомогою емісії облігацій органами влади

2/0,033

 

2

 

 

Тема 2.3. Грантове фінансування

2/0,033

 

2

 

 

Модуль 3. Стратегічне управління та планування у сфері державного управління

Тема 3.1. Стратегічне управління як інструмент подолання невизначеності та мінливості

2/0,033

 

2

 

 

Тема 3.2. Особливості розробки стратегії організації у сфері державного управління

2/0,033

 

2

 

 

Тема 3.3 Сучасні методичні підходи до розробки стратегій

4/0,067

 

4

 

 

Модуль 4. Податкове законодавство та імплементація міжнародних норм

Тема 4.1. Аналіз побудови та розвитку податкових систем провідних країн світу та України.

4/0,067

 

4

 

 

Тема 4.2. Імплементація міжнародно-правових норм в частині організації роботи податкових органів

4/0,067

 

4

 

 

Модуль 5. Зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування

Тема 5.1. Функціонування місцевих фінансів в умовах децентралізації

4/0,067

 

4

 

 

Тема 5.2.Світовий досвід організацій фінансів

2/0,033

 

2

 

 

Тема 5.3. Формування дохідної та планування видаткової частин публічних бюджетів

2/0,033

 

2

 

 

Сесія 2

Вибіркові модулі програми (16 годин) обирається 2 модулі по 8 годин

Модуль 6.  Бюджет і бюджетний процес

Тема 6.1. Бюджетний устрій та бюджетна система.

4/0,067

 

4

 

 

Тема 6.2. Бюджетне планування та бюджетна політика

2/0,033

 

2

 

 

Тема 6.3. Середньострокове бюджетне планування та прогнозування

2/0,033

 

2

 

 

Модуль 7. Фінансова децентралізація в контексті регіональної фінансової політики

Тема 7.1. Регіональна політика та фінансова децентралізація

4/0,067

 

4

 

 

Тема 7.2. Фінансове забезпечення ОТГ

4/0,067

 

4

 

 

Модуль 8: Державна мова: норми, стилі функціонування ділового мовлення

Тема 8.1. Українська мова – державна мова України. Офіційно-діловий стиль, його найважливіші риси.

4/0,067

 

4

 

 

Тема 8.2. Культура усного ділового спілкування: основні вимоги до мовлення.

2/0,033

 

2

 

 

Тема 8.3. Типові помилки в усному та писемному діловому мовленні державного службовця та посадової особи.

2/0,033

 

2

 

 

 

Поточний (залік) та підсумковий  контроль (іспит)

4/0,067

 

4

 

 

РАЗОМ

60

 

60

 

 

 

Додаткова інформація:

За результатами навчання видається сертифікат. 

Додаткова інформація на сторінці Центру КПР Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг)

https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/3

Телефон для довідок +38096 672 6022 Наталія Ізмайлова


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Кривий Ріг, вул. Медична, 16

Дніпропетровська