СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Стратегічне управління та планування

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Стратегічне планування та управління в державному органі

Шифр програми

ЗК/2020/007

 

Тип програми за змістом 

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання 

в режимі онлайн

Цільова група

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

Передумови навчання за програмою

-

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою2

 

Найменування партнера (партнерів) програми

 

Обсяг програми

0,33 кредита ЄКТС

Тривалість програми та організація  навчання

загальна тривалість програми – 1 день

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

стратегічне управління та планування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом.

Укладач(і) програми 

Свинарчук Ірина Олександрівна, начальник навчально-методичного відділу Центру, zt_centr@ukr.net

Ястреб Марія Михайлівна, провідний фахівець навчально-методичного відділу Центру

ztcpk@ukrpost.ua

2. Загальна мета

Оновлення та удосконалення знань щодо сутності стратегічного планування та управління, практичних навичок використання інструментарію стратегічного планування,  методик стратегічного аналізу, розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

особливостей здійснення стратегічного планування;

сучасного інструментарію розроблення і впровадження стратегій в діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування;

загальних вимог при формулюванні управлінських  рішень у публічній сфері.

уміння

розробляти стратегічні плани у публічній сфері та визначати стратегічні цілі;

застосовувати технології SWOT-аналізу для розроблення ефективної стратегії управління.

навички

виявлення слабких і сильних сторін організації, можливостей і загроз для її подальшого розвитку;

застосовування ефективних форм і результативних методів в стратегічному управлінні;

забезпечення раціонального розподілу ресурсів для ефективного досягнення поставлених стратегічних цілей.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Лекції з використанням інтерактивних презентацій; практичні заняття; тренінг

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

 

-

Назва дистанційного етапу/модуля

-

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять –50%

Поточний контроль - 50%

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання понад 75% обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання. Облік відвідування здійснюється на підставі реєстраційної форми учасників навчання.

Форма поточного контролю

Комп’ютерне тестування

Додаткова інформація:

Інформація щодо умов навчання за посиланням 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Питання та відповіді щодо курсу

Місце проведення навчання

м. Житомир, бульвар Новий, 5,

Житомирська

5

відгуків: 17
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом