СПЕЦІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ТА МІСЬКИХ РАД, РАД ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ І ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

СПЕЦІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ для бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, рад об'єднаних територіальних громад та їх структурних підрозділів з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування, бюджетного процесу на місцевому рівні і фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета програми:  Вдосконалення знань з  питань організаційно-правових засад функціонування органів місцевого самоврядування та підвищення рівня професійної компетенції з питань організації бюджетного процесу і управління фінансовими ресурсами територіальних громадОчікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

Основних напрямів становлення та організації служби в органах місцевого самоврядування, використання конституційних, законодавчих і нормативно-правових актів держави в професійній діяльності;

перелік власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування;

особливостей проходження служби в органах місцевого самоврядування;

нормативно-правових актів у сфері фінансового забезпечення місцевих бюджетів і організації міжбюджетних відносин;

підходів до планування та виконання місцевих бюджетів відповідно до діючого бюджетного законодавства;

порядку складання фінансової та бюджетної звітності;

способів забезпечення прозорості бюджетного процесу;

основних корупційних ризиків в діяльності публічних службовців та засобів їх усунення;

суті та принципів забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації;

уміння

застосовувати сучасні форми та методи організації управлінської діяльності, організації діловодства, бухгалтерського обліку;

формувати бюджетну та фінансову звітність;

складати кошториси бюджетів, готувати звіти щодо їх виконання;

планувати та здійснювати видатки з місцевих бюджетів розробляти обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення фінансово-господарського стану;

застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності

навички

планування надходжень та видатків місцевого бюджету та оцінки їх ефективності;

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Лекції, практичні заняття, консультації, майстер-клас, із використанням інтерактивних презентацій розв’язуванням ситуаційних завдань, проведенням дискусій, роботи в малих групах, комп’ютерне тестування, опитування, анкетування;

самостійна робота, ознайомлення із навчальними матеріалами, підготовка до проходження комп’ютерного тестування

 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреса)

-

Назва дистанційного курсу (модуля)

-

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

 

Відвідування занять  – 20%

Опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів (читання) –10%

Поточний контроль (кількість) –20%

Підсумковий контроль – 50%

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання понад 70 %, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма та періодичність поточного контролю

Вступне комп’ютерне тестування, анкетування, опитування

Форма підсумкового контролю

Комп’ютерне тестування

 

Модуль 1. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

Модуль 2. Державна кадрова політика. Модернізація публічної служби

Модуль 3. Запобігання корупції у сфері публічного управління

Модуль 4. Державна економічна та регіональна політика

Модуль 5. Децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної основи місцевого самоврядування

Модуль 6. Здійснення публічних закупівель

Модуль 7. Бюджетний процес на місцевому рівні

Модуль 8. Видатки місцевих бюджетів

Модуль 9. Доходи місцевих бюджетів. Податки та збори

Модуль 10. Діловодство та архівна справа органу публічної влади

Модуль 11. Розвиток електронного урядування в Україні

Модуль 12. Соціальні та психологічні аспекти керівництва в органах публічної влади

Модуль 13. Ділове українське мовлення

Модуль 14. Сталий розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення

Модуль 15. Механізми участі громадськості в процесі прийняття рішень на місцевому рівні

Модуль 16. Забезпечення рівних прав і можливостей в Україні

Модуль 17. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України

Модуль 18. Корпоративна культура органу публічної влади


Додаткова інформація:

Цільова аудиторія:  посадові особи органів місцевого самоврядування V, VI, VII категорій посад, відповідальних за фінансове забезпечення, працівників відділів ведення бухгалтерського обліку та звітності об’єднаних територіальних громад


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Шпитальна,7

Тернопільська

Інші навчальні заходи за цим напрямом