ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Опис програми:

Мета освітньої програми. Забезпечити формування у здобувачів вищої освіти поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок, достатніх для ефективного вирішення складних завдань у галузі публічного управління та адміністрування

Рівень вищої освіти – другий 

Ступінь вищої освіти – магістр

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань – 28 Публічне управління та адміністрування 

Форма навчання – денна, вечірня, заочна (заочно-дистанційна)

Обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС

Термін навчання – 1 рік 4 місяціОбовязкові компоненти програми:

 • Публічна політика
 • Глобалізація та політика національної безпеки
 • Управління змінами
 • Економічне врядування та публічні фінанси
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Право в публічному управлінні
 • Інституціональне забезпечення публічної влади
 • Стратегічне управління
 • Соціальна та гуманітарна політика
 • Інформаційна політика та цифрові технології
 • Парламентаризм
 • Управління персоналом в публічній службі
 • Практична підготовка
 • Кваліфікаційна робота (магістерська)
 • Екзамен


Додаткова інформація:

Фінансування підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" здійснюється:

 за державним замовленням;

– за кошти фізичних та юридичних осіб


Для кого призначена ця програма:

Необхідна кваліфікація слухача:
бакалавр, спеціаліст, магістр


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

03057, вул. Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом