ПИСЕМНА КОМУНІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ І МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ

Писемна комунікація державного службовця і мовленнєвий етикет

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Очна (денна)
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 13 липня 2021 р. № 109-21
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Командна робота та взаємодія
  • Професійні знання
  • Управління організацією роботи
  • Управління персоналом

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є підвищення рівня усного та писемного фахового спілкування державних службовців; закріплення креативних навичок налагодження комунікативних зв’язків у професійній сфері; удосконалення набутих знань та вмінь з написання текстів ділового спрямування, призначених для урегулювання відносин в сфері публічного управління.

Форма навчання: очна (денна); на разі курси проводяться за дистанційною формою навчання.

Обсяг програми: загальна кількість годин – 20 годин/0,66 кредити ЄКТС; аудиторних занять – 16 годин, самостійна робота – 4 години.

Очікувані результати:

знання:

ü норм культури усного професійного спілкування;

ü норм сучасної української літературної мови (морфологічні, лексичні, стилістичні та синтаксичні);

ü принципів системної організації професійної лексики державних службовців та осіб місцевого самоврядування, її семантичні особливості;

ü основних понять прикладного термінознавства: термін і його дефініція, терміноелемент, термінологія, терміносистема, термінознавство;

ü особливостей та комунікативних ознак культури усного й писемного мовлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

ü основних понять діловодства, критеріїв класифікації документів та сучасних вимог до їхнього укладання;

уміння:

ü чітко й влучно формулювати свої думки у повсякденному спілкуванні з громадою та у сфері офіційної комунікації;

ü правильно укладати тексти професійного спрямування, дотримуючись лексичних, граматичних, стилістичних, синтаксичних та пунктуаційних норм української літературної мови;

ü використовувати лексикографічні джерела (словники) та довідкову літературу для удосконалення усної та писемної мовленнєвої грамотності;

ü налагоджувати комунікативні зв’язки з дотриманням правил мовленнєвого етикету та культури спілкування на всіх рівнях соціальної взаємодії;

навички:                                                                                                        

ü вільного володіння державною мовою;

ü ефективної організації роботи в колективі;

ü продуктивної комунікації з громадою;

ü результативності використання здобутих знань з метою досягнення стратегічних цілей щодо управління муніципальними структурними підрозділами;

ü аналізу власної діяльності з метою її вдосконалення.

Перелік тем під час навчання:

1.    Основи культури української мови: вербальний та невербальний аспекти. Мовленнєвий етикет державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

2.    Зміни в українському правописі 2019. Лексичні особливості ділового мовлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

3.    Мова ЗМІ й формування літературних норм. Основи медіаграмотності;

4.    Морфологічні та синтаксичні засоби професійного спілкування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

 

5.    Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Ділова кореспонденція.

Додаткова інформація:

    Зазначений курс з підвищення кваліфікації державних службовців проводиться за юридичними договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за фізичними договорами з працівниками органів публічної влади.

    За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 098-573-54-32 та електронною скринькою pidkvalification@ukr.net

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.66

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Університетська, 31, Ірпінь, Київська обл.

Київська

Інші програми за цим напрямом