ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (PHD)

Публічне управління та адміністрування (PhD)

Освітньо-наукова програма

Опис програми:

Підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, здатних генерувати інноваційні практично спрямовані рішення щодо розв’язувати комплексних науково-практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування, організовувати та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну діяльність задля забезпечення умов сталого розвитку в країні.

Об’єкт вивчення: публічне управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня, що залучені до процесів формування умов сталого розвитку в країні.

Цілі навчання: підготовка фахівців з дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, що мають компетентності, необхідні для розв’язування комплексних проблеми сталого розвитку суспільства шляхом проведення наукових досліджень і отримання нових теоретико-методологічних та практично спрямованих науково обґрунтованих результатів.

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, методологія публічного управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, стратегічного прогнозування та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, електронного урядування. організаційно-адміністративного та нормативно-правового забезпечення процесів забезпечення сталого розвитку.

Загальний фокус програми: наукові дослідження в області публічного управління та адміністрування.

Спеціальний фокус програми: розробка теоретико-методичних та науково-практичних рекомендацій щодо організаційно-адміністративного, нормативно-правового, інформаційно-комунікаційного, фінансово-економічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення процесів сталого розвитку.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, наукові дослідження, сталий розвиток.


Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень.Додаткова інформація:

Програма акцентована на сучасних напрямах сталого розвитку суспільства та системи публічного управління та адміністрування в Україні та світі; продукуванні нових знань та розробці ефективних механізмів функціонування, стратегічного розвитку та управління соціально-економічними системами на макро- та мікрорівнях, що матимуть широке практичне застосування та ґрунтуються на сучасних досягненнях теорії публічного управління та публічного адміністрування, теорії і практики управління національним господарством на всіх рівнях державної влади, удосконалення механізмів та інструментів публічного управління. Наукові дослідження проблемних питань публічного управління та адміністрування щодо: інституційного, правового, інформаційного, фінансового, кадрового забезпечення задля прийняття державно управлінських рішень суб’єктами суспільно-політичних і соціально-економічних відносин у сфері публічної діяльності та політики сталого розвитку.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VII VI IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Освіта: диплом спеціаліста або магістра


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 60

Набір слухачів не розпочато.

Викладачі на курсі

 • 16 років педагогічного стажу роботи на посадах науково-педагогічного складу університету, доцент. Понад 140 робіт та публікацій дослідженнь, що охоплюють аспекти державного управління, економіки природокористування, сталого розвитку, екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, стратегічного управління, регіонального та галузевого розвитку, публічного управління та адміністрування, лідерства. Детальніше
 • Нога Ірина доктор філософії / доктор мистецтва

  2011-2016 рр. - викладач кафедри фінансів, 2017- по теперішній час - доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Детальніше
 • Зелінська Марина доктор філософії / доктор мистецтва

  Детальніше
 • Нерсесов Вадим доктор філософії / доктор мистецтва

  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності: «Електронне урядування», «Інтелектуальна власність», «Авторське право в Інтернеті», «Дослідження патентів та ринку», «Управління інноваціями», «Аналіз проектів». Кафедра інформатики та вищої математики: «Розробка веб-додатків», «Адміністрування мереж», «Комп'ютерний дизайн». Детальніше
 • Діденко Ніна доктор наук

  Досвід викладання: 2003–2004 рр. - доцент кафедри філософії права Донецького юридичного інституту Донецького національного університету; 2004-2014 рр. - завідувач кафедри філософії і психології Донецькому державному університеті управління, декан факультету менеджменту, декан факультету державного управління; 2014-2017 рр. – професор кафедри менеджменту освіти, економіки і маркетингу, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 2017 – по теперішній час – професор кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ, за сумісництвом – професор кафедри гуманітарних дисциплін Донецького державного університету управління (Маріуполь) Дисципліни, що викладаються: Магістратура та аспірантура «Публічне управління та адміністрування»: Публічна політика Теорія та історія публічного управління Механізми публічного управління та адміністрування Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека Демократичні механізми та інструменти публічної влади Демократія та належне врядування в ЄС Європейська соціальна та гуманітарна політика Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС Педагогіка та психологія вищої школи Методологія вироблення й прийняття управлінських рішень Детальніше
Місце проведення курсу

вул. Карпинського, 58, м. Маріуполь

Донецька

Інші навчальні заходи за цим напрямом