УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Управління персоналом в органах публічної влади

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Управління персоналом на державній службі
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Лідерство
  • Прийняття ефективних рішень

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Управління персоналом в органах публічної влади

Шифр програми

ЗП/2020/002

Тип програми за змістом

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

державні службовці, які займають посади категорії «Б»

Обсяг програми

2 кредити ЄКТС

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

прийняття ефективних рішень;

лідерство;

комунікація та взаємодія.

2. Загальна мета

ознайомити слухачів із сучасними тенденціями управління персоналом органів державної влади, розвинути навички розроблення та впровадження стратегії розвитку персоналу в органах державної влади через формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації та психологічних установок HR-фахівця.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

HR-методології, HR-технології і кращих HR-практик, які сприяють організаційній стійкості та досягненню стратегічної мети;

системи діяльності осіб, що приймають рішення, і їх апарату при розробці та реалізації управлінських рішень;

чинників, які впливають на продуктивність роботи команди, механізмів лідерства і влади, особливостей вироблення спільного рішення;

особливостей етики професійної діяльності державного службовця та міжнародних стандартів цієї діяльності;

норм і правил невербальної комунікації професійного спілкування (вибірковий модуль);

основи функціонування офіційно-ділового стилю в сучасних умовах (вибірковий модуль);

уміння

використовувати отримані знання щодо HR у публічному управлінні;

застосовувати конкретні методи і технології, спрямовані на підвищення ефективності роботи команди в різні періоди її розвитку;

аналізувати інформацію про соціальні явища і процеси, вести дискусію і професійний діалог з аудиторією (вибірковий модуль);

застосовувати набуті знання щодо професійної культури в практичній діяльності;

оцінювати і робити відповідні висновки щодо професійної культури осіб уповноважених на виконання функцій держави;

здійснювати комунікативну діяльність, за допомогою сучасного інформаційно-комунікативного інструментарію (вибірковий модуль);

логічно правильно, точно й емоційно виражати думки відповідно до змісту, умов комунікації та адресата, прагнучи при цьому до свого індивідуального стилю (вибірковий модуль);

використовувати принципи стратегічного лідерства в управлінні людськими ресурсами;

навички

застосування сучасних технології управління персоналом в органах публічної влади;

критичного і самокритичного мислення на основі нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки з розумінням закономірностей розвитку публічної служби;

здійснення внутрішнього та зовнішнього аудиту системи управління персоналом в органах публічної влади;

здійснення моніторингу етичної чутливості публічних службовців органу публічної влади;

дослідження морально-психологічного клімату в колективі;

володіння навичками планування, організації, ухвалення рішень і контролю виконання завдань (вибірковий модуль);

використання різних принципів побудови комунікацій стосовно завдань державного та муніципального управління (вибірковий модуль);

вміння підтримувати ефективну взаємодію як з колегами-професіоналами у сфері кадрового менеджменту, так і з публічними службовцями.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій-презентацій, відеолекцій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (офлайн) та у режимі реального часу (онлайн), консультативних форумів, самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури, виконання індивідуального практичного завдання (реферату).

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us;

Офіційний канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/NAPAukr.

Назва дистанційного курсу (модуля)

Модуль 1. HR-менеджмент в державному управлінні.

Модуль 2. Командоутворення та лідерство.

Модуль 3. Державний протокол та етика публічної служби.

Модуль 4. Психологія управління персоналом.

Модуль 5. Ділова комунікація в державних інституціях.

Модуль 6. Культура ділового мовлення.

Модуль 7. Управлінська риторика.

Модуль 8. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 20 %
Онлайн-курс – 40 %;

Опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів (читання) – 10 %;

Поточний контроль (4) – 10 %
Підсумковий контроль – 20 %.

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 75 %, з обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма та періодичність поточного контролю

вхідне анкетування, комп’ютерне тестування за результатами кожної сесії, індивідуально-практичне завдання (реферат).

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування.

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

4.8

відгуків: 126
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.8
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.8