УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

Управління публічними фінансами

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Управління публічними фінансами
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Знання законодавства
  • Командна робота та взаємодія
  • Комунікація та взаємодія
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання
  • Робота з інформацією

Опис програми:

Загальна мета програми: формування цілісної системи знань з питань управління публічними фінансами в контексті фінансової децентралізації

  1. Профіль програми

 

Загальна інформація

Назва програми

Управління публічними фінансами

Шифр програми 

ЗП/2021/001

Тип програми за змістом

загальна професійна (сертифікатна)  програма підвищення кваліфікації

Форма навчання 

дистанційна

Цільова група

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

доступ до комп’ютера з надійним підключенням до Інтернету з веббраузером Google Chrome та онлайн платформи ZOOM

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

 

Найменування партнера (партнерів) програми 

-

Обсяг програми 

2,4 кредити ЄКТС / 72 години

 

Тривалість програми та організація навчання

Загальна тривалість програми: 10 днів протягом 2 тижнів.

I тиждень: онлайн-лекції (10 годин), практичне заняття (24 годин), самостійна робота (6 години); поточний контроль (2 години)

IІ тиждень: онлайн-лекції (6 години), практичні заняття (16 годин), самостійна робота (6 годин); підсумковий контроль знань (2 години).

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

управління публічними фінансами

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання законодавства;

професійні знання;

комунікація, командна робота і взаємодія

прийняття ефективних рішень;

робота з інформацією;

виконання на високому рівні поставлених завдань

удосконалення рівня володіння державною мовою

Укладачі програми

Васильчук Ірина Петрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування ДУЕТ

e-mail: vasylchuk_ip@duet.edu.ua

 

2. Загальна мета

формування цілісної системи знань з питань управління публічними фінансами в контексті фінансової децентралізації, розширення та поглиблення професійних навичок з питань: формування і виконання публічних бюджетів, бюджетного процесу та бюджетного планування, інновацій у сфері фінансування державних і муніципальних проектів, стратегічного управління та планування у публічному управлінні для забезпечення його ефективності, адаптації міжнародних норм у сфері оподаткування до умов України.

 

3. Очікувані результати навчання

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання 

законодавства про державну службу;

основ стратегічного управління організацією у сфері публічного управління;

методів та механізму функціонування бюджетного планування у бюджетному процесі;

моделі середньострокового бюджетного планування;

глобальних тенденцій розвитку оподаткування;

процесів реформування та міждержавної гармонізації національних податкових систем, зокрема в межах Євросоюзу,

проектів міжнародних податків;

сутності, функцій, принципів організації та склад фінансових ресурсів територіальних громад;

основ управління доходами і видатками бюджетів різних рівнів;

новітніх методів фінансування проектів місцевої влади, зокрема і за рахунок інструментів з фінансового ринку.

уміння

здійснювати зв’язки з громадськістю з метою забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень за допомогою засобів масової інформації;

організовувати громадську підтримку управлінських рішень шляхом участі у брифінгах, прес-конференціях, інших заходах для оприлюднення прийнятих рішень, їх донесення до широкого загалу;

здійснювати зв’язки з громадськістю з метою забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень за допомогою засобів масової інформації;

оцінювати вплив середньострокового бюджетного планування на формування та використання бюджетних ресурсів на державному та місцевих рівнях;

розробляти пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства України шляхом його максимальної адаптації до вимог податкового законодавства Європейського Союзу;

розробляти оптимальні шляхи адаптації міжнародної практики в частині удосконалення податкової системи України;

визначати напрями розбудови місцевих фінансових інститутів за умови децентралізації;

аналізувати вплив бюджетів на соціально-економічний  розвиток територій;

критично оцінювати успішні кейси щодо впровадження гнучких методологій на предмет їх впровадження у діяльність своєї організації;

визначати доцільність застосування різних фінансових інструментів та методів для фінансування проектів місцевої влади.

навички

організації результативної роботи та етики фахівця соціальної служби;

підготовки пропозиції щодо проведення збалансованої місцевої фінансово-бюджетної політики;

налагодження комунікації та взаємодії між органами публічного управління та адміністрування в середині системи органів публічного врядування;

налагодження комунікації між органами публічного управління та адміністрування й суспільством;

розгортання стратегії за методом Хосин Канри;

організації роботи щодо середньострокового бюджетного планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів;

володіння методикою аналізу і планування дохідної та видаткової частини бюджетів усіх рівнів;

визначення основних складових та етапів формування грантової заявки.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Навчання здійснюється дистанційно у формі:  лекцій з проведенням презентацій, дискусій за темою, практичних занять у формі обговорення успішних кейсів

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви веб-платформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (веб-адреса)

Сайт університету https://www.duet.edu.ua

Сторінка центру кар’єрного та професійного розвитку https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/10

Веб-платформи: 

Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів

Moodle  https://moodle.duet.edu.ua/

онлайн-опитувальник Google  Form

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять (проходження дистанційного навчання) – 60%;

опрацювання обов'язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів – 10%

Поточний контроль (кількість) – 1 (залік)/ 10%

Підсумковий контроль (іспит у тестовій формі) – 20%

      Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 85%, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання

Форма та періодичність поточного контролю

Залік, після  закінчення модулю 4

Форма підсумкового контролю

Іспит в тестовій формі

 

Додаткова інформація:

Програму погоджено: наказ НАДС від 13.07.2021 р. № 109-21

За результатами навчання видається сертифікат. 

Додаткова інформація на сторінці Центру КПР Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг)

https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/3

Телефон для довідок +38096 672 6022 Наталія Ізмайлова

НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

                                   


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2.4

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Кривий Ріг, вул. Медична, 16

Дніпропетровська